English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Rozvoj metrológie na Slovensku

Program rozvoja metrológie (ďalej len „RM“) je program realizovaný ÚNMS SR, odborom metrológie a vychádza z potrieb systému metrologickej kontroly („starý prístup ES“) a posudzovania zhody („nový prístup EÚ"), hlavne z potrieb zabezpečovania činnosti a jednotného postupu určenej osoby, autorizovaných, resp. notifikovaných osôb podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „UO/AO/NO“), pričom sa zohľadňujú aj potreby zahraničnej spolupráce.

Program RM je podľa svojho zamerania rozdelený do nasledovných troch oblastí:
  • Medzinárodná spolupráca,
  • Metodika,
  • Vzdelávanie a propagácia.
Program RM je riadený  Metodickým postupom, ktorým sa realizuje program Rozvoja skúšobníctva, technickej normalizácie a metrológie (PDF, 611,6 kB) (RSTNaM), ktorý vytvára základný rámec postupov pri vyhlasovaní realizácii a ukončovaní úloh v závislosti od konkrétnych oblastí. Účelom metodického postupu je zabezpečiť transparentnosť a jednotný postup Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pri vyhlasovaní jednotlivých úloh v rámci programu RM a zabezpečenie rovnakých podmienok pre každého riešiteľa (spracovateľa) úlohy.

Metodický postup RSTNaM je záväzný pre všetkých spracovateľov úloh RM.

Informácie k rozvoju metrológie nájdete na nasledujúcich stránkach:

úlohy rozvoja metrológie na rok 2016;

úlohy rozvoja metrológie na rok 2015
;

úlohy rozvoja metrológie na rok 2014
;

úlohy rozvoja metrológie na rok 2013;

úlohy rozvoja metrológie na rok 2012;

úlohy rozvoja metrológie na rok 2011;

úlohy rozvoja metrológie na rok 2010;


 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 19. 2. 2020