English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Twiningový projekt v Turecku

Twinningový projekt „Posilnenie Ministerstiev zdravotníctva, životného prostredia a lesov a poľnohospodárstva a záležitostí vidieka za účelom harmonizácie a implementácie legislatívy v oblasti Správnej laboratórnej praxe pre neklinickú zdravotnú a environmentálnu ochranu“ (TR/2004/IB/EC/06).
 
Princípy Správnej laboratórnej praxe (SLP) predstavujú súbor pravidiel a kritérií pre systém kvality, ktorý sa týka procesu organizácie a podmienok, v rámci ktorých sa plánujú, realizujú, monitorujú, zaznamenávajú a reportujú neklinické zdravotné štúdie, ako aj štúdie týkajúce sa bezpečnosti pre životné prostredie. Výsledkom zavedenia SLP je vzájomné uznávanie údajov o vykonaných skúškach v rámci EÚ a OECD, čo sa javí ako výhodné tam, kde chemické látky a prípravky podliehajú posudzovaniu a povoľovaniu z hľadiska účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie.
 
V marci 2005 sa ÚNMS SR uchádzal v rámci tendra EÚ o realizáciu twinningového projektu SLP pre Tureckú republiku zadaného prostredníctvom projektového „ficha“, pričom v procese selekcie ÚNMS SR so svojím konceptom uspel a bol vybraný tureckým beneficientom pomoci. Táto skutočnosť bola notifikovaná listom zastupiteľstva Európskej komisie v Ankare doručeného vedúcemu služobného úradu ÚNMS SR dňa 31.3.2005. Následne prebiehal proces prípravy návrhu twinningovej zmluvy, ktorá spolu so svojimi prílohami presne špecifikuje zmluvné podmienky, pracovný plán a rozpočet projektu (cca 300 strán). Proces prípravy twinningovej zmluvy bol formálne zakončený jej schválením zo strany Zastupiteľstva Európskej komisie v Ankare, tureckej Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky (CFCU) a riadiaceho výboru pri DG Enlargement Európskej komisie v Bruseli. Podpis zmluvy zo strany Zastupiteľstva Európskej komisie v Ankare a CFCU bol ÚNMS SR notifikovaný listom datovaným dňa 11.5.2006, odkedy sa počíta plynutie twinningového projektu po právnej stránke. Za začiatok plnenia realizácie aktivít, ku ktorých sa ÚNMS SR zaviazal v twinningovej zmluve, sa považuje deň nástupu rezidentného twinningového poradcu (RTA) na výkon svojej funkcie v Turecku, t.j. 1.6.2006. Projekt bol ukončený 31.5.2008.
 
Twinningový projekt SLP operoval s rozpočtom 1.454.929,78 EUR z grantu, ktorý na základe finančného memoranda z 12.1.2005 udelila Európska komisia v prospech Tureckej republiky v rámci finančného nástroja Predvstupovej pomoci. Na základe platnej twinningovej zmluvy sa tieto prostriedky použili na realizáciu twinningového projektu SLP v dĺžke trvania 24 mesiacov. Twinningovými partnermi za slovenskú stranu boli ÚNMS SR a za tureckú stranu Centrálny hygienickú ústav Refika Saydama, ktorý zastupoval troch beneficientov projektu, menovite turecké Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo životného prostredia a lesov a Ministerstvo poľnohospodárstva a vidieka.
 
Twinningový projekt sledoval dosiahnutie povinných cieľov v zmysle spomínaného projektového „ficha“, a to prostredníctvom 3 hlavných komponentov:
• vymožiteľnosť práva EÚ v oblasti SLP,
• vytvorenie tureckej národnej monitorovacej autority pre SLP,
• vybudovanie uznaného rámca pre uplatňovanie SLP v oblasti chemických látok.
 
Uvedené komponenty zahŕňali celkom 16 komplexných aktivít vo forme napr. seminárov, workshopov, tréningov, právnej analýzy a študijných pobytov.
 
Lídrom (garantom) projektu za slovenskú stranu bola p. Bc. Kvetoslava Steinlová, riaditeľka Odboru európskych záležitostí ÚNMS SR. Funkciu RTA v Turecku vykonával doc. MUDr. Emil Tomášik, PhD. Projekt sa opieral najmä o odborníkov ÚNMS SR, Slovenskej národnej akreditačnej služby, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a viacerých testovacích zariadení, ktoré sú držiteľmi certifikátu SLP.

 
  Twinningový projekt medzi Slovenskou republikou a Tureckom Stiahnuť (DOC, 31,7 kB)
  Kick off Meeting k Twinningovému projektu medzi Slovenskou republikou a Tureckom Stiahnuť (DOC, 27,1 kB)

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016