Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. UPOZORNENIE NA KLAMLIVÉ A ZAVÁDZAJÚCE CERTIFIKÁTY V OBLASTI OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV
Obsah
Aktualita

UPOZORNENIE NA KLAMLIVÉ A ZAVÁDZAJÚCE CERTIFIKÁTY V OBLASTI OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV

Publikované 03.04.2020

Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje upozorniť na klamlivé a zavádzajúce certifikáty v oblasti osobných ochranných prostriedkov (ďalej len „OOP“), ktoré boli vydané napr. pre filtračné tvárové polmasky kategórií FFP1, FFP2, FFP3, ochranné masky (rúška), ochranné odevy a OOP na ochranu očí.

Predmetné certifikáty nemajú žiadnu právnu relevanciu a nemôžu byť podkladom pre vydanie EÚ Vyhlásenia o zhode a označenie predmetných výrobkov označením CE. Napriek tomu však už došlo na základe týchto klamlivých certifikátov k vydaniu EÚ vyhlásenia o zhode pre predmetné výrobky a tieto výrobky sú neoprávnene označené označením CE. Uvedené výrobky však neboli relevantne posúdené, či spĺňajú vlastnosti, ktoré sú predmetnými klamlivými certifikátmi deklarované.

Z uvedených dôvodov nemôžu byť predmetné výrobky, na ktoré sa tieto certifikáty vzťahujú, uvádzané na trh Slovenskej republiky ani na trh Európskej únie, nakoľko nespĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.

Výrobky, ktorých sa uvedené certifikáty týkajú, môžu predstavovať veľké nebezpečenstvo pre používateľa vrátane zdravotníckeho personálu, ktoré môže viesť napr. až k nákaze ochorením COVID-19.

Podrobné informácie ako aj zoznam klamlivých a zavádzajúcich certifikátov je možné nájsť na webovom sídle European Safety Federation.