Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obsah
Aktualita

Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Publikované 21.07.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. júla 2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenia šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“).

Článok XXXVII zákona č. 198/2020 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto:

1. V § 27 ods. 2 sa za slovo „meradla“ vkladá čiarka a slová „osobne alebo inou osobou,“.

(2) Následné overenie je povinný zabezpečiť používateľ určeného meradla, osobne alebo inou osobou formou písomnej objednávky podanej ústavu, určenej organizácii alebo autorizovanej osobe najmenej v lehote 30 dní pred uplynutím času platnosti overenia a vždy pri zániku platnosti overenia podľa § 25 ods. 12 písm. b) až e).

2. V § 31 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo sprostredkovať“.

(5) Osoba, ktorá nie je autorizovaná, nesmie poskytnúť výkon overenia určeného meradla alebo výkon úradného merania a používať označenie a pečiatku podľa § 25 ods. 10 písm. k) alebo podľa § 28 ods. 4 písm. l).

3. V § 55 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo sprostredkuje“.

(2) Inšpektorát uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur tomu, kto poruší ustanovenia tohto zákona tým, že

b) vykoná metrologickú kontrolu alebo úradné meranie bez autorizácie,

4. V § 60 ods. 3 a 5 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „30. júna 2021“.

(3) Autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel, ktorá k 1. júlu 2018 nie je akreditovaná, môže vykonávať overovanie určených meradiel, na ktoré sa vyžaduje od 1. júla 2018 akreditácia, najneskôr do 30. júna 2021 bez akreditácie; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zmenu autorizácie podľa § 36 ods. 1 písm. c) a predĺženie autorizácie podľa § 37.

(5) Kalibračné laboratórium môže vykonávať kalibráciu povinne kalibrovaného meradla, na ktorú sa vyžaduje od 1. júla 2018 akreditácia, do 30. júna 2021 bez akreditácie, ak má preukázateľne zabezpečenú nadväznosť etalónu na národný etalón alebo na národný etalón iných štátov ako Slovenská republika, ktoré sú členmi Medzinárodného úradu pre váhy a miery.

5. Za § 60 sa vkladá § 60 a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60 a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Konanie   o uložení   pokuty   za   sprostredkovanie   metrologickej   kontroly   alebo   úradného merania  bez  autorizácie  podľa  § 55  ods. 2  písm.  b)  v doterajšom  znení,  ktoré  sa  začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa zastaví.“.

Zákon 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. je účinný od 21. júla 2020 a je možné ho nájsť na portáli Slov-Lex .