Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl

Publikované 28.08.2020

  JÚL 2020


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci implementácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) prebehla v štyroch partnerských organizáciách úspešne certifikácia a v jednej recertifikácia systému manažérstva kvality. V siedmich partnerských organizáciách prebieha implementácia modelu CAF a ďalších päť organizácií začne s implementáciou v septembri 2020. Taktiež v dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. V rámci implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) prebehli úspešné certifikácie systému v troch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001

V priebehu mesiaca júl v Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) došlo k ukončeniu platnosti zmluvy o poskytovaní školiacich a konzultačných služieb s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o., a tým aj k ukončeniu fázy podpory konzultačnej spoločnosti v rámci implementácie ISO 9001 v súlade s harmonogram implementácie v SMI. Dňa 1. júla 2020 sa na riaditeľstve SMI uskutočnil interný audit hlavných procesov a podporných procesov. Taktiež na pracovisku v Nitre sa 2. júla 2020 uskutočnil interný audit k hlavným procesom a k metrológii ako podpornému procesu. Dňa 9. júla 2020 sa uskutočnilo záverečné školenie na riaditeľstve v Bratislave a 10. júla 2020 záverečné školenie na pracovisku v Nitre. Došlo k aktualizácii interných riadiacich aktov o správe a vymáhaní pohľadávok a k vytváraniu nových formulárov pre účely tohto procesu.

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach prebehol monitoring legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty Systému manažérstva kvality. Uskutočnilo sa odovzdávanie certifikátu zavedeného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 certifikačným orgánom SGS Slovakia spol. s r.o., a tým aj ukončenie tretej fázy implementácie. Zároveň začala štvrtá fáza vykonávania dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality.

Počas mesiaca júl boli v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) priebežne vypracovávané a schvaľované viaceré interné riadiace akty, napríklad návrhy smernice o príprave, schvaľovaní a vydávaní IRA, smernice o postupe pri vybavovaní materiálov v procedúre interného pripomienkového konania a medzirezortného pripomienkového konania, smernice o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MIRRI SR a návrh správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030.

V mesiaci júl v Úrade pre verejné obstarávanie prebiehala priebežná aktualizácia kariet procesov. Bola pripravená a zverejnená tlačová správa o získaní certifikátu zavedeného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Taktiež bola sfinalizovaná Sprava z vykonaných interných auditov. Dňa 27. júla 2020 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so školiteľom na témy ako splniť odporúčania z certifikačného auditu a ako nadefinovať tridsať všeobecných ukazovateľov.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny realizovalo interné audity systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 a ISO 19011 v súlade s ročným programom interných auditov. Dňa 20. júla 2020 bolo realizované školenie interných audítorov. Bola vypracovaná žiadosť o certifikáciu dodávateľov a uskutočnilo sa pracovné stretnutie so zástupcom certifikačného orgánu v rámci prípravy na certifikáciu zavedeného systému manažérstva kvality. Prebehla revízia príručky kvality Systému manažérstva kvality a bola predložená na schválenie. Taktiež bola vykonaná analýza a pripomienkovanie navrhnutých zdokumentovaných informácií v podobe interných smerníc a formulárov.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V SMI sa uskutočnilo vyhodnotenie obdŕžaných ponúk pre certifikáciu ISO 37001 a upravil sa koncept zmluvy pre certifikačnú spoločnosť SGS Slovakia spol. s r.o. Prebehla kontrola interných riadiacich aktov pred certifikačným auditom a upravili sa interné dokumenty (Organizačný poriadok, Personalistika, Príručka SMPK). Skontrolovala sa kniha nezhôd a register rizík SMPK. Certifikačný audit sa uskutočnil v dňoch 14. - 15. júla 2020, kde certifikačný orgán skonštatoval, že systém manažérstva kvality v SMI je zavedený v súlade s požiadavkami ISO 37001.

