English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Program rozvoja technickej normalizácie – tvorba pôvodných STN

Program rozvoja technickej normalizácie (ďalej len "PRTN") je program realizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR"), odborom technickej normalizácie, zameraný na podporu činnosti ÚNMS SR ako slovenského národného normalizačného orgánu a najmä na podporu činností súvisiacich s tvorbou STN a TNI prekladom európskych a medzinárodných noriem do štátneho jazyka a s tvorbou pôvodných STN a TNI.

Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky uvedené Metodickom postupe, ktorým sa realizuje program rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (PDF, 715,6 kB) (ďalej len "Metodický postup") a ktorý vytvára základný rámes postupov pri zverejňovaní a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom Metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup ÚNMS SR pri zverejňovaní  úloh zaradených do PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého žiadateľa, ktorý sa prihlási na riešenie úlohy.

V rámci PRTN zverejňuje ÚNMS SR úlohy podľa sektorov odborných oblastí:

Sektory tvorby pôvodných STN (PDF, 200,3 kB)


Pokyny k prihlasovaniu

Na riešenie úloh zverejnených  v zozname PRTN je možné sa prihlásiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu zverejnenia zoznamu e-mailom na adresu navrhynoriem@normoff.gov.sk

alebo na adresu:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15


Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list (RTF, 254,7 kB) s pokynmi na vyplnenie  a písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v Metodickom postupe MP 54: 2019 (PDF, 195,6 kB).


Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) (PDF, 410,1 kB)

Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ právnická osoba - bez verejného obstarávania (PDF, 413,6 kB)

Vzor záverečnej správy (RTF, 68,7 kB)


Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 - pôvodné STN - časť 7a) (PDF, 399,1 kB)

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 - pôvodné STN - časť 5a) (PDF, 428,4 kB)

Zoznam úloh rozvoja technickej normalizácie na rok 2021 - pôvodné STN - časť 4a) (PDF, 405,2 kB)

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 7. 2021