English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Terminologická komisia UNMS SR

Predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súlade s bodom B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 238 z 21. 05. 2014 zriadil rozhodnutím č. 2014/700/004544/01830 z 27. 10. 2014 s účinnosťou od 28. 10. 2014 Terminologickú komisiu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „komisia“).

Komisia je poradným orgánom predsedu úradu. Jej poslaním je sledovanie, ustaľovanie a obohacovanie slovenskej terminologickej sústavy patriacej do pôsobnosti úradu.


Štatút a rokovací poriadok terminologickej komisie (PDF, 226,5 kB)
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 4. 2021