Notice: Data too long for column 'url' at row 1 in /var/www/www.unms.sk/public/common/classes/dbController.php on line 45
UNMS.SK Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. Usmernenie k činnosti v oblasti vývozu niektorých výrobkov mimo EÚ podľa nového vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia v súvislosti s ochorením COVID-19
Obsah
Aktualita

Usmernenie k činnosti v oblasti vývozu niektorých výrobkov mimo EÚ podľa nového vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Publikované 19.03.2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) si dovoľuje upozorniť na nové vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402 zo 14. marca 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia (ďalej len „vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402“), ktoré nadobudlo účinnosť a uplatňuje sa vo všetkých členských štátoch od 15.3.2020.

Link na zverejnené vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/402:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1584540609443&uri=CELEX:32020R0402 

Predmetom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402 je povoľovanie vývozu osobných ochranných prostriedkov mimo Európskej únie (ďalej len „EÚ“) pričom  platí, že tieto výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402, sa budú môcť počas šiestich týždňov vyvážať len so špeciálnym povolením vydaným príslušnými orgánmi na vývoz mimo EÚ, tzv. vývozné povolenie podľa článku 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402.

Príslušné orgány budú môcť uvedené vývozné povolenie vydať len po tom, ako zohľadnia všetky relevantné aspekty, vrátane toho, či sú účelom vývozu okrem iného skutočnosti uvedené v článku 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402.

Vzor formuláru na vývozné povolenie pre predmetné výrobky mimo územia EÚ je v prílohe II vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/402.

Bez vydania vývozného povolenia je vývoz týchto výrobkov mimo územia EÚ zakázaný.

Príslušným orgánom na vydanie vývozného povolenia (licenčná autorita pre výkon vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2020) je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor výkonu obchodných opatrení.

Ďalšie informácie je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky:
https://www.mhsr.sk/obchod/obchodne-opatrenia-dovoznevyvozne-obmedzenia/vyvoz-zdravotnickych-ochrannych-prostriedkov-mimo-eu


Notice: Data too long for column 'page_url' at row 1 in /var/www/www.unms.sk/public/common/classes/dbController.php on line 45