English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac jún

22. júl 2020
Dňa 2. júna 2020 prebehlo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) za účasti vedenia úradu a členov implementačného tímu slávnostné odovzdanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001

13. júl 2020
  Medzinárodná norma systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 patrí medzi nové nástroje ako preniesť požiadavky Protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 do praxe verejného sektora a zároveň je systémovým opatrením na ce...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj

24. jún 2020
  MÁJ 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Aj v mesiaci máj na Slovensku pokračovala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej r...

Spustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu

22. jún 2020
  V dňoch 16. – 17. júna 2020 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) konali úvodné stretnutia odboru kvality a projektového riadenia so zástupcami partnerskýc...

CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020

18. jún 2020
      Prvá polovica roka 2020 sa niesla v znamení hrozby pandémie šíriaceho sa koronavírusu a opatrenia prijaté na zastavenie jej šírenia sa dotkli aj CAF centra. Z naplánovaných vzdelávacích aktivít sa podarilo z...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »