English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Slovenská akreditačná rada

Slovenská akreditačná rada (ďalej len "SAR") je poradným orgánom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len "ÚNMS SR).

Úlohou SAR je podporovať riadne fungovanie akreditačného systému v Slovenskej republike v súlade s požiadavkami nariadenia č. 765/2008. SAR pri svojej činnosti uplatňuje princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti a dohliada na pravidelné monitorovanie činnosti SNAS. Dvaja členovia SAR sú členmi dozornej rady SNAS.

SAR má 21 členov, ktorých vymenúva a odvoláva predseda ÚNMS SR. Členmi SAR sú siedmi nominanti orgánov štátnej správy, siedmi nominanti ÚNMS SR a siedmi nominanti asociácií, združení, zväzov a komory zriadenej osobitným zákonom ako zástupcu podnikateľských subjektov, ktorých produkty a služby sú predmetom výkonu akreditovaných subjektov.

Rozhodnutie o štatúte a rokovancom poriadku SAR nájdete v uvedenej prílohe (PDF, 1,7 MB).

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 8. 2014