English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2012

Vyhlásenie úloh rozvoja metrológie na rok 2012

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2012 vyhlasuje nové úlohy na rok 2012 v súlade s  metodickým usmernením pre rok 2012.

Úlohy rozvoja metrológie v roku 2012 (PDF, 220,6 kB)sú v rovnakej štruktúre ako v roku 2011. Celkove sa vypisuje 11 úloh.

Všetky úlohy v oblasti prenosu informácií z legislatívy a implementácie právnych predpisov v oblasti metrológie a najlepšej praxe nebudú zmluvne zabezpečované  ako nakupovaná služba. Budú väčšinou realizované priamo na úrade alebo ako súčasť programu seminárov a konferencií profesných metrologických združení a asociácií vo forme  vyzvanej prezentácie.
Oproti roku 2011 nastali zmeny  metodiky, ktoré  sledujú  procesné zjednodušenie  rozhodovania od výberu až po implementáciu riešení úloh.  
 
Úlohy rozvoja v oblasti vedy, výskumu, vývoja, so zameraním na rozvoj nových etalónov, národných etalónov a referenčných materiálov sú riešené kontraktom na rok 2012 medzi ÚNMS SR a SMÚ v oblasti metrológie UNMS SR a SMU kontrakt. Väčšinou ide o úlohy riešené v rámci  Európskeho združeného metrologického výskumu (European Metrology Research Programme, EMRP). V roku 2011 bolo podpísané partnerstvo na 8 projektoch.
 
Na úlohy rozvoja, z dôvodu krátenia finančných prostriedkov a aplikácie úsporných opatrení vlády SR, týkajúce aj ÚNMS SR, sú finančne kryté na úrovni roku 2011. Osobitná úloha zameraná na digitalizáciu metrologických dokumentov v štandardoch IS VS a týka všetkých doteraz schválených typov určených meradiel od  rokov 60.  20-teho storočia . Budú uložené v novej databáze úradu a prístupné elektronicky verejnosti aj s vyhľadávačom ako verejne prístupná služba. Dodanie  riešenia je v štádiu objednávky riešenia, ukončenia úlohy do konca roku 2012.

Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja metrológie

Prihlásenie sa do úloh rozvoja metrológie upravuje  metodické usmernenie, Rozvoj skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (RSTNaM) 2012.  MP RSTNaM (PDF, 5,8 MB)  a MP RSTNaM_priloha (PDF, 1,7 MB). Nahradilo pôvodné znenie  z roku 2011.
 
Ustanovuje sa aj komisia, ktorá sa riadi upraveným štatútom komisie RSTNaM v súlade s novelou metodického usmernenia.

Program rozvoja metrológie 2012

Program rozvoja metrológie vychádza najmä z Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie a metrológie a skúšobníctva na roky 2009 – 2012 Koncepcia -na-roky-2009-az-2012; Koncepciu vláda SR vzala na vedomie s tým, že zaviazala úrad každoročne predkladať informáciu o jej plnení na rokovanie vlády . (Uznesenie vlády SR č. 492/2009). Nová Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2012-2016 bola z rokovania vlády stiahnutá . Ďalej boli použité materiály a odporučenia BIPM ako i medzinárodných metrologických organizácií najmä OIML a WELMEC ako i podnety z praxe. Medzinárodné metrologické organizácie;
 
Úlohy rozvoja sú súčasťou aj stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010 (Uznesenie vlády SR č.79/2008).

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016