Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. COVID-19 Aktuálne informácie
 4. AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“
Obsah
Aktualita

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

Publikované 15.05.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v súlade s ustanovením § 4 písm. f) zákona o metrológii, podľa ktorého úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa 11.03.2020 vyhlásila 12.03.2020 od 06:00 h mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa  z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Úrad v súvislosti s odsekom 2 a v nadväznosti na Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.03.2020 a Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004901/2020 zo dňa 14.04.2020 prijíma nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 1. od 18.05.2020 úrad, Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n.o. (ďalej len „posudzovateľ autorizačných požiadaviek“) vykonávajú kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa alebo u autorizovanej osoby podľa § 34 zákona o metrológii pri dodržaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, pričom
  1. všetky zúčastnené osoby počas kontroly autorizačných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu); zároveň žiadateľ alebo autorizovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa autorizačných požiadaviek možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk,
  2. žiadateľ alebo autorizovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly autorizačných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole autorizačných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre, v miestnosti výkonu kontroly autorizačných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby,

 2. od 18.05.2020 Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n.o. (ďalej len „posudzovateľ registračných požiadaviek“) vykonávajú kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa alebo u registrovanej osoby podľa § 45 zákona o metrológii pri dodržaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2, pričom
  1. všetky zúčastnené osoby počas kontroly registračných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu); zároveň prihlasovateľ alebo registrovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa registračných požiadaviek možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk,
  2. prihlasovateľ alebo registrovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly registračných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole registračných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre; v miestnosti výkonu kontroly autorizačných registračných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby,

 3. od 18.05.2020 Slovenský metrologický ústav vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii pri dodržaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2; protiepidemiologické opatrenia, za ktorých sa vykonávajú skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii, zašle Slovenský metrologický ústav žiadateľovi v oznámení o termíne konania skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii a zverejnení ich na svojom webovom sídle www.smu.sk,

 4. dokladom o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii (ďalej len „doklad spôsobilosti“), ktorým skončila platnosť v čase od 16.03.2020 do 18.06.2020, sa platnosť predlžuje do vydania nového dokladu spôsobilosti najdlhšie však do 18.08.2020 za podmienky, že držiteľ dokladu spôsobilosti podá Slovenskému metrologickému ústavu žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii najneskôr do 18.06.2020; po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii sa vydá nový doklad spôsobilosti, ktorého platnosť bude skrátená o čas, o ktorý sa predĺžila platnosť pôvodného dokladu spôsobilosti.
Týmto usmernením sa rušia body 2 až 4 Usmernenia č. UNMS/01618/2020-900/004901/2020 zo dňa 14.04.2020.

Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, z dôvodu aktualizácie opatrení podľa odseku 3.

Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/006011/2020 zo dňa 15.05.2020 (PDF, 967,1 kB)