English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR urobil významný krok v boji proti korupcii získal certifikát ISO 37001

13. júl 2020

 

Medzinárodná norma systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 patrí medzi nové nástroje ako preniesť požiadavky Protikorupčnej politiky SR na roky 2019 – 2023 do praxe verejného sektora a zároveň je systémovým opatrením na ceste k očiste verejnej správy od korupčných vplyvov.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) je po Úrade vlády SR v priestore štátnej správy druhým držiteľom takéhoto certifikátu. Certifikácia sa uskutočnila v rámci realizácie národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Proces implementácie systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 na ÚNMS SR začal v júni 2019 a bol finalizovaný certifikačným auditom v dňoch 29. – 30. júna 2020. Išlo o rok trvajúci náročný proces, počas ktorého bolo potrebné identifikovať korupčné riziká, uskutočniť sériu školení zamestnancov a spracovať a prijať viacero dôležitých dokumentov, ktoré aplikovali jednotlivé požiadavky normy systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 v podmienkach ÚNMS SR.

Implementácia normy systému manažérstva proti korupcii ISO 37001 má aj preventívny význam, pretože varuje občanov, záujmové skupiny, dodávateľov a rôzne organizácie ako partnerov vecného vzťahu pred ich prípadnou snahou o korupčné správanie, využívanie alebo zneužívanie známostí a iných vplyvov vo verejnom sektore.

Certifikát bude zverejnený v úradných priestoroch ÚNMS SR, na webovom sídle, ako aj na facebookovej stránke.