Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

Publikované 29.07.2020

  JÚN 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 prebieha v siedmich partnerských organizáciách, z toho v štyroch už prebehla úspešná certifikácia a v jednej recertifikácia systému. Taktiež v siedmich partnerských organizáciách prebieha implementácia modelu CAF a v dvoch partnerských organizáciách implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. V rámci implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 prebehli úspešné certifikácie systému v troch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Po úspešnej certifikácii zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) bola správa z certifikačného auditu preštudovaná implementačným teamom a konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. V priestoroch riaditeľstva a pracovísk boli vyvesené certifikáty ISO 9001. Naďalej prebiehala s konzultačnou spoločnosťou komunikácia týkajúca sa ďalšieho postupu v udržiavacej fáze národného projektu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach sa pripravoval na certifikačný audit. Dňa 18. júna 2020 bola spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. vykonaná úspešná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001.

V priebehu mesiaca Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pokračoval len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, nakoľko sa pripravoval na transformáciu na Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky, ktorá prebehne 1. júla 2020. Z dôvodu transformácie úradu na ministerstvo prebiehalo interné pripomienkovanie Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pravidelne prebiehala telefonická komunikácia manažéra kvality s členmi implementačného tímu. V dňoch 10. -11. júna 2020 sa uskutočnilo doškolenie interných audítorov v zmysle normy STN EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011:2018) – praktické cvičenia. Následne 22. júna 2020 bola spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonaná úspešná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001.

V mesiaci jún v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny prebehol pripomienkovací proces k zmluve o kontrolnej činnosti pre certifikáciu zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001. Skorigoval sa navrhnutý ročný program interných auditov systému manažérstva kvality a 3. júna 2020 sa uskutočnilo stretnutie interných audítorov zamerané na výkon interných auditov. Boli vypracované a odovzdané podklady pre interných audítorov potrebné na výkon interných auditov.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

SMI zverejnil protikorupčnú politiku na webovej stránke a v priestoroch SMI. Zverejnil dodatok zmluvy k implementácií ISO 37001 a vypracoval otázky vedomostného testu k Programu vzdelávania. Bol vyhodnotený prieskum trhu pre certifikáciu ISO 37001 a prebehla kontrola zdokumentovateľných informácií v súvislosti s plánovaným certifikačným auditom.

V ÚPVII prebehlo vypracovanie postupu pre trvalé zlepšovanie a určenie miesta pre podnety zamestnancov týkajúce sa zlepšovania systému manažérstva proti korupcii. Práce na základe predchádzajúcej analýzy harmonogramu prác projektu boli z dôvodu transformácie UPVII na ministerstvo pozastavené a budú pokračovať po schválení a vydaní organizačnej štruktúry ministerstva, nakoľko postupy a dokumentácia musia byť zosúladené s aktuálnou štruktúrou organizácie.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci jún v Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) sa pokračovalo v implementácii zlepšovacích opatrení z Akčného plánu zlepšovania CAF, išlo najmä o zber a analýzu vstupných dát potrebných k ďalšej implementácii opatrení. Prebiehala aj realizácia informačných aktivít, ktoré mali informovať zamestnancov o zámeroch a cieľoch predmetných opatrení. Dňa 12. júna 2020 sa uskutočnilo Školenie o Externej spätnej väzbe (ESV) modelu CAF a ÚV SR sa začal pripravovať na proces Externej spätnej väzby modelu CAF a s tým spojené hodnotenie na mieste, ktoré sa uskutoční v mesiaci júl.

Dňa 18. júna 2020 nastúpil v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) nový predseda úradu, ktorému bolo predstavené základné poslanie projektu, jeho význam a aktuálna fáza implementácie, kde sa momentálne ÚPV SR nachádza, ako aj strategické dokumenty, ktoré boli v projekte vytvorené a implementované do praxe. K 30. júnu 2020 boli aktualizované potrebné interné dokumenty, vyhodnotené realizačné programy a Akčný plán zlepšovania.

V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pravidelne prebiehali individuálne konzultácie medzi členmi CAF tímu a školiteľom. V dňoch 24. a 25. júna 2020 prebehlo dvojdňové pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili potrební zástupcovia kritérií v samohodnotiacej správe, ktorého náplňou bolo dopĺňanie jednotlivých kritérií.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v mesiaci jún 2020 sfinalizovalo samohodnotiacu správu, realizovalo pripomienkové konanie a následné zapracovanie pripomienok. Dňa 16. júna 2020 sa realizovalo Školenie vedenia MŽP SR a prebiehali prípravy na konsenzus míting, ktorý sa uskutoční dňa 10. júla 2020.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky bez problémov pokračovali vo finalizácii Samohodnotiacej správy a príprave na konsenzus míting, ktorý sa uskutoční v júli 2020.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len MO SR) pokračovalo v procese napĺňania princípov modelu a ich zavádzania do prostredia organizácie. Realizovalo sa stretnutie, ktorého obsahom a cieľom bolo prerokovať kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku spracovaných subkritérií samohodnotiacej správy. Zároveň bol prerokovaný a aktualizovaný harmonogram prác po realizovaných opatreniach COVID-19 a začali sa prípravy na blížiaci sa konsenzus míting.

V mesiaci jún Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) pokračoval v implementácii v súlade so schváleným harmonogramom prác a úloh. Samohodnotiaca správa bola sfinalizovaná a schválená riaditeľom NBÚ dňa 30. júna 2020. V NBÚ postupne prebieha finalizácia druhej fázy implementačného cyklu modelu CAF.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V Ministerstve financií Slovenskej republiky pravidelné prebiehali konzultácie s metodikom EFQM a konzultantom. Taktiež sa uskutočnilo celodenné stretnutie, kde sa prerokovali pripomienky k zaslanému Qualification file a predpokladovým a výsledkovým kritériám.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V MV SR v rámci implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len “SKK“) sa pravidelne uskutočňovali pracovné stretnutia metodika s konzultantom/školiteľom, ale aj individuálne stretnutia so špecializovaným odborným poradcom k očakávanému prejavu kultúry kvality (OPKK). V tomto mesiaci sa pracovalo s cestovnou mapou zlepšovania kultúry kvality pre jednoduché hodnotenie pomocou nástroja „samohodnotenia kultúry kvality“ na MV SR.

V MO SR boli spracovávané prechodové stratégie a cestovná mapa zlepšovania očakávaného prejavu kultúry kvality. Na základe usmernenia špecializovaným poradcom bol navrhnutý a konzultovaný spôsob realizácie prechodových stratégií vykonaním workshopu s účasťou stredného manažmentu organizácie.