English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou nad 1.000 € a výber dodávateľov do 17.4.2016

Výzva na predkladanie ponúk - "Identifikácia a oprava systému vykurovania historickej budovy vrátane jeho rozvodov"

23. september 2015
Predmetom zákazky je vykonanie diagnostiky systému vykurovania historickej budovy vrátane jeho rozvodov  so zameraním sa na funkčnosť a účinnosť systému vykurovania.

Výzva na predkladanie ponúk - "Certifikácia systému manažérstva kvality"

22. september 2015
Predmetom zákazky je certifikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001: 2009 a následný dohľad nad systémom manažérstva kvality po dobu platnosti uvedeného certifikátu.

Výzva na predkladanie ponúk "Oprava a výmena zatekajúcich a poškodených zvodov pre dažďovú vodu na historickej budove"

15. júl 2015
Predmetom zákazky je vykonanie opravy a výmeny zatekajúcich poškodených zvodov pre dažďovú vodu na historickej budove, vrátane prečistenia odtokových žľabov až po ich napojenie na kanalizáciu.

Výzva na predkladanie ponúk "Prevádzka Web sídla a poskytovanie s tým spojených služieb"

2. jún 2015
Predmetom zákazky je poskytnutie Webhostingu (umiestnenie a prevádzkovanie Web sídla verejného obstarávateľa na serveri dodávateľa) a realizácia s tým spojených služieb.

Výzva na predladanie ponúk "Vypracovanie znaleckého posudku v odbore 3.9-strojárstvo za účelom zhodnotenia technického stavu strojového a prístrojového zariadenia "Cyklotrón" a stanovenia jeho všeobecnej hodnoty

5. máj 2015
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať znalecký posudok na ocenenie strojového a prístrojového zariadenia tvoriaceho súčasť cyklotrónu a stanoviť ich všeobecnú hodnotu.

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »