English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pracovné skupiny notifikovaných osôb

Posudzovanie zhody si vyžaduje úzku spoluprácu medzi notifikovanými orgánmi, členskými krajinami a Európskou komisiou. Európska komisia prostredníctvom členských krajín zabezpečuje, aby medzi jednotlivými notifikovanými orgánmi fungovala spolupráca na požadovanej úrovni.

Spolupráca medzi notifikovanými orgánmi na úrovni EÚ je ustanovená pre každú smernicu Nového prístupu. Je obmedzená na riešenie technických problémov týkajúcich sa posudzovania zhody s cieľom zabezpečiť jednotné používanie technických ustanovení smerníc Nového prístupu.

Notifikované orgány majú povinnosