English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úlohy rozvoja metrológie na rok 2010

Vyhlásenie úloh rozvoja metrológie na rok 2010

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v rámci Programu rozvoja metrológie vyhlasuje nasledovné úlohy.

Na riešenie uvedených úloh zaradených do Programu rozvoja metrológie sa môže prihlásiť právnická alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike podľa pokynov Metodického usmernenia pre rozvoj metrológie (PDF, 214,1 kB)v termíne do 31. mája 2010.

Vyhodnotenie plnenia úloh rozvoja metrológie na rok 2010

V roku 2010 boli všetky vyhlásené úlohy splnené. Výstupy z úloh sa nachádzajú na odbore metrológie v tlačenej alebo elektronickej forme . Prehľad je v priloženej tabuľke  Hodnotenie úloh rozvoja metrológie na rok 2010  (PDF, 169,5 kB)

Zverejnené  materiály a dokumenty k ulohám sú určené výlučne  pre osobnú potrebu a výlučne na účely štúdia. Sú chránené autorským právom a úrad získal na ich používanie licenciu. Budú postupne aktualizované a doplňované . Informácie získate na kontakty_metrologia;

Materiály k úlohám za rok  2010 a za predošlé roky nájdete na stránkach:

  1. /?odborne-seminare (odborné semináre)
  2. /?vzdelavanie-a-propagacia (výstupy z odborných seminárov)
  3. /?dokumenty-oiml (preklady dokumentov OIML)
  4. /?prirucky-welmec (preklady dokumentov WELMEC)

  Metodické usmernenie programu rozvoja metrológie 2007 Stiahnuť (PDF, 236,5 kB)


Poradové
číslo

  Názov úlohy

Termín ukončenia

Garant ÚNMS SR

1.

Príprava podkladov a koordinácia činnosti pracovnej skupiny NO pre smernicu 90/384/EHS.

november 2010

Odbor metrológie

2.

Príprava podkladov a koordinácia činnosti pracovnej skupiny NO pre smernicu 2004/22/ES.

november 2010

Odbor metrológie

3.

Príprava a realizácia konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci medzinárodnej metrologickej organizácie.

október 2010

Odbor metrológie

4.

Metodika na metrologickú kontrolu meračov pretečeného množstva objemu vody s voľnou hladinou.

november 2010

Odbor metrológie

5.

Metodika na postup pri identifikovaní a popísaní metrologických meradiel vyplývajúcich z legislatívnych požiadaviek za účelom výkonu kontroly orgánov štátnej správy na úseku farmácie.

november 2010

Odbor metrológie

6.

Metodika na metrologickú kontrolu taxametrov a zapracovanie metodiky do dokumentu Identifikácia požiadaviek smernice MID v príručkách WELMEC, v EN normách a v dokumentoch OIML pre prílohu smernice MID MI-007.

október 2010

Odbor metrológie

7.

Dokument pre materializované dĺžkové miery pre všeobecné použitie. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky.

september 2010

Odbor metrológie

8.

Dokument pre kontrolné váhy s automatickou činnosťou. Časť 2: Formulár protokolu o skúške.

september 2010

Odbor metrológie

9.

Dokument pre meradlá na meranie emisií výfukových plynov motorových vozidiel. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky. Časť 2: Metrologická kontrola a výkon skúšky. Časť 3: Formulár protokolu o skúške.

september 2010

Odbor metrológie

10.

Dokument pre diskontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky - Skúšky. Časť 2: Formulár protokolu o skúške.

september 2010

Odbor metrológie

11.

Dokument pre meracie zostavy na kvapaliny okrem vody. Časť 1: Metrologické a technické požiadavky.

september 2010

Odbor metrológie

12.

Dokument pre meracie systémy pre stlačený zemný plyn pre motorové vozidlá.

september 2010

Odbor metrológie

13.

Dokument pre meracie systémy na plynné palivá.

september 2010

Odbor metrológie

14.

Príručka pre smernicu o meradlách pre plynomery. Tabuľka zhody OIML R137-1 a MID-002

september 2010

Odbor metrológie

15.

Príručka pre prepočítavače množstva plynu. Tabuľka zhody medzi smernicou 2004/22/ES a OIML R140.

september 2010

Odbor metrológie

16.

Príručka pre smernicu o meradlách pre taxametre. Tabuľka zhody OIML R21 - MID-008.

september 2010

Odbor metrológie

17.

Príručka pre smernicu o meradlách pre výčapné nádoby. Tabuľka zhody OIML R138 – MID-008.

september 2010

Odbor metrológie

18.

Príručka pre analyzátory výfukových plynov. Tabuľka zhody medzi smernicou 2004/22/ES a OIML R99-1 & 2.

september 2010

Odbor metrológie

19.

Príručka pre všeobecné a administratívne aspekty dobrovoľného systému modulárneho hodnotenia meradiel podľa MID.

september 2010

Odbor metrológie

20.

Seminár pre orgány dohľadu a dozoru o postupoch merania a povinnostiach v oblasti metrológie z HACCP.

november 2010

Odbor metrológie

21.

Seminár pre odbornú a širokú verejnosť na tému ochrana spotrebiteľa z hľadiska metrologickej legislatívy.

november 2010

Odbor metrológie

22.

Seminár pre pracovníkov pôsobiacich v združeniach ochrany spotrebiteľa s cieľom oboznámenia ich s metrologickou legislatívou

november 2010

Odbor metrológie

23.

Seminár pre autorizované osoby o aktuálnych metrologických otázkach.

november 2010

Odbor metrológie


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016