English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partermi projektu za mesiac január

26. február 2021

  JANUÁR 2021


Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality v štyroch partnerských organizáciách, ako aj v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“). V deviatich partnerských organizáciách vrátane ÚNMS SR prebieha implementácia modelu CAF. Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa STN ISO 37001: 2019 (ďalej len „ISO 37001“) pokračuje v dvoch partnerských organizáciách.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V januári sa v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Leviciach (ďalej len „RÚVZ LV“) uskutočnilo vyhodnotenie interných dotazníkov spokojnosti za rok 2020. RÚVZ LV vykonal viaceré úkony na zvýšenie bezpečnosti webových informačných systémov v zmysle Bezpečnostnej politiky. Taktiež prebiehala revízia interných smerníc a realizoval sa monitoring legislatívnych zmien súvisiacich s potrebou aktualizovať dokumenty systému manažérstva kvality.

V priebehu mesiaca január sa v Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) rámci projektu pokračovalo len v niektorých činnostiach súvisiacich s implementáciou systému manažérstva kvality. Priebežne sa vypracovali, pripomienkovali a schvaľovali interné riadiace akty, ako aj plánované organizačné zmeny k 01.02.2021.

Počas mesiaca január sa v Úrade pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) pokračovalo v aktualizácii Mapy procesov ÚVO členmi implementačného tímu. Pravidelne sa uskutočňovali osobné a telefonické konzultácie s internými audítormi. Priebežne sa vyhodnocovali Ciele kvality ÚVO za rok 2020 a návrh nových Cieľov kvality na rok 2021 a taktiež sa preskúmala aktuálnosť Politiky kvality ÚVO. Pripravovali sa podklady do Správy na preskúmanie manažmentom za rok 2020 a taktiež prebiehala aktualizácia kariet procesov.

V januári sa v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „UPSVR“) uskutočnila analýza ročného programu interných auditov za rok 2020 a vybrané aktuálne exitujúce procesy pre rok 2021 po vykonanej zmene organizačnej štruktúry UPSVR. Prebehla komunikácia s konzultačnou spoločnosťou ohľadom realizovania postupu plnenia úloh uvedených v knihe nápravných opatrení pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a v Protokole z certifikačného auditu ISO 9001. Uskutočnilo sa online pracovné stretnutie implementačného tímu ISO 9001 so zameraním na opatrenia súvisiacimi s riešením rizík na jednotlivých vecných útvaroch UPSVR za rok 2020. Pripravovala sa revízia procesnej mapy podľa novej organizačnej štruktúry UPSVR platnej od 01.01.2021.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V MIRRI SR sa v rámci projektu v januári uskutočnilo pripomienkovanie interných riadiacich aktov,  Katalógu rizík, ako aj Mapy rizík za rok 2020. Prebiehala taktiež príprava realizácie plánovaných organizačných zmien k 01.02.2021.


Implementácia modelu CAF

V mesiaci január pokračovala implementácie modelu CAF v druhej fáze v troch partnerských organizáciách a to v Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), v Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a taktiež v ÚNMS SR.

Počas mesiaca január v MŠVVŠ SR členovia CAF tímu a vlastníci jednotlivých kritérií vytvárali podklady do samohodnotiacej správy podľa modelu CAF 2020 na základe dvojdňového školenia, ktoré sa konalo 9. a 10. decembra 2021. Práce na spracovaní samohodnotiacej správy MŠVVŠ SR naďalej pokračujú v zmysle harmonogramu. Metodik CAF tímu a školiteľ/konzultant komunikovali telefonicky, resp. mailom na pravidelnej báze, tak aby práce na samohodnotiacej správe pokračovali a napredovali v zmysle plánu implementácie.

V mesiaci január sa v MK SR uskutočnilo niekoľko stretnutí CAF tímu s externým školiteľom, na ktorých prebiehali konzultácie k už vypracovaným kritériám v samohodnotiacej správe. Definitívne sa schválil dotazník na meranie vnímania organizácie zákazníkmi a dotazník merania spokojnosti zamestnancov MK SR. Pracovalo sa na tvorbe prvého znenia samohodnotiacej správy.

V ŠVPS SR v mesiaci január naďalej prebiehala príprava samohodnotiacej správy s osobitným zreteľom na zdrojové kritéria a príklady a zároveň sa dopĺňali pripomienky ku Komunikačnému plánu. Pravidelne sa uskutočňovali konzultácie, osobné, mailové aj telefonické s externým školiteľom, ktorých obsahom boli komunikácie ku kritériám a subkritériám, ktoré tvoria súčasť samohodnotiacej správy. CAF tímu boli vysvetlené zmeny medzi CAF 2013 a CAF 2020. V priebehu celého mesiaca prebiehalo samoštúdium, v rámci ktorého  si členovia CAF tímu dopĺňali informácie z materiálov o modeli CAF.

Aktivity, ktoré boli vykonané v Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) sa týkali plnenia plánovaných úloh v rámci tretej fázy implementácie, ktorá je určená na zlepšovanie. Námety boli rozpracované v spolupráci konkrétnych členov CAF tímu, metodika a konzultanta. Rozpracovanie zahŕňalo identifikáciu, ktoré konkrétne princípy výnimočnosti a kritériá modelu CAF sa týkajú daného námetu, opis problému, na ktoré námet reaguje, opis požadovaného cieľového stavu a vyjadrenie spracovateľov k naplneniu hodnotiacich kritérií. Uvedené námety boli poskytnuté všetkým členom CAF tímu na pripomienkovanie a na konci mesiaca január predložené vedeniu SVS na rozhodnutie, ktoré námety budú rozpracované do projektov zlepšovania. Pravidelne sa uskutočňovala elektronická komunikácia medzi metodikom a konzultantom.

Dňa 20.01.2021 sa v Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) uskutočnila videokonferencia celého CAF tímu s metodikom a školiteľom k priebehu a organizácii posúdenia na mieste, ktoré sa realizovalo dňa 26.01.2021. Posúdenie na mieste sa uskutočnilo za splnenia prísnych hygienických podmienok. Niektorí členovia CAF tímu MZ SR sa pripojili cez videokonferenciu, väčšina však odpovedala na otázky posudzovateľov osobne v zasadacej miestnosti. Ostatné konzultácie metodika CAF tímu so školiteľom prebiehali v pravidelných intervaloch telefonicky alebo mailom.

V Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) od 01.01.2021 došlo k výmene na pozícii metodika CAF tímu. Počas mesiaca január prebiehali práce na Akčnom pláne zlepšovania a pokračovalo sa v odovzdávaní agendy CAF projektu novému metodikovi. Uskutočňovali sa komunikácie so školiteľom k stavu plnenia úloh v Akčnom pláne zlepšovania, posunu termínu plánovaného školenia ECU, ktoré pôvodne malo byť realizované do 31.01.2021, s ohľadom na pandemickú situáciu sa jeho realizácia presunula na začiatok mesiaca marec 2021.

Obsahom práce CAF tímu bolo v Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“) v januári 2021 oboznámenie sa so závermi Spätnej správy z posúdenia na mieste, ktoré bolo vykonané 16. decembra 2020 a realizácia príslušných krokov na objasnenie v nej uvedených záverov zo strany tímu posudzovateľov. Realizovalo sa niekoľko videokonferencíi CAF tímu, metodika a konzultanta, témou bola tvorba Akčného plánu zlepšovania, ktorá organizáciu v najbližšej dobe čaká.

V januári sa v Národnom bezpečnostnom úrade (ďalej len „NBÚ“) pod vedením odborného konzultanta/školiteľa uskutočnilo školenie k Externej spätnej väzbe. Praktické cvičenia boli venované Opisu implementácie modelu CAF v podmienkach NBÚ - dotazníky pre 1. pilier (proces samohodnotenia), 2. pilier (proces zlepšovania) a 3. pilier (úroveň zrelosti). Metodik CAF tímu a školiteľ konzultovali telefonicky, resp. mailom na pravidelnej báze. Taktiež bola realizovaná online konzultácia, v rámci ktorej bola realizovaná tvorba procesnej mapy NBÚ.