V mesiaci júl v MIRRI SR naďalej prebiehala príprava podkladov a dokumentácie z dôvodu transformácie UPVII na ministerstvo MIRRI.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci júl v Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) prebehli prípravy na vykonanie hodnotenia Externej spätnej väzby (ESV). ÚV SR vypracoval a odovzdal podklady pre opis implementácie modelu CAF, predstavenie organizácie, ako aj celkové bodové hodnotenie k ESV. Dňa 31. júla 2020 sa uskutočnilo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, na základe ktorého ÚV SR získal Titul efektívny používateľ modelu CAF.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sumarizoval a finalizoval podklady do opisu implementácie modelu CAF. Samotné hodnotenie Externej spätnej väzby sa uskutočnilo dňa 14. júla 2020. Úspešným hodnotením sa podarilo ÚPV SR získať titul Efektívny používateľ modelu CAF. Následne CAF tím a zodpovední zamestnanci pokračovali v plnení aktivít Akčného plánu zlepšovania a následne sa začnú pripravovať na ďalšie samohodnotenie podľa modelu CAF.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) dokončilo samohodnotiacu správu. Dňa 14. júla 2020 sa v MV SR uskutočnil konsenzus míting, kde každý člen CAF tímu individuálne prezentoval všetky dôkazy týkajúce sa identifikovaných silných stránok a oblastí na zlepšovanie pre dané subkritérium a bodovo ohodnotil jednotlivé sukritéria. Následne členovia CAF tímu v rámci diskusie dosiahli konsenzus o konečnej verzii slovného a bodového hodnotenia.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky pokračujú členovia CAF tímu vo finalizácii Samohodnotiacej správy a pripravujú sa na konsenzus míting. V rámci prípravy na konsenzus míting metodik modelu CAF zhromažďuje dôležité informácie a bodové hodnotenia potrebné pre dosiahnutie konsenzu.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) po internom pripomienkovom konaní sfinalizovalo samohodnotiacu správu. Dňa 10. júla 2020 sa konal konsenzus míting v sídle Environmentálneho fondu, ktorého výsledkom je konsenzuálne bodovo ohodnotené subkritéria, upravené silné stránky a oblasti na zlepšovanie v samohodnotiacej správe. Vedenie ministerstva schválilo samohodnotiacu správu MŽP SR. Uskutočnilo sa vyhodnotenie Harmonogramu implementácie modelu CAF na MŽP SR, Komunikačného plánu implementácie modelu CAF na MŽP SR na roky 2019 – 2021 a Plánu vzdelávania vedenia a členov CAF tímu MŽP SR na roky 2019 – 2021.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) v mesiaci júl prerokovalo a aktualizovalo harmonogram prác a taktiež prerokovalo kvalitatívne a kvantitatívne stránky spracovaných subkritérií samohodnotiacej správy. Realizovala sa komunikácia v rámci prípravy konsenzus mítingu a posúdenia na mieste, ktorej obsahom a cieľom bolo zosúladeniu termínových predstáv členov CAF tímu a vedenia MO SR.

V mesiaci júl bol v Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) schválený harmonogramom plnenia úloh v procese samohodnotenia. V sledovanom období boli realizované stretnutia, na ktorých boli pracovníci NBÚ informovaní o schválení samohodnotiacej správy, ako aj o možnosti prispieť k ďalšej implementácii modelu CAF formou námetov do akčného plánu zlepšovania. Dňa 29. júla 2020 bolo zrealizované posúdenie na mieste samohodnotiacej správy NBÚ tímom externých posudzovateľov.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V Ministerstve financií Slovenskej republiky v mesiaci júl členovia EFQM tímu finalizovali samohodnotiacu správu v anglickom jazyku, ktorú následne zaslali konzultantom na pripomienkovanie. Zároveň pripravujú dokumenty na vykonanie hodnotenia Recognised for Excellence.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

Počas mesiaca júl v MV SR prebiehali pracovné stretnutia so školiteľom pre SKK a so špecializovaným poradcom pre SKK, ktorých témou boli konzultácie k realizácií návrhov a pripomienok k cestovnej mape pre očakávaný prejav kultúry kvality, odporúčaniam na potrebné zmeny a konkretizácii úloh do návrhu akčného plánu zlepšovania kultúry kvality na Sekcii verejnej správy MV SR.

MO SR sa nachádza v predposlednej fáze implementácie nástroja samohodnotenia kultúry kvality. V mesiaci júl prebiehala komunikácia k dopracovaniu návrhu Akčného plánu zlepšovania kultúry kvality a vytvorenia jeho finálnej verzie.