English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac december

28. január 2021

  DECEMBER 2020

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách


Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v piatich partnerských organizáciách a v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V ôsmych partnerských organizáciách a v ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. V dvoch partnerských organizáciách sa implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality blíži do finále. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001


V Slovenskom metrologickom inšpektoráte (ďalej len „SMI“) sa počas mesiaca december venovali štúdiu obežníkov z Odboru kvality a projektového riadenia ÚNMS SR. Pripravovali sa podklady na Správu o  stave Systému manažérstva proti korupcii (SMPK) za rok 2020 a zhromažďovali sa štatistické údaje o podnetoch, žiadostiach, sťažnostiach, návrhoch za rok 2020, ktoré budú následne spracované v  Správe o fungovaní SMPK. Realizovala sa príprava harmonogramu aktualizácie dokumentácie pre rok 2021.

V mesiaci december sa v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ“ ) uskutočnila plošná kontrola dodržiavania bezpečnostných pravidiel v zmysle SM 410 Bezpečnostná politika informačných systémov. Prebehla revízia smernice SM 710 Vedenie účtovníctva zásady obehu účtovných dokladov, bol vytvorený nový formulár. Prebehlo upgrade informačných systémov a vzdelávanie zamestnancov na nové systémy z dôvodu zlepšenia kvality, produktivity a bezpečnosti práce. Pokračoval monitoring legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality.

V priebehu mesiaca december sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v rámci projektu pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. V rámci transformácie úradu na ministerstvo sa priebežne vypracovali, pripomienkovali a schvaľovali viaceré interné riadiace akty. Priebežne sa riešili plánované organizačné zmeny.

V Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) sa v decembri uskutočnila finalizácia Katalógu procesných/finančných rizík na rok 2021. Pripravoval sa dokument Ukazovateľ výkonnosti procesov za rok 2021 a vyhodnocoval sa dokument Ukazovateľ výkonnosti procesov za rok 2020 členmi implementačného tímu. Realizovalo sa niekoľko interných auditov. Zhodnotilo sa, že všetky interné audity plánované v zmysle Programu Interných auditov ÚVO na rok 2020 boli zrealizované. Načrtol sa aj návrh Programu Interných auditov ÚVO na rok 2021.

V Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) prebehli konzultácie postupov s konzultačnou spoločnosťou BKS Úspech, s.r.o pre odstránenie zistení z certifikačného auditu a postupne sa pokračovalo v riešení zistení z certifikačného auditu na základe schváleného harmonogramu. Uskutočnila sa pracovná porada implementačného tímu 10.12.2020, ktorej témou bolo už spomínané riešenie zistení. Prebehla analýza a aktualizácia knihy nápravných opatrení pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V mesiaci decembri v MIRRI SR prebehlo vypracovanie, schvaľovanie a pripomienkovanie mnohých interných riadiacich aktov. Pripravovali a čiastočne sa realizovali plánované organizačné zmeny súvisiace s transformáciou a delimitáciou. Pripravovali sa podklady pre vedenie ministerstva a sumarizovali sa činnosti potrebné k implementácii systému manažérstva proti korupcii.

Implementácia modelu CAF

V mesiaci december pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

V MŠVVŠ SR sa 8. decembra 2020 uskutočnilo školenie o modeli CAF pre manažment a v dňoch 9. – 10. decembra 2020 sa uskutočnilo dvojdňové školenie o modeli CAF 2020 pre členov CAF tímu. Pravidelne sa uskutočňovali konzultácie s externým školiteľom ohľadom samohodnotenia a rozdelili sa kritéria pri písaní Samohodnotiacej správy medzi členom CAF tímu.
V decembri sa v MK SR pripomienkovalo niekoľko dotazníkov, ako napríklad dotazník na meranie vnímania organizácie zákazníkmi, dotazník na meranie vnímania zamestnancov o úrovni organizácie a meranie spokojnosti zamestnancov. Pravidelne sa uskutočňovali pracovné stretnutia CAF tímu, témou bolo získavanie podnetov a spracovanie SWOT analýzy a individuálne konzultácie s majiteľmi kritérií. Naďalej sa pracuje na samohodnotiacej správe.

Počas mesiaca december v ŠVPS SR postupovali v prácach na samohodnotiacej správe a na komunikačnom pláne. S CAF tímom a s externým školiteľom sa uskutočňovali pravidelne konzultácie. Témou boli hlavne činnosti ohľadom písania samohodnotiacej správy, postupy pri samohodnotení, doplnenie praktických príkladov k samohodnotiacej správe a informácie k jednotlivým kritériám.

V decembri sa v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) pravidelne uskutočňovali telefonické, emailové a tiež fyzické pracovné stretnutia s externým školiteľom. Dňa 17.12.2020 sa uskutočnila 2. časť školenia k tvorbe akčného plánu podľa modelu CAF. Najdôležitejšou úlohou v danom mesiaci bolo bodové hodnotenie oblastí potrebných na zlepšenie podľa priorít z pomedzi všetkých oblasti potrebných na zlepšenie. Niektoré boli vylúčené z dôvodu duplicity, alebo nemožnosti realizovania. Po bodovom hodnotení od každého člena CAF tímu boli dané do poradia „dôležitosti“.

Mesiac december bol v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky venovaný prípravám na posúdenie na mieste, ktoré sa má uskutočniť dňa 26.01.2021 Posúdenie a mieste uzavrie druhú fázu implementácie modelu CAF a umožní tak posun do tretej fázy do procesu zlepšovania.

V decembri v Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola externým konzultantom pripravená štruktúra stratégie riadenia ľudských zdrojov ministerstva a štruktúra stratégie rozvoja ministerstva a návrh otázok prieskumu spokojnosti zamestnancov. Vyhodnotil sa Harmonogram implementácie CAF, plán vzdelávania CAF a Komunikačný plán implementácie modelu CAF na obdobie 2019 – 2021.

V decembri bolo v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) realizované posúdenie na mieste dňa 16.12.2020 a bola mu doručená Spätná správa. Zvyšok mesiaca sa MO SR venovalo preštudovaniu Spätnej správy.

V decembri v Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) v súlade so schváleným Akčným plánom zlepšovania boli rozpracované a aktualizované plány na dosiahnutie cieľov stanovených v Stratégii rozvoja NBÚ – pre obdobie rokov 2021 – 2026, celkovo 99 rozvojových aktivít, za ktorých realizáciu zodpovedá 22 riadiacich funkcionárov v celej organizačnej štruktúre NBÚ, pričom dosiahnuté výsledky v roku 2021 organizácia zmonitoruje prostredníctvom 29 merateľných ukazovateľov.

Implementácia nástroja Samohodnotenia kultúry kvality

V mesiaci december sa v MV SR uskutočnilo dňa 8.12.2020 druhé externé posúdenie na mieste v rámci implementácie nástroja SKK a tým bola v organizácii úspešne ukončená implementácia SKK.

V decembri sa v MO SR realizovalo druhé externé posúdenie na mieste dňa 1.12.2020 a vypracovanie Záverečnej hodnotiacej správy. Táto udalosť mala za dôsledok úspešné ukončenie implementácie SKK na MO SR.