Preskočiť na hlavný obsah

 1. Domov
 2. Aktuality
 3. COVID-19 Aktuálne informácie
 4. AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“
Obsah
Aktualita

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

Publikované 14.04.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva  toto usmernenie v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h.

Toto usmernenie nadväzuje na Usmernenie č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 zo dňa 16.03.2020.

Úrad prijal s účinnosťou od 17.04.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia od 17.04.2020 do 17.05.2020, bez overenia do 17.06.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii, n. o. alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 17.06.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia.

 2. V čase od 17.04.2020 až do odvolania sa budú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa / autorizovanej osoby podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola autorizačných požiadaviek“) a v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 za nasledovných podmienok:
  1. Pri doručení žiadosti vo veci autorizácie na úrad a po jej posúdení sa zašle žiadateľovi / autorizovanej osobe upovedomenie o začatí správneho konania vo veci autorizácie spolu s formulárom čestného vyhlásenia zástupcu žiadateľa / autorizovanej osoby, ktoré sa týka ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Žiadateľ / autorizovaná osoba zašle vyplnený formulár elektronicky na emailovú adresu uvedenú v upovedomení o začatí správneho konania vo veci autorizácie najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí správneho konania vo veci autorizácie.
  2. Úrad, Slovenský metrologický ústav alebo Slovenská legálna metrológia, n. o. (ďalej len „posudzovateľ) môže od žiadateľa / autorizovanej osoby, pri oznámení termínu kontroly autorizačných požiadaviek, žiadať zaslanie dokumentácie potrebnej na výkon kontroly autorizačných požiadaviek z dôvodu kontroly dokumentácie ešte pre kontrolou autorizačných požiadaviek, aby sa tak skrátil čas kontroly autorizačných požiadaviek. Žiadateľ / autorizovaná osoba zašle vyžiadanú dokumentáciu elektronicky na emailovú adresu uvedenú v oznámení termínu kontroly autorizačných požiadaviek.
  3. Všetky zúčastnené osoby počas kontroly autorizačných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu). Zároveň žiadateľ / autorizovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk.
  4. Žiadateľ / autorizovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly autorizačných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole autorizačných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre. V miestnosti výkonu kontroly autorizačných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby.
  5. Výsledok kontroly autorizačných požiadaviek sa prerokuje so žiadateľom / autorizovanou osobou na mieste ústne. Správa o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek sa vyhotoví dodatočne mimo priestorov žiadateľa / autorizovanej osoby. Správu o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek zašle posudzovateľ žiadateľovi / autorizovanej osobe na podpis najneskôr do 3 dní odo dňa kontroly autorizačných požiadaviek. Následne žiadateľ / autorizovaná osoba zašle podpísaný scan správy o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek elektronicky na emailovú adresu posudzovateľa a originál správy zašle posudzovateľovi poštou alebo do elektronickej schránky posudzovateľa najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia správy o výsledku kontroly autorizačných požiadaviek.

 3. V čase od 17.04.2020 až do odvolania sa budú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa / registrovanej osoby podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“) a v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 za nasledovných podmienok:
  1. Pri doručení žiadosti vo veci registrácie na úrad a po jej posúdení sa zašle prihlasovateľovi / žiadateľovi upovedomenie o začatí správneho konania vo veci registrácie spolu s formulárom čestného vyhlásenia zástupcu prihlasovateľa / registrovanej osoby, ktoré sa týka ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Prihlasovateľ / registrovaná osoba zašle vyplnený formulár elektronicky na emailovú adresu uvedenú v upovedomení o začatí správneho konania vo veci registrácie najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí správneho konania vo veci registrácie.
  2. Posudzovateľ môže od prihlasovateľa / registrovanej osoby, pri oznámení termínu kontroly registračných požiadaviek, žiadať zaslanie určitej dokumentácie potrebnej  na výkon kontroly registračných požiadaviek z dôvodu kontroly dokumentácie ešte pre kontrolou registračných požiadaviek, aby sa tak skrátil čas kontroly registračných požiadaviek. Prihlasovateľ / registrovaná osoba zašle vyžiadanú dokumentáciu elektronicky na emailovú adresu uvedenú v oznámení termínu kontroly registračných požiadaviek.
  3. Všetky zúčastnené osoby počas kontroly registračných požiadaviek sú povinné mať nasadený ochranný prostriedok tváre (rúško, respirátor alebo inú vhodnú alternatívu). Zároveň prihlasovateľ / registrovaná osoba zabezpečí pre posudzovateľa možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk.
  4. Prihlasovateľ / registrovaná osoba zabezpečí miestnosť na výkon kontroly registračných požiadaviek tak, aby osoby prítomné na kontrole registračných požiadaviek boli od seba vzdialené aspoň dva metre. V miestnosti výkonu kontroly registračných požiadaviek môžu byť spolu maximálne tri osoby.
  5. Výsledok kontroly registračných požiadaviek sa prerokuje s prihlasovateľom / registrovanou osobou na mieste ústne. Správa o výsledku kontroly registračných požiadaviek sa vyhotoví dodatočne mimo priestorov prihlasovateľa / registrovanej osoby. Správu o výsledku kontroly registračných požiadaviek elektronicky zašle posudzovateľ prihlasovateľovi / registrovanej osoby na podpis najneskôr do 3 dní odo dňa kontroly registračných požiadaviek. Následne prihlasovateľ / registrovaná osoba zašle podpísaný scan správy o výsledku kontroly registračných požiadaviek elektronicky na emailovú adresu posudzovateľa a originál správy zašle posudzovateľovi poštou alebo do elektronickej schránky posudzovateľa najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia správy o výsledku kontroly registračných požiadaviek.

 4. V čase od 17.04.2020 až do odvolania Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým skončí platnosť v tomto období  sa platnosť predlžuje o 60 dní od času odvolania tohto bodu usmernenia.
Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty ako aj obmedzenia sa môžu meniť.