English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Rok 2009

   Top manažéri kvality 2009  
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
Ing. Martin Miklánek Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. Piešťany

Víťaz kategórie B)  Top manažér kvality roku 2009 - sektor verejnej správy
Doc. Ing. IVETA PAULOVÁ, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Iveta PaulovaPani Paulová pôsobí v oblasti kvality viac ako 15 rokov a stála pri zrode systémov manažérstva kvality v organizáciách na Slovensku. Od roku 2002 pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v pozícii vysokoškolského učiteľa a od roku 2006 aj ako manažérka kvality fakulty. Svoje skúsenosti s poznatkami a implementáciou v oblasti manažérstva kvality zúročuje na fakulte už od roku 1994 ako externý spolupracovník. Jej príchod na fakultu bol prínosom najmä v oblasti spolupráce a rozvoja s podnikateľskou praxou v oblasti manažérstva kvality a TQM.

Dlhoročné skúsenosti a schopnosti víťazky boli využité v roku 2004 pri príprave návrhu implementácie manažérstva kvality vo vzdelávacom procese na STU. Iniciovala a aktívne sa zapojila do uplatňovania procesného manažérstva na fakulte prostredníctvom zapojenia sa do projektu vyhláseného Ministerstvom školstva SR „Implementácia hodnotenia podľa modelu CAF na univerzitách“. Jeho výsledkom bola účasť fakulty v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2008, kedy sa stala fakulta oceneným finalistom.

Pani Paulová sa podieľala na implementácii a následnej certifikácii QMS v organizáciách VUJE Trnava, a.s. a DECOM Slovakia, spol. s.r.o. V súčasnosti sa angažuje aj ako odborný poradca, metodik a školiteľ pre Metodicko-pedagogické centrum Trenčín, kde je predsedníčkou komisie pre druhý kvalifikačný stupeň a oponuje práce týkajúce sa problematiky kvality vzdelávania a kvality školy. Svojim prístupom nastavila smerovanie stredných a základných škôl v oblasti implementácie manažérstva kvality.

Zúčastňuje sa rôznych seminárov a konferencií v Slovenskej republike a v zahraničí, kde sama aktívne vystupuje so svojimi príspevkami. Je autorkou niekoľkých monografií, odborných publikácií, vedeckých a odborných článkov.

Pani Paulová svojimi aktivitami rozvíja súčasné, nové a moderné prístupy k manažérstvu kvality, TQM, najmä model CAF do oblastí školstva, metodicko-pedagogických centier a domovov sociálnych služieb formou metodickej pomoci, školeniami, participáciou na ich projektoch z oblasti manažérstva kvality a TQM na národnej i medzinárodnej úrovni. V oblasti manažérstva kvality a implementácie modelov TQM úzko spolupracuje s vysokými školami v Českej republike.


Víťaz kategórie A)  Top manažér kvality roku 2009 - súkromný sektor
Ing. MARTIN MIKLÁNEK, Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

Martin MiklanekIng. Martin Miklánek pracuje v oblasti skúšobníctva od roku 1984. V súčasnosti zastáva funkciu vedúceho Certifikačného orgánu systémov manažérstva CERTITECH. V roku 1998 ho vedenie TSÚ Piešťany, š.p. menovalo za zmocnenca pre systémy manažérstva kvality a poverilo vedením koordinačného tímu pre vybudovanie a zavedenie systému manažérstva kvality. Súčasne bol poverený prípravou personálu, školení a lektorskou činnosťou pri ich realizácii. V roku 2000 po úspešnom certifikačnom audite začal s prípravou stratégie vybudovania, zavedenia a udržiavania integrovaného systému manažérstva kvality v TSÚ Piešťany, š.p. pre splnenie viacerých noriem v oblasti pôsobenia ústavu. Vďaka jeho prístupu ústav v roku 2004 absolvoval medzinárodné akreditácie. Všetky jeho pracovné aktivity počas 26 rokov práce pre TSÚ Piešťany, š.p. súviseli s budovaním skúšobní a laboratórií ústavu a skúšobníctva.

Od roku 1998 zastáva pán Miklánek v ústave pozíciu Predstaviteľa manažmentu. V tejto pozícii vykonával v rámci udržiavania QMS v ústave každoročne plánované audity kvality podľa štandardov akreditácie a certifikácie v kalibračných laboratóriách a skúšobniach, inšpekčnom orgáne, certifikačnom orgáne certifikujúcom výrobky a v certifikačnom orgáne identifikujúcom personál. Spolupracuje pri dohľadoch a dozorných auditoch vykonávaných externými organizáciami SANAS, GOST-R Rusko, GOST-R Bielorusko a certifikačnej spoločnosti ACERTT s.r.o. Od roku 2003 je držiteľom certifikátu Európsky audítor kvality (EOQ).

Medzi ďalšie aktivity víťaza možno zaradiť zabezpečovanie interného a externého vzdelávania pracovníkov ústavu, implementáciu nástrojov kvality pre riadenie a procesy, prípravu projektov na budovanie systémov kvality, zodpovednosť za efektivitu a účinnosť zavedeného systému manažérstva kvality a riadenie a zabezpečovanie stratégie a plánov v ústave.

V roku 2001 bol pán Miklánek poverený vedením koordinačného tímu pre prípravu ústavu do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2001, ako aj v roku 2002, kedy sa ústav stal víťazom súťaže v kategórii „Veľké organizácie poskytujúce služby“. V roku 2009 bol opätovne poverený vedením koordinačného tímu pre prípravu ústavu do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2009. 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 8. 2010