English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Príručky WELMEC

Zoznam preložených príručiek WELMEC

číslorok vydanianázov
WELMEC 2 2009 Smernica 90/384/EHS
Jednotná aplikácia
Váhy s neautomatickou činnosťou
WELMEC 2.2 2007 Príručka na skúšanie pokladničných systémov (POS) neautomatických váh (PDF, 528,5 kB)
WELMEC 2.4 2001 Príručka pre snímače zaťaženia (PDF, 270,3 kB)
WELMEC 2.5 2007 Smernica pre modulovú koncepciu a pre skúšanie počítačov a digitálnych periférnych zariadení (váhy s neautomatickou činnosťou) (PDF, 284,9 kB)
WELMEC 2.6 2008 Príručka na skúšanie kontrolných váh s automatickou činnosťou
WELMEC 2.7 2006 Smernica 90/384/EEC Vysvetlivky a výklad
WELMEC 5.2 2007 Príručka o dohľade nad trhom (NAWI a MID)
WELMEC 6.0 1997 Úvod k dokumentom WELMEC o spotrebiteľsky balených výrobkoch označených značkou "e" (PDF, 291,8 kB)
WELMEC 6.1 2005 Aplikácia smerníc 75/106/EHS a 76/211/EHS týkajúcich sa označovania a kontroly množstva v spotrebiteľsky balených výrobkoch označených značkou „e“. Definície pojmov (PDF, 218,7 kB)
WELMEC 6.3 2009 Návod na harmonizovanú implementáciu smernice Rady 76/211/EHS v platnom znení
WELMEC 6.4 2005 Príručka pre prevádzkovateľov baliarne a dovozcov spotrebiteľsky balených výrobkov označených značkou „e“ (PDF, 296,7 kB)
WELMEC 7.1 2005 Informatívny dokument. Vývoj požiadaviek na softvér (PDF, 515,7 kB)
WELMEC 7.2 2008 Príručka o softvéri (Smernica 2004/22/ES o meradlách) (PDF, 868,1 kB)
WELMEC 8.0 2007 Smernica 2004/22/ES o meradlách Všeobecné zásady pre posudzovanie a činnosť notifikovaných osôb vykonávajúcich posudzovanie zhody (PDF, 308,2 kB)
WELMEC 8.1 2006 Príručka o termínoch a definíciách v MID a ich vzťahu k termínom definovaným v iných medzinárodne metrologicky relevantných dokumentoch (PDF, 478,8 kB)
WELMEC 8.2 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Aplikácia modulu H1
(PDF, 295,2 kB)
WELMEC 8.3 2007 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Aplikácia modulu B
(PDF, 333,5 kB)
WELMEC 8.4 2007 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Aplikácia modulu D
(PDF, 249,0 kB)
WELMEC 8.5 2007 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Posudzovanie notifikovaných orgánov vykonávajúcich skúšky typu. Predpoklad zhody podľa EN 45011
(PDF, 263,2 kB)
WELMEC 8.6 2007 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Predpoklad zhody systému kvality výrobcov pre moduly D alebo H1 pri aplikácii normy EN ISO 9001:2000
(PDF, 315,7 kB)
WELMEC 8.7 2007 Smernica o meradlách 2004/22/ES
Posudzovanie notifikovaných osôb určených pre modul F na základe EN ISO/IEC 17020
WELMEC 8.11 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Vodomery
Tabuľky zhody OIML R 49-1 2006 a R 49-2 2004 – MID-001
(PDF, 218,6 kB)
WELMEC 8.14 2006 Smernica o meradlách 2004/22/ES
Merače tepla
Tabuľky zhody OIML R 75-1 a R 75-2 2002 – MID-004
WELMEC 8.15 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody
Tabuľky zhody OIML R 117 1995 – MID-005
(PDF, 329,3 kB)
WELMEC 8.16-1 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Kontrolné váhy s automatickou činnosťou
Tabuľky zhody OIML R 51-1 – MID-006 II
WELMEC 8.16-2 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Plniace váhy s automatickou činnosťou
Tabuľky zhody OIML R 61-1 2004 – MID-006 III
(PDF, 240,3 kB)
WELMEC 8.16-3 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Diskontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou
Tabuľky zhody OIML R 107-1 1997 – MID-006 IV
(PDF, 236,2 kB)
WELMEC 8.16-4 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Kontinuálne sčítavacie váhy s automatickou činnosťou
Tabuľky zhody OIML R 50-1 1997 – MID-006 V
(PDF, 229,6 kB)
WELMEC 8.16-5 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Mostové váhy s automatickou činnosťou koľajové
Tabuľky zhody OIML R 106-1 1997 – MID-006 VI
WELMEC 8.19-1 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Prístroje na meranie dĺžky
Tabuľky zhody OIML R 66 1985 – MID-009 II
(PDF, 335,1 kB)
WELMEC 8.19-2 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Plošné meradlá
Tabuľky zhody OIML R 136-1 2004 – MID-009 III
(PDF, 327,1 kB)
WELMEC 8.19-3 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Prístroje na meranie viacerých rozmerov
Tabuľky zhody OIML R 129 2000 – MID-009 IV
(PDF, 292,5 kB)
WELMEC 8.20 2006 Smernica 2004/22/ES o meradlách
Analyzátory výfukových plynov
Tabuľky zhody OIML R 99 2000 – MID-010
(PDF, 234,5 kB)
WELMEC 9 2004 Dohoda o schvaľovaní typu meradiel (PDF, 193,3 kB)
WELMEC 10.1 2001 Príručka pre skúšku typu skupiny príbuzných objemových rotačných meradiel na kvapaliny okrem vody (PDF, 124,2 kB)
WELMEC 10.2 2001 Príručka pre metrologické zariadenia na prenos zmeraných množstiev kvapalín pripojené k meracím zostavám na spodné plnenie (PDF, 203,1 kB)
WELMEC 10.3 2003 Príručka pre používanie preukazného záznamového zariadenia [alibi záznamníka] (tlačiarne alebo pamäte) v meracích zostavách na kvapaliny okrem vody (PDF, 165,2 kB)
WELMEC 10.4 2006 Príručka pre skúšanie elektronických počítadiel s prepočítavacou funkciou a prepočítavacích zariadení (prepočítavačov) (Meracie zostavy na kvapaliny okrem vody) (PDF, 502,9 kB)
WELMEC 10.5 2006 Príručka pre jednotné označovanie výdajných stojanov (PDF, 413,5 kB)
WELMEC 10.6 2008 Príručka pre plombovanie výdajných stojanov (Meracie systémy pre kvapaliny iné ako voda)
WELMEC 11.1 2009 Smernica o meradlách 2004/22/EC Jednotná aplikácia pre distribučné meradlá

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 21. 6. 2016