English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Slovenský metrologický inšpektorát

SMI je orgánom štátneho metrologického dozoru. Kontroluje dodržiavanie plnenia povinností a ustanovení zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z s cieľom zabezpečiť jednotnosť a správnosť meraní v Slovenskej republike. SMI plní funkciu orgánu trhového dohľadu v oblasti meradiel uvádzaných na trh podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácií
 
Slovenský metrologický inšpektorát