English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2011

Vyhlásenie úloh rozvoja metrológie na rok 2011

Úlohy rozvoja metrológie v roku 2011

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie na rok 2011 vyhlasuje nové úlohy v súlade s novým metodickým usmernením nové úlohy na rok 2011.
 
Úlohy rozvoja metrológie v roku 2011 sú v oblasti medzinárodnej spolupráce, metodiky a metrologickej praxe. Sú tu i  podporné úlohy zamerané na prieskum využívania nanometrológie, výučby metrológie a  vytvárania a prevádzkovania metrologických informačných systémov a databáz.  Celkove sa vypisuje 9 úloh.
Všetky úlohy v oblasti prenosu informácií  z legislatívy a implementácie právnych predpisov v oblasti metrológie a najlepšej praxe nebudú zmluvne zabezpečované ako doteraz, ako nakupovaná služba. Budú väčšinou realizované priamo na úrade. Uvádzajú sa však ako súčasť úloh rozvoja.
 
Zmeny metodiky na rok 2011 sú v súlade s novým a jednotným prístupom úradu k úlohám rozvoja pre oblasť metrológie a skúšobníctva a vychádzajú z  vykonanej internej kontroly a auditu  zabezpečenia úloh  za rok 2010. Sledujú väčšiu transparentnosť celého procesu od výberu až po implementáciu riešení úloh a  zamedzeniu možného nepriameho financovania prihlásených riešiteľov. Úlohy vedy,  výskumu a rozvoja národných etalónov a referenčných materiálov  sú riešené kontraktom na rok 2011 medzi ÚNMS SR a SMÚ v oblasti metrológie UNMS SR a SMU kontrakt.  
 
Na úlohy rozvoja, z dôvodu krátenia finančných prostriedkov a aplikácie úsporných opatrení vlády SR, týkajúce aj  ÚNMS SR, je vyčlenených len tretina prostriedkov z roku 2010.

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2011 (PDF, 126,9 kB)

Pokyny k prihlasovaniu na riešenie úloh rozvoja metrológie

Prihlásenie sa do úloh rozvoja metrológie upravuje nové metodické usmernenie, Rozvoj skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie  (RSTNaM), Metodické_usmernenie (PDF, 381,9 kB); ktoré nahradilo pôvodné z roku 2007 a 2009. 
Prihlásiť sa môže právnická alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike podľa nasledovných pokynov

Komisionálny výber a hodnotenie

Ustanovuje sa komisia, ktorá bude jedna pre všetky úlohy rozvoja metrológie a skúšobníctva  a bude sa  riadiť štatútom komisie RSTNaM  statut_komisie  (PDF, 100,5 kB)

Zmluva

Úlohy riešia prihlásení riešitelia úloh, ktorí boli vybraní výberovou komisiou a podpísali zmluvu s ÚNMS SR. Podrobnosti sa dohodnú medzi zmluvnými stranamisú. Vzor zmluvy

Program rozvoja metrológie 2011

Program rozvoja metrológie vychádza najmä z Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie a metrológie a skúšobníctva na roky 2009 – 2012 Koncepcia -na-roky-2009-az-2012; Koncepciu vláda SR vzala na vedomie s tým, že zaviazala úrad každoročne predkladať  informáciu o jej plnení na rokovanie vlády. (Uznesenie vlády SR č. 492/2009) Ďalej boli použité  materiály a odporučenia BIPM ako i medzinárodných metrologických organizácií najmä OIML a WELMEC ako i podnety z praxe. Medzinárodné metrologické organizácie;
 
Úlohy rozvoja sú súčasťou aj stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010 (Uznesenie vlády SR č.79/2008)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016