English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pripomienkové konanie 2008/100/002428/01058

Názov materiálu: Správa o nových závažných skutočnostiach súvisiacich s projektom Cyklotrónového centra SR a o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR prijatých k tomuto projektu
Číslo materiálu (rezortné): 2008/100/002428/01058
Dátum začatia pripomienkového konania: 1.4. 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7.4. 2007
Názov postupu a lehota: Skrátený- 5 pracovných dní, z dôvodu naliehavosti predloženia Správy a hroziacim škodám
E-mail (na pripomienky): pripomienky@normoff.gov.sk

Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky predkladajú na medzirezortné pripomienkové konanie návrh "Správy o nových závažných skutočnostiach súvisiacich s projektom Cyklotrónového centra SR a o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR prijatých k tomuto projektu".

Materiál č. 2008/100/002428/01058 predkladaný na medzirezortné pripomienkové konanie nemožno sprístupniť podľa § 10 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu z dôvodu, že obsahuje obchodné tajomstvo.


Ing. Mgr. Peter Lukáč
predseda

Úrad pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3, P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

tel. +421 2 52491085
fax +421 2 52491050

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 4. 2008