Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky
Aktualita

Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Publikované 26.03.2020

Iniciatíva európskych normalizačných organizácií CEN a CENELECEurópsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC), po žiadosti Európskej komisie a v spolupráci so všetkými svojimi členmi  sa rozhodli do 31. 03. 2021 bezodplatne sprístupniť súbor európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky používané v súvislosti s pandémiou COVID-19. 

Cieľom tohto mimoriadneho rozhodnutia je potreba čeliť rastúcemu nedostatku ochranných masiek, rukavíc a iných výrobkov, s ktorým v súčasnosti zápasia mnohé európske krajiny. Účelom bezplatného poskytnutia vybraných európskych noriem je pomôcť hospodárskym subjektom, ktoré chcú preorientovať svoje výrobné linky tak, aby mohli v krátkom čase vyrobiť naliehavo potrebné vybavenie.

Thierry Breton,
európsky komisár pre vnútorný trh, víta iniciatívu:
V našom boji proti koronavírusu  musíme konať naliehavo, solidárne a koordinovane. Potrebujeme odvážne a inovatívne spôsoby výroby potrebného vybavenia. Chcel by som povzbudiť výrobcov, aby preskúmali možnosti zvýšenia a diverzifikácie výroby a nasledovali pozitívne príklady výrobcov textilu a obuvi, ktorí začínajú vyrábať masky a odev. Na podporu tohto úsilia urobím všetko, čo je v našich silách. S potešením oznamujem, že CEN a CENELEC sa rozhodli bezplatne poskytovať normy pre tieto spoločnosti, aby mohli vyrábať masky a iné zdravotnícke ochranné prostriedky. Táto dohoda má okamžitý účinok.“

Vincent Laflèche, predseda CEN, uviedol:
Kvôli pandémii koronavírusu prežívame neobyčajné okolnosti, ktoré si vyžadujú výnimočné opatrenia. Bezplatným sprístupnením súboru noriem sa zaväzuje európske spoločenstvo pre normalizáciu pomáhať Európskej komisii v jej úsilí vybudovať prvú spoločnú Európsku rezervu pohotovostného lekárskeho vybavenia (RescEU).

Dany Sturtewagen, predseda CENELEC, dodal:
„Európske normy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní dostupnosti kľúčových zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov. Tento mimoriadny krok je v súlade s kľúčovými faktormi našej práce v rámci európskej normalizácie: inkluzívnosť a jednota. Oceňujem reakciu solidarity a odhodlania našich členov podporovať globálny boj proti COVID-19 “.

Pavol Pavlis, predseda ÚNMS SR, dodáva:
Technické normy sú mimoriadne dôležité na zaistenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok a osobných ochranných prostriedkov a na pomoc výrobcom pri výrobe. ÚNMS SR, riadny člen CEN a CENELEC, spolu s ostatnými národnými normalizačnými orgánmi podporuje úsilie Európskej komisie v boji proti pandémii koronavírusu.

EK informovala o iniciatíve CEN a CENELEC o okamžitom sprístupnení viacerých európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky.

Zainteresované subjekty majú do skončenia krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 bezplatne sprístupnený zoznam identifikovaných STN vo formáte PDF na čítanie:

STN EN 149 + A1 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami. Požiadavky, skúšanie a označovanie (Konsolidovaný text),
dátum vydania 01. 11. 2009
 
STN EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia,
dátum vydania 01. 07. 2003
 
STN EN 14126 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy,
dátum vydania 01. 11. 2004
 
STN EN 14126/AC Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy. Oprava AC,
dátum vydania 01. 02. 2005
 
STN EN 14605 + A1 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]) (Konsolidovaný text),
dátum vydania 01. 11. 2009
 
STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte,
dátum vydania 01. 10. 2019
 
STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov,
dátum vydania 01. 10. 2019
 
STN EN 455-1 Lekárske rukavice na jedno použitie. Časť 1: Požiadavky a skúšanie na nepremokavosť,
dátum vydania 01. 08. 2020
 
STN EN 455-2 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 2: Požiadavky a skúšanie fyzikálnych vlastností,
dátum vydania 01. 09. 2015
 
STN EN 455-3 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 3: Požiadavky a skúšanie na biologické hodnotenie,
dátum vydania 01. 09. 2015
 
STN EN 455-4 Zdravotnícke rukavice na jedno použitie. Časť 4: Požiadavky a skúšobné metódy minimálnej trvanlivosti,
dátum vydania 01. 12. 2009
 
STN EN 14683 + AC Chirurgické masky. Požiadavky a skúšobné metódy,
dátum vydania 01. 12. 2019


Poznámka:
Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na webové sídla normalizačných organizácií CEN, CENELEC a Eúropskej komisie alebo na konkrétnu sprístupnenú STN vo formáte .pdf.