English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac marec

20. apríl 2020
Začiatkom marca bolo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ukončené výberové konanie na zabezpečenie certifikácie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001: 2016. Úsp...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac február

14. apríl 2020
  FEBRUÁR 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001: 2015 úspešne pokračuje v ...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac január

4. marec 2020
 JANUÁR 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 prebieha v siedmich par...

Január z pohľadu implementácie systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR

20. február 2020
Začiatkom januára 2020 boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) vyhodnotené pripomienky k smernici o riadení externej dokumentácie a následne bola predmetná smernica ...

Úspechy CAF centra v roku 2019

11. február 2020
    Nový rok prináša vždy nové výzvy, zároveň je to však aj čas bilancovania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Preto sa i my pozrime na sumár výsledkov a úspechov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za posledný rok v C...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5