Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac jún
Obsah
Aktualita

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac jún

Publikované 22.07.2020

Dňa 2. júna 2020 prebehlo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) za účasti vedenia úradu a členov implementačného tímu slávnostné odovzdanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016.

Následne, po prevzatí protokolu z certifikačného auditu, manažér kvality v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou pripravili harmonogram následných činností vyplývajúcich zo zistení certifikačného auditu. 
   
Ako jedna z prvých aktivít sa aktualizovala Politika kvality. Následne bol manažérom kvality vypracovaný harmonogram, na základe ktorého bolo v druhej polovici mesiaca vykonané oboznámenie väčšiny zamestnancov úradu s implementovaným systémom manažérstva kvality. Oboznámenie bolo realizované zvlášť po jednotlivých organizačných útvaroch a dôraz bol kladený na praktické uchopenie požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2016 a ich implementáciu do jednotlivých činností úradu.

Z dôvodu posunu termínu certifikácie systému manažérstva kvality v dôsledku pandémie koronavírusu bol dňa 24. júna 2020 uzatvorený s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, ktorým sa fáza dozoru na certifikovaným systémom manažérstva kvality posunula o dva mesiace do 4. septembra 2020.

Z pohľadu systému manažérstva proti korupcii prebiehali prvé dva júnové týždne v úrade na jednotlivých organizačných útvaroch interné audity systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) za účasti vedúceho audítora z radov zamestnancov konzultačnej a školiacej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), interných audítorov SMPK a vedúcich zamestnancov auditovaných organizačných útvarov. Cieľom jednotlivých interných auditov SMPK bolo overenie splnenia požiadaviek STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „norma“) stanovených v Programe interných auditov SMPK na rok 2020 a následne v pláne interného auditu SMPK pre konkrétny organizačný útvar úradu.

Zároveň sa v úrade skončil proces verejného obstarávania na výber certifikačnej spoločnosti v súvislosti s certifikačným auditom SMPK. Úspešným uchádzačom, s ktorým bola následne uzatvorená Zmluva o kontrolnej činnosti, sa stala spoločnosť ELBACERT, akciová spoločnosť (ďalej len „certifikačná spoločnosť“).

V polovici mesiaca jún následne prebehlo záverečné online školenie realizované spoločnosťou prostredníctvom softvérového nástroja Zoom, ktorého cieľom bolo oboznámenie všetkých zamestnancov úradu so zavedeným SMPK v úrade.

Súčasne sa v úrade začala prvá etapa certifikačného auditu SMPK, a to formou štúdia vyžiadanej dokumentácie SMPK, na základe ktorého certifikačná spoločnosť prijala záver, že úrad je pripravený na realizáciu druhej etapy certifikačného auditu SMPK.

Druhá etapa certifikačného auditu SMPK sa konala v dňoch 29. a 30. júna 2020, pričom prebiehala na všetkých organizačných útvaroch úradu za účasti vedúcich zamestnancov úradu, interných audítorov SMPK, zástupcov certifikačnej spoločnosti, zástupcu spoločnosti, garanta pre ISO 37001 a manažéra SMPK. Certifikačný audit SMPK prebehol na úrade úspešne.