Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity ÚNMS SR v systéme manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii za mesiac júl
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity ÚNMS SR v systéme manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii za mesiac júl

Publikované 12.08.2020

Začiatkom mesiaca júl pokračovalo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oboznamovanie sa s implementovaným systémom manažérstva kvality. Zamestnanci zostávajúcich troch organizačných útvarov boli s implementovaným systémom oboznámení v dňoch 1. a 2. júla 2020.

Dňa 13. júla 2020 sa v priestoroch úradu v nadväznosti na úspešný záver certifikačného auditu systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) konalo slávnostné odovzdávanie certifikátu SMPK za účasti zástupcu certifikačnej spoločnosti ELBACERT, akciová spoločnosť, vedúcich zamestnancov úradu vrátane zástupcov vrcholového vedenia úradu, ďalej garanta pre ISO 37001, manažéra SMPK, interných audítorov SMPK a zástupcov konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Dňa 21. júla 2020 prebehlo na úrade stretnutie manažéra kvality s konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o., na ktorom sa určil postup, ako implementovať do praxe odporúčania na zlepšenie, ktoré vzišli z certifikačného auditu. Následne na to začal manažér kvality podľa záverov zo stretnutia pracovať na revízii Príručky kvality.

V mesiaci júl 2020 sa v úrade postupne začalo pracovať aj na revidovaní a aktualizácii dokumentácie SMPK, a to v nadväznosti tak na závery z certifikačného auditu SMPK, ako aj závery z jednotlivých interných auditov SMPK, ktoré prebiehali v úrade v prvej polovici mesiaca jún.

Manažér SMPK v spolupráci so zamestnancom úradu zodpovedným za oblasť verejného obstarávania spoločne pracovali na aktualizácii Smernice o verejnom obstarávaní. K prvým aktualizovaným dokumentom SMPK sa okrem tejto smernice zaradí taktiež Smernica o postupe pri náležitom posudzovaní dôveryhodnosti a Smernica o postupe organizačných útvarov úradu pri vypracovaní alebo prijímaní návrhov zmlúv, pri ukončení, evidovaní a uchovávaní zmlúv.