English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november

28. december 2020

  NOVEMBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách pokračuje implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) počas mesiaca november pravidelne prebiehala komunikácia s riaditeľom SMI o projektových záležitostiach, o potrebných zmenách v ekonomických IRA, o zmenách v IRA o správnom konaní a o systematizácií štátnozamestnaneckých miest v SMI. SMI vypracovala aktualizáciu IRA o menovaní členov komisie pre určovanie pokút a návrhy zmeny v IRA o výkone inšpekčnej činnosti a vypracovala návrh nového formulára pre uvedený IRA.

V mesiaci november opäť v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“ ) prebiehal monitoring legislatívnych zmien, ktoré súvisia s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality. Priebežne sa kontrolovali a vyhodnocovali elektronické dotazníky spokojnosti zákazníkov s vedením organizácie. Priebežne sa kontrolovali merateľné indikátory procesov v RÚVZ s dôrazom na zlepšovanie.

V mesiaci november sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) naďalej pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sú priebežne vypracovávané, pripomienkované a schvaľované viaceré interné riadiace akty.

Dňa 04.11.2020 sa v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) uskutočnilo pracovné stretnutie manažéra kvality s externým konzultantom a výstupom bolo technické odprezentovanie Mapy procesov ÚVO. Členovia implementačného tímu vyhodnocovali Katalóg procesných/finančných rizík za rok 2019 a spracovali Katalóg procesných/finančných rizík na rok 2020. Zrealizovali sa interné audity v dvoch organizačných útvaroch.

V mesiaci november sa v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) pokračovalo s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o v konzultácii postupov pre odstránenie zistení z certifikačného auditu. Postupné riešenie týchto zistení prebiehalo na základe schváleného harmonogramu. Uskutočnila sa príprava implementácie prepracovaných a doplnených zdokumentovaných informácií a novej organizačnej štruktúry ÚPSVR účinnej od 01.10.2020 do systému manažérstva kvality organizácie.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci november v MIRRI SR prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie mnohých interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci november pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v dvoch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) a v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) a taktiež v ÚNMS SR. V Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) pokračovala implementácie modelu CAF v prvej fáze.

V MŠVVŠ SR sa v mesiaci november pravidelne uskutočňovali konzultácie s externým školiteľom a témou boli finalizácia Harmonogramu prác a úloh implementácie modelu CAF, príprava Komunikačného plánu implementácie modelu CAF a príprava Plánu vzdelávania členov CAF tímu. Bol vytvorený CAF tím a pokračovali prípravy na jeho dvojdňové školenie.

V novembri bolo v MK SR zrealizované Školenie CAF tímu v troch etapách v dňoch 05., 12. a 19.11.2020. Pravidelne sa uskutočňovali pracovné stretnutia externej školiteľky s metodičkou CAF tímu a obsahom bolo nastavenie krokov pre plnenie implementácie modelu CAF. MK SR vypracoval metodiku pre spracovanie Mapy zainteresovaných strán a boli upravené dotazníky na meranie vnímania spokojnosti zákazníkov a zamestnancov.
 

V ŠVPS SR v dňoch 24. - 25. 11. 2020 prebehlo dvojdňové školenie CAF tímu. Počas mesiaca sa pravidelne uskutočňovali osobné aj elektronické konzultácie s externým školiteľom, ktorých predmetom bolo dopracovanie obsahu a zapracovanie pripomienok do Komunikačného a Implementačného plánu.

Počas celého mesiaca november sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pravidelne uskutočňovali telefonické, emailové a tiež fyzické pracovné stretnutia s externým školiteľom. MV SR si dalo za úlohu zmenšiť počet oblastí z Akčného plánu zlepšovania potrebných na zlepšovanie približne na 100, ktoré budú následne členovia CAF tímu bodovo hodnotiť podľa určitých kritérií a následne sa budú určovať oblasti na zlepšovanie podľa dôležitosti.

Samohodnotiaca správa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bola v novembri podpísaná a odovzdaná Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Následne bola zahájená príprava na Posúdenie na mieste podľa modelu CAF, ktoré sa uskutoční v januári, a ktoré uzavrie Fázu 2 implementácie modelu CAF.

November bol v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) venovaný rozpracovaniu Akčného plánu zlepšovania v časti zodpovedností a súčinnosti aktivít zlepšovania. Pripravila sa aktualizácia webovej stránky a intranetu v časti venovanej modelu CAF, kvalite a súčasnému stavu implementácie modelu CAF v MŽP SR a zároveň bola pripravená prezentácia pre všetkých zamestnancov o stave implementácie modelu CAF.

V novembri bola v Ministerstve obrany Slovenskej republiky podpísaná Samohodnotiaca správa štatutárom a doručená Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Uskutočnili sa prípravy na Posúdenie na mieste podľa modelu CAF, ktoré sa uskutoční v decembri, a ktoré uzavrie Fázu 2 implementácie modelu CAF.

V Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) v novembri pod vedením externého školiteľa pokračovalo spracovanie Akčného plánu zlepšovania (APZ), ktorý bol 07.10.2020 postúpený na pripomienkovanie všetkým členom CAF tímu a po zapracovaní pripomienok bol postúpený na interné pripomienkovanie všetkým samostatným útvarom NBÚ. Interné pripomienkové konanie APZ bolo ukončené a následne bol APZ schválený riaditeľom NBÚ. Na základe schváleného APZ budú v ďalšom období realizované konkrétne aktivity zlepšovania organizácie.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

Za mesiac november sa v MV SR uskutočnilo jedno spoločné pracovné stretnutie s fyzickou účasťou externého školiteľa a dve pracovné stretnutia s fyzickou účasťou špecializovaného odborného poradcu. Pracovné stretnutia sa zaoberali externým posúdením, ktoré sa má uskutočniť začiatkom decembra. Priebežne metodik so školiteľom a špecializovaným poradcom pre nástroj SKK komunikoval telefonicky, ale aj e-mailovou formou ohľadne záverečnej správy.

V mesiaci november sa v MO SR priebežne spracúval Akčný plán zlepšovania kultúry kvality a Cestovná mapa ako podklady do Záverečnej hodnotiacej správy. MO SR sa pripravuje na externé posúdenie na mieste.