Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. COVID-19 Aktuálne informácie
 4. COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky
Obsah
Aktualita

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Publikované 29.06.2020

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil do 31.03.2021 druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v rámci tohto mimoriadneho opatrenia dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor STN týkajúcich sa dýchacích prístrojov, ventilátorov, chemických dezinfekčných prostriedkov a diagnostických zariadení do 30. septembra 2020.

Komunita CEN a CENELEC od začiatku systematicky podporuje spoločné európske úsilie proti pandémii COVID-19. Od marca 2020 boli bezplatne sprístupnené národné prevzatia európskych noriem týkajúcich sa lekárskych a ochranných zariadení, vrátane Dohody pracovného stretnutia o tvárových rúškach (CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každodenné použitie. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a použitie) publikovanej v júni 2020. Všetky uvedené európske normy a európske normalizačné produkty sú výsledkom spoločného európskeho  a medzinárodného úsilia a boli vyvinuté rôznymi technickými orgánmi pri zohľadnení príspevkov stoviek odborníkov a zainteresovaných strán v oblasti medicíny.

Toto výnimočné rozhodnutie je príkladom nepretržitého úsilia členov CEN a CENELEC na podporu priemyslu, MSP, spotrebiteľov a vlád v boji proti súčasnej pandémii ďalším prijatím ďalších opatrení na vnútroštátnej úrovni.

Zainteresované subjekty majú do skončenia krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 bezplatne sprístupnený nižšie uvedený zoznam identifikovaných STN vo formáte .pdf na čítanie

 • STN EN ISO 5356-1: 2015 Anestetické a dýchacie prístroje. Kužeľové spojky. Časť 1: Vonkajšie a vnútorné kužele (ISO 5356-1: 2015), dátum vydania 07/2015,
 • STN EN ISO 10651-4: 2009 Pľúcne ventilátory. Časť 4: Jednotlivé požiadavky na používateľom ovládané ručné dýchacie prístroje (ISO 10651-4: 2002), dátum vydania 09/2009,
 • STN EN ISO 17510: 2020 Zdravotnícke pomôcky. Respiračná liečba spánkového apnoe. Masky a používanie doplnkov (ISO 17510: 2015), dátum vydania 06/2020,
 • STN EN ISO 18082: 2014 Anestetické a dýchacie prístroje. Nezameniteľné závitové nízkotlakové spojky (NIST) na medicinálne plyny (ISO 18082: 2014), dátum vydania 11/2014,
 • STN EN ISO 18082: 2014/A1: 2017 Anestetické a dýchacie prístroje. Nezameniteľné závitové nízkotlakové spojky (NIST) na medicinálne plyny (ISO 18082: 2014), dátum vydania 02/2018,
 • STN EN ISO 80601-2-12: 2020 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-12: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti ventilátorov na intenzívnu starostlivosť (ISO 80601-2-12: 2020), dátum vydania 07/2020,
 • STN EN ISO 80601-2-79: 2018 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-79: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri zhoršení dýchania (ISO 80601-2-79: 2018), dátum vydania 01/2020,
 • STN EN ISO 80601-2-80:2018 Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-80: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti prístrojov na podpornú ventiláciu pri nedostatočnosti dýchania (ISO 80601-2-80: 2018), dátum vydania 01/2020.