English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Slovenská republika a CIP

  • Na základe potreby zriadenia skúšobne zbraní a streliva na Slovensku udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, podľa § 6 zák. č 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve s účinnosťou od 1. 6. 1993, organizácii Konštrukta Trenčín, š.p. oprávnenie na výkon štátneho skúšobníctva v oblasti zbraní, streliva, výbušnín a pyrotechnických výrobkov ako úradná skúšobňa SKTC-112 Lieskovec. Od roku 2015 sa druhou  skúšobňou na posudzovanie zhody zbraní a streliva stala SKTC-178 Liptovská skúšobňa, s.r.o.
  • Prijatiu skúšobne do systému skúšobní C.I.P. predchádzali medzinárodné audity vybraných odborníkov C.I.P., pri ktorých sa posudzovali podmienky výkonu skúšok zbraní a streliva. Zrušením zákona o štátnom skúšobníctve a jeho nahradením novou legislatívou sa Štátna skúšobňa SKTC-112 premenovala na Autorizovanú osobu SKTC-112 Lieskovec. Prijatiu skúšobne Liptovská skúšobňa predchádzalo hlasovanie členov C.I.P. na májovom zasadnutí C.I.P v roku 2015 a následné úspešné vykonanie auditu zástupcami C.I.P. v tejto skúšobni.
  • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pripravil Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 z 22. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo, ktorej aktuálne znenie je platné od 19. októbra 2014. Na základe tohto nariadenia vlády, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky autorizuje skúšobne na výkon posudzovania zhody pre strelné zbrane a strelivo v Slovenskej republike. V súvislosti s dynamicky meniacou sa situáciou v oblasti posudzovania zhody strelných zbraní a streliva Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal nasledujúce vyhlášky:
    • Vyhláška č. 187/2016 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z.z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania,
    • Vyhláška č. 169/2015 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň kategórie D.
  • V období rokov 2000 - 2002 bola Slovenská republika predsedajúcou krajinou a prezidentom C.I.P. bol v tomto období vedúci slovenskej delegácie RNDr. Dušan Podhorský, DrSc. V závere funkčného obdobia sa v máji 2002 konalo XXVII. plenárne zasadnutie C.I.P. v Bratislave. Sprievodnou akciou plenárneho zasadnutia bola prezentácia C.I.P. na Medzinárodnej výstave obrannej techniky IDEE 2000 v Trenčíne, kde mala svoj prezentačný stánok. Súčasným vedúcim Slovenskej delegácie C.I.P. je od roku 2016 Ing. Pavol Pavlis.

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 24. 1. 2018