English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29. júl 2020

  JÚN 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 prebieha v siedmich partnerských organizáciách, z toho v štyroch už prebehla úspešná certifikácia a v jednej recertifikácia systému. Taktiež v siedmich partnerských organizáciách prebieha implementácia modelu CAF a v dvoch partnerských organizáciách implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality. V rámci implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 prebehli úspešné certifikácie systému v troch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

Po úspešnej certifikácii zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 v Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) bola správa z certifikačného auditu preštudovaná implementačným teamom a konzultačnou spoločnosťou CeMS, s.r.o. V priestoroch riaditeľstva a pracovísk boli vyvesené certifikáty ISO 9001. Naďalej prebiehala s konzultačnou spoločnosťou komunikácia týkajúca sa ďalšieho postupu v udržiavacej fáze národného projektu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Leviciach sa pripravoval na certifikačný audit. Dňa 18. júna 2020 bola spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. vykonaná úspešná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001.

V priebehu mesiaca Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) pokračoval len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, nakoľko sa pripravoval na transformáciu na Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky, ktorá prebehne 1. júla 2020. Z dôvodu transformácie úradu na ministerstvo prebiehalo interné pripomienkovanie Organizačného poriadku a Organizačnej štruktúry.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pravidelne prebiehala telefonická komunikácia manažéra kvality s členmi implementačného tímu. V dňoch 10. -11. júna 2020 sa uskutočnilo doškolenie interných audítorov v zmysle normy STN EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva (ISO 19011:2018) – praktické cvičenia. Následne 22. júna 2020 bola spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o. vykonaná úspešná certifikácia zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001.

V mesiaci jún v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny prebehol pripomienkovací proces k zmluve o kontrolnej činnosti pre certifikáciu zavedeného systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001. Skorigoval sa navrhnutý ročný program interných auditov systému manažérstva kvality a 3. júna 2020 sa uskutočnilo stretnutie interných audítorov zamerané na výkon interných auditov. Boli vypracované a odovzdané podklady pre interných audítorov potrebné na výkon interných auditov.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016

SMI zverejnil protikorupčnú politiku na webovej stránke a v priestoroch SMI. Zverejnil dodatok zmluvy k implementácií ISO 37001 a vypracoval otázky vedomostného testu k Programu vzdelávania. Bol vyhodnotený prieskum trhu pre certifikáciu ISO 37001 a prebehla kontrola zdokumentovateľných informácií v súvislosti s plánovaným certifikačným auditom.

V ÚPVII prebehlo vypracovanie postupu pre trvalé zlepšovanie a určenie miesta pre podnety zamestnancov týkajúce sa zlepšovania systému manažérstva proti korupcii. Práce na základe predchádzajúcej analýzy harmonogramu prác projektu boli z dôvodu transformácie UPVII na ministerstvo pozastavené a budú pokračovať po schválení a vydaní organizačnej štruktúry ministerstva, nakoľko postupy a dokumentácia musia byť zosúladené s aktuálnou štruktúrou organizácie.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci jún v Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) sa pokračovalo v implementácii zlepšovacích opatrení z Akčného plánu zlepšovania CAF, išlo najmä o zber a analýzu vstupných dát potrebných k ďalšej implementácii opatrení. Prebiehala aj realizácia informačných aktivít, ktoré mali informovať zamestnancov o zámeroch a cieľoch predmetných opatrení. Dňa 12. júna 2020 sa uskutočnilo Školenie o Externej spätnej väzbe (ESV) modelu CAF a ÚV SR sa začal pripravovať na proces Externej spätnej väzby modelu CAF a s tým spojené hodnotenie na mieste, ktoré sa uskutoční v mesiaci júl.

Dňa 18. júna 2020 nastúpil v Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) nový predseda úradu, ktorému bolo predstavené základné poslanie projektu, jeho význam a aktuálna fáza implementácie, kde sa momentálne ÚPV SR nachádza, ako aj strategické dokumenty, ktoré boli v projekte vytvorené a implementované do praxe. K 30. júnu 2020 boli aktualizované potrebné interné dokumenty, vyhodnotené realizačné programy a Akčný plán zlepšovania.

V Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pravidelne prebiehali individuálne konzultácie medzi členmi CAF tímu a školiteľom. V dňoch 24. a 25. júna 2020 prebehlo dvojdňové pracovné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili potrební zástupcovia kritérií v samohodnotiacej správe, ktorého náplňou bolo dopĺňanie jednotlivých kritérií.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v mesiaci jún 2020 sfinalizovalo samohodnotiacu správu, realizovalo pripomienkové konanie a následné zapracovanie pripomienok. Dňa 16. júna 2020 sa realizovalo Školenie vedenia MŽP SR a prebiehali prípravy na konsenzus míting, ktorý sa uskutoční dňa 10. júla 2020.

V Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky bez problémov pokračovali vo finalizácii Samohodnotiacej správy a príprave na konsenzus míting, ktorý sa uskutoční v júli 2020.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len MO SR) pokračovalo v procese napĺňania princípov modelu a ich zavádzania do prostredia organizácie. Realizovalo sa stretnutie, ktorého obsahom a cieľom bolo prerokovať kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku spracovaných subkritérií samohodnotiacej správy. Zároveň bol prerokovaný a aktualizovaný harmonogram prác po realizovaných opatreniach COVID-19 a začali sa prípravy na blížiaci sa konsenzus míting.

V mesiaci jún Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) pokračoval v implementácii v súlade so schváleným harmonogramom prác a úloh. Samohodnotiaca správa bola sfinalizovaná a schválená riaditeľom NBÚ dňa 30. júna 2020. V NBÚ postupne prebieha finalizácia druhej fázy implementačného cyklu modelu CAF.

Implementácia modelu výnimočnosti EFQM

V Ministerstve financií Slovenskej republiky pravidelné prebiehali konzultácie s metodikom EFQM a konzultantom. Taktiež sa uskutočnilo celodenné stretnutie, kde sa prerokovali pripomienky k zaslanému Qualification file a predpokladovým a výsledkovým kritériám.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V MV SR v rámci implementácie nástroja Samohodnotenia kultúry kvality (ďalej len “SKK“) sa pravidelne uskutočňovali pracovné stretnutia metodika s konzultantom/školiteľom, ale aj individuálne stretnutia so špecializovaným odborným poradcom k očakávanému prejavu kultúry kvality (OPKK). V tomto mesiaci sa pracovalo s cestovnou mapou zlepšovania kultúry kvality pre jednoduché hodnotenie pomocou nástroja „samohodnotenia kultúry kvality“ na MV SR.

V MO SR boli spracovávané prechodové stratégie a cestovná mapa zlepšovania očakávaného prejavu kultúry kvality. Na základe usmernenia špecializovaným poradcom bol navrhnutý a konzultovaný spôsob realizácie prechodových stratégií vykonaním workshopu s účasťou stredného manažmentu organizácie.