English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Slobodný pohyb tovaru

Slobodný pohyb tovaru je základným kameňom jednotného trhu. Prostredníctvom neho sa odstraňujú prekážky slobodného pohybu tovaru v EÚ. Mechanizmy vhodné pre dosiahnutie tohto cieľa sa zakladajú na:

  • technickej harmonizácii,
  • predchádzaní vzniku nových prekážok obchodu,
  • vzájomnom uznávaní.
Technická harmonizácia
V minulosti mal každý členský štát EÚ stanovené požiadavky na skupiny výrobkov, pričom sa rôznili od štátu k štátu. Tieto predpisy bránili voľnému pohybu tovaru v rámci jednotného trhu. Technická harmonizácia požiadaviek na európskej úrovni zabezpečuje skutočne voľný pohyb priemyselných výrobkov a vysokú úroveň bezpečnosti pre spotrebiteľov. Nástrojmi harmonizácie sú právne predpisy EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie).
 
Predchádzanie vzniku nových prekážok obchodu
Členský štát môže stanoviť národné požiadavky na skupiny výrobkov, ktoré nie sú upravené právnym predpisom EÚ. Prekážkam obchodu, ktoré by mohli vzniknúť prijatím národných technických noriem a predpisov, sa dá zabrániť postupom stanoveným smernicou (EÚ) 2015/1535 (PDF, 248,9 kB). Členské štáty sú povinné oznámiť návrhy technických predpisov a noriem Komisii a ostatným členským štátom. Počas prechodného obdobia tieto nemôžu byť prijaté, čo ponecháva Komisii a ostatným členským štátom možnosť pripomienkovať daný návrh.

Ďalším nástrojom na predchádzanie prekážkam voľného pohybu tovaru je nariadenie 2679/98 (PDF, 455,0 kB).
 
Vzájomné uznávanie
Národný technický predpis neharmonizovanej oblasti, ktorý bol oznámený podľa smernice (EÚ) 2015/1535  (PDF, 248,9 kB) a nepredstavuje kvantitatívne obmedzenia (článok 28 a 30 Zmluvy zakladajúcej Európske Spoločenstvo) musí zahŕňať zásadu vzájomného uznávania. Podľa nariadenia 764/2008 (PDF, 126,8 kB) v súlade s touto zásadou členský štát nemôže zakázať na svojom území predaj výrobkov, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte. Výnimkou sú zdôvodnené prípady, kedy ťarcha tohto zdôvodnenia nie je na osobe uvádzajúcej výrobok na trh, ale na autorite členského štátu, ktorá môže obmedziť trhovú realizáciu takéhoto výrobku na svojom území. Zriadené kontaktné miesta pre výrobky podľa nariadenia 764/2008 (PDF, 126,8 kB) podávajú podnikateľským subjektom informácie o národných technických predpisoch.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 10. 2016