English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tvorba pôvodných STN - úlohy

A)  Úlohy na tvorbu pôvodných STN v oblasti dopravy, elektrotechniky, hydrológie a metrológie

V súlade s § 9 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii zverejňuje ÚNMS SR v rámci Programu rozvoja technickej normalizácie (ďalej len „PRTN") zoznamy úloh na tvorbu pôvodných STN
v nasledovných oblastiach:


úlohy na tvorbu pôvodných STN v oblasti dopravy (PDF, 191,2 kB)

úlohy na tvorbu pôvodných STN v oblasti elektrotechniky (PDF, 191,9 kB)

úlohy na tvorbu pôvodných STN v oblasti hydrológie (PDF, 186,7 kB)

úlohy na tvorbu pôvodných STN v oblasti metrológie (PDF, 184,1 kB)


Do PRTN sa môže zapojiť právnická osoba alebo fyzická osoba  so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v Kritériách  na spracovateľa.

PRTN je riadený Metodickým postupom MP 54: 2019 (PDF, 611,6 kB), ktorý obsahuje základný rámec postupov pri zverejňovaní realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí.

Účelom metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri zverejňovaní jednotlivých úloh v rámci PRTN a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.


Pokyny k prihlasovaniu

Na riešenie úloh zoznamu zverejneného 25. 5. 2020  je možné sa prihlásiť do 4. 6. 2020  na ÚNMS SR písomne alebo elektronicky e-mailom na adresu: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

Žiadateľ musí predložiť podpísaný plánovací list (DOCX, 44,2 kB) s pokynmi na vyplnenie  a písomne doložiť splnenie kritérií uvedených v Metodickom pokyne MP 54: 2019 (PDF, 134,8 kB).


Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ fyzická osoba (bez IČO) (PDF, 276,3 kB)

Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ právnická osoba - bez verejného obstarávania (PDF, 279,9 kB)


B)  Úlohy na tvorbu pôvodných STN v oblasti výstavby a požiarnej bezpečnosti

V súlade zo zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje ÚNMS SR výzvu na predkladanie cenových ponúk (PDF, 315,5 kB) so zoznamom úloh na tvorbu pôvodných STN  v oblasti výstavby a požiarnej bezpečnosti (PDF, 201,2 kB).

Ďalšie prílohy výzvy:

Vzor zmluvy - vypracovanie pôvodných STN a iných normalizačných dokumentov - spracovateľ právnická osoba - verejné obstarávanie (PDF, 280,0 kB)

Plánovací list s pokynmi na vyplnenie (DOCX, 44,2 kB)

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov pre uchádzačov (DOCX, 18,0 kB)


 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 5. 2020