KVALITA PATRÍ V MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO STÁLE MEDZI PRIORITY

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF opätovne hodnotil úroveň manažérstva kvality a princípov výnimočnosti v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začala v roku 2019 s implementáciou modelu CAF, tým že sa zapojila do národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Odvtedy prešla dvomi samohodnoteniami, externými posúdeniami, procesmi zlepšovania, ako aj hodnoteniami Externej spätnej väzby modelu CAF. Po náročnom procese zlepšovania dokázala svoj posun vo všetkých hodnotených oblastiach a úspešne obhájila získaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

„Zlepšovanie je nikdy nekončiaci sa proces. Nezáleží na tom, či ide o ministerstvo, samosprávu alebo strednú školu, každému by malo záležať na tom, aby dosahoval stále lepšie výsledky. Som veľmi rada, že v Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je snaha o zlepšovanie pevne zakorenená čo dokazuje aj obhájenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Občania Starého Mesta sú tu vnímaní ako zákazníci a plnohodnotní partneri. Ich spokojnosť je pre vedenie mestskej časti na prvom mieste.“  

Titul starostke mestskej časti Zuzane Aufrichtovej odovzdala predsedníčka ÚNMS SR Katarína Surmíková Tatranská.

K opätovnému získaniu ocenenia srdečne blahoželáme.