English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Implementácia modelu CAF v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

3. február 2021

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), v rámci národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ začal od 01.09.2020 s implementáciou modelu CAF. Po úspešnej implementácii systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 ide o logický krok, nakoľko na európskej úrovni je úrad národným korešpondentom modelu CAF a v Slovenskej republike je zodpovedný za jeho rozvoj a šírenie vo verejnej správe.

Prvé dva mesiace implementácie boli venované príprave samotnej implementácie. V tomto období prebehlo školenie garanta a metodika modelu CAF, vytvoril sa harmonogram implementácie a keďže na úspešnú implementáciu je kľúčová aj podpora vedenia úradu, bol vedeniu úradu predstavený koncept modelu CAF vrátane jednotlivých fáz jeho implementácie. Úrad zároveň počas tohto obdobia intenzívne komunikoval zámer implementovať model CAF aj s ostatnými zamestnancami úradu a vysvetľoval, čo model CAF znamená a čo nám prinesie. Aj vďaka tejto komunikácii mnoho zamestnancov vyjadrilo záujem participovať na implementácii a vznikol 15-členný implementačný tím, v ktorom sú zastúpené všetky relevantné organizačné útvary úradu. Činnosť CAF tímu oficiálne začala od novembra 2020.
 

Posledné týždne roka prebiehali v znamení komunikácie členov CAF tímu s ostatnými zamestnancami úradu, zbieraním informácií naprieč všetkými organizačnými zložkami úradu, definovaním obsahu jednotlivých kritérií a individuálnymi konzultáciami medzi členmi CAF tímu a metodikom a konzultantom modelu CAF. Výsledkom bolo vytvorenie prvej verzie samohodnotiacej správy s námetmi pre každý príklad jednotlivých kritérií a subkritérií, ktorá slúži ako odrazový mostík ku komplexnejšiemu popisu.

Tak, ako aj v ostatných odvetviach spoločnosti, tak aj pri implementácii modelu CAF pandémia koronavírusu spôsobila zmenu pôvodných plánov. Preto sa od začiatku roka 2021 všetka komunikácia preniesla do online priestoru. Prináša to so sebou určité špecifiká, ale úrad aj napriek tomu pokračuje v nastúpenej ceste trvalého zlepšovania pomocou modelu CAF.