English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Právny základ

Základom vzájomného uznávania sa stalo rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v prípade Cassis de Dijon (120/78) z roku 1979. Rozsudok prvýkrát uvádza všeobecné pravidlo, že výrobky uvedené na trh jedného členského štátu nesmie iný členský štát odmietnuť.

Súlad s týmto princípom zabezpečujú klauzuly vzájomného uznávania, ktoré majú byť súčasťou každej právnej úpravy členského štátu, ktorá stanovuje požiadavky na výrobky v neharmonizovanej oblasti, okrem osobitných, riadne odôvodnených prípadov.

Návrhy vnútroštátnych technických predpisov v neharmonizovanej oblasti sa zasielajú na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie Európskej komisii a členským štátom EÚ podľa smernice (EÚ) 2015/1535, v rámci ktorého EK posudzuje súlad s právom EÚ.

V roku 2009 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES.

Na základe záverov o politike jednotného trhu z decembra 2013 a februára 2015 bolo realizované hodnotenie fungovania zásady vzájomného uznávania a uplatňovania nariadenia (ES) č. 764/2008. Z hodnotenia vyplynulo, že vzájomné uznávanie a uplatňovanie nariadenia nefungovalo optimálne. Napriek existencii zásady a prijatiu nariadenia (ES) č. 764/2008 bol voľný pohyb tovaru v neharmonizovanej oblasti aj naďalej problematický, napríklad z dôvodu nedostatočnej informovanosti či už podnikateľských subjektov alebo vnútroštátnych orgánov alebo nejednoznačného vymedzenia toho, kedy sa vzájomné uznávanie malo uplatniť. Podnikateľské subjekty často prispôsobovali svoje výrobky právnym predpisom v iných členských štátoch alebo sa vzdali možnosti vstupu na nový trh.

Keďže vzájomné uznávanie nefungovalo očakávaným spôsobom, bolo rozhodnuté vypracovať nové nariadenie o vzájomnom uznávaní - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 764/2008, s cieľom posilniť fungovanie vnútorného trhu zlepšením uplatňovania zásady vzájomného uznávania a odstránením neodôvodnených prekážok obchodu.

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru


Súvisiace dokumenty:

Usmerňujúce dokumenty pre nariadenie (ES) č. 764/2008:

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 12. 2020