Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj
Obsah
Aktualita

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj

Publikované 24.06.2020

  MÁJ 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Aj v mesiaci máj na Slovensku pokračovala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky, ktorá súvisí so šíriacim sa ochorením COVID-19. Partneri projektu naďalej pokračovali v implementáciách v obmedzenom režime a prostredníctvom distančných metód.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Dňa 4. mája 2020 bola spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. vykonaná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“). Certifikačný audit bol vykonaný na riaditeľstve SMI v Bratislave, ako aj na pracovisku v Košiciach. Certifikačný orgán SGS Slovakia skonštatoval, že neboli avizované žiadne závažné nesúlady s normou, ktoré by boli prekážkou pre získanie certifikátu. Naďalej prebiehala komunikácia s konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. týkajúca sa ďalšieho postupu v udržiavacej fáze projektu.

Počas mesiaca máj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice (ďalej len „RÚVZ LV“) sfinalizoval správu zo štvrtého interného auditu a spracoval správu z preskúmania manažmentom. V RÚVZ LV prebehla revízia interných dokumentov, ako aj postup pri zálohovaní údajov v informačnom systéme. Skontrolovali a uzavreli sa všetky nezhody vyplývajúce z doterajších interných auditov. Taktiež bola odoslaná prihláška na certifikáciu systému manažérstva kvality a pripravené potrebné dokumenty na certifikačný audit.

V priebehu mesiaca Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pokračoval len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, nakoľko od 1. júla 2020 prebieha transformácia ÚPVII na Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky. V ÚPVII naďalej prebiehala komunikácia s konzultačnou spoločnosťou SHIELD TECH s.r.o. k analýze dopadu transformácie na ministerstvo a definovania aktivít, ktoré je možné v rámci projektu vykonávať pred transformáciou na ministerstvo bez vplyvu na opakovanie aktivít a po odsúhlasení vedením v nich pokračovať.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pravidelne prebiehala telefonická komunikácia manažéra kvality s členmi implementačného tímu. Do interných dokumentov (Ciele kvality ÚVO na r. 2020, Príručka kvality a Politika kvality ÚVO) boli zapracované návrhy členov implementačného tímu, ktoré boli následne sfinalizované a odoslané na schválenie. Zároveň ÚVO podpísal a zverejnil zmluvu o vykonaní certifikácie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001. ÚVO počas mesiaca spracoval interné smernice, dodatky k smerniciam a správy súvisiace s implementáciou normy STN EN ISO 9001. V dňoch 13. - 14. mája 2020 a 18. - 19. mája 2020 sa uskutočnilo online školenie zamestnancov ÚVO o oboznámení sa s normou STN EN ISO 9001:2016.

V mesiaci máj v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) prebiehala príprava školenia interných audítorov (12.05.2020) a pravidelná online komunikácia s tímom interných audítorov, ako aj konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o. Boli navrhnuté, zhodnotené a zdokumentované informácie pre realizáciu interných auditov (kontrolný zoznam otázok, plán interného auditu, ročný program interných auditov, správa z interného auditu, zoznam nápravných opatrení). Bol vypracovaný návrh ročného programu interných auditov systému manažérstva kvality na ÚPSVR vrátane personálneho obsadenia a časového ohraničenia jednotlivých auditov.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

V Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) bol dňa 28. mája 2020 preverený systém manažérstva proti korupcii certifikačným orgánom 3EC International, ktorý skonštatoval, že systém je v zhode s požiadavkami normy STN ISO 37001.

V mesiaci máj v SMI bola pripomienkovaná a upravená Príručka systému manažérstva proti korupcii v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou APS Consulting, s.r.o. Došlo k spusteniu prieskumu pre identifikovanie potenciálnych korupčných rizík. Pripomienkovali a pripravovali sa ďalšie interné dokumenty a bol realizovaný interný audit. SMI pripravil návrh dotazníka pre nahlasovanie korupcie, ako aj formulár na anonymné nahlasovanie korupcie. Vznikla matica zodpovedností zo systému manažérstva proti korupcii a bola vypracovaná správa z preskúmania systému manažérstva proti korupcii.

V ÚPVII prebehla príprava školenia interných audítorov a bol vypracovaný program, ako aj plán interných auditov a postup pre preskúmanie manažmentom. Počas mesiaca pravidelne prebiehala telefonická a mailová komunikácia s konzultačnou spoločnosťou Eurocontrol. V dňoch 26. - 27. mája 2020 bolo realizované online školenie interných audítorov.

Implementácia modelu CAF

ÚV SR v mesiaci máj pokračoval v implementácii zlepšovacích opatrení z Akčného plánu zlepšovania. Bol vykonaný hlavne zber a analýza vstupných dát a realizácia informačných aktivít. CAF tím komunikoval na diaľku prostredníctvom videokonferencií. Prebehli prípravy na realizáciu školenia o Externej spätnej väzbe (ESV) a začal sa vypracovávať opis implementácie modelu CAF na ÚV SR.

V Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) prebiehali prípravy opisov na Externú spätnú väzbu a aktívne sa pracovalo s príručkou ESV. Koncom mája sa realizovalo školenie k Externej spätnej väzbe. ÚPV SR navštívil externé zainteresované strany za účelom získania spätnej väzby formou rozhovorov.

V mesiaci máj v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) prebiehali individuálne konzultácie k písaniu samohodnotiacej správy modelu CAF. Vlastníci kritérií využívali individuálne konzultácie a dostali spripomienkované jednotlivé kritéria na ďalšie spracovanie.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky sa uskutočnili stretnutia metodika, CAF tímu a školiteľa, predmetom ktorých bolo pripomienkovanie a monitorovanie stavu prác na jednotlivých kritériách samohodnotiacej správy.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v mesiaci máj uskutočnilo pripomienkovanie čiastkových výstupov samohodnotiacej správy členmi CAF tímu a externým konzultantom, ako aj zapracovanie pripomienok. Bola skompletizovaná 3. verzia samohodnotiacej správy z čiastkových výstupov jednotlivých členov CAF tímu. Taktiež prebehla komunikácia o revidovaní Harmonogramu implementácie modelu CAF na MŽP SR, z ktorého vznikla jej druhá verzia, ktorá zohľadňuje časové posuny v súvislosti s COVID 19.

Ministerstvo obrany (ďalej len "MO") Slovenskej republiky zabezpečovalo komunikáciu medzi školiteľom, metodikom a členmi CAF tímu telefonicky a emailom. Uskutočnil sa druhý workshop, kde školiteľ zásadne usmernil všetkých spracovateľov subkritérií konkrétnymi pripomienkami, usmerneniami a požiadavkami pre ďalší úspešný proces spracovania obsahu subkritérií.

V mesiaci máj Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) pokračoval v implementácii v súlade so schváleným harmonogramom. NBÚ pokračoval v spracovaní samohodnotiacej správy, kde priebežne prebiehali konzultácie vlastníkov kritérií a členov CAF tímu s metodikom CAF tímu a školiteľom. V dňoch 5. mája 2020, 19. mája 2020 a 26. mája 2020 bol prostredníctvom videokonferencie zrealizovaný konsenzus míting. Samohodnotiaca správa po konsenzuálnom bodovaní bude postúpená na interné pripomienkovanie jednotlivým útvarom NBÚ.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v mesiaci máj viedlo pravidelné online konzultácie s konzultačnou spoločnosťou k prepájaniu predpokladových kritérií s výsledkami organizácie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V MV SR v rámci implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len “SKK“) sa uskutočnili pracovné stretnutia metodika s konzultantom/školiteľom, ale aj individuálne stretnutia so špecializovaným odborným poradcom k priraďovaniu výrokov k atribútom SKK, tvorbe cestovnej mapy a návrhu akčného plánu. Bol vypracovaný a čiastočne vyplnený formulár pre analýzu výsledkov samohodnotenia nástrojom SKK, opis súčasného stavu v kultúre kvality charakterizujúceho organizáciu, návrh cestovnej mapy zlepšovania zodpovedajúcej potrebám MV SR, výber prechodových stratégií a návrh akčného plánu zlepšovania kultúry kvality.

V mesiaci máj sa projekt implementácie nástroja SKK na MO SR nachádzal vo fáze 5 (Realizácia prechodových stratégií pomocou cestovnej mapy). Boli spracované opisy úrovne a charakteristiky kultúry kvality podľa piatich atribútov očakávaného prejavu kultúry kvality a šiestich úrovní cestovnej mapy, zoskupenia rámcov prechodových stratégií podľa úrovní prechodu do nasledujúcej etapy. Vypracované boli formuláre pre zadefinovanie prechodových stratégií podľa piatich atribútov a piatich úrovní prechodu z etapy do etapy, vypracovali a čiastočne sa vyplnili formuláre pre analýzu výsledkov SKK, vypracovali sa formuláre pre návrh Akčného plánu zlepšovania kultúry kvality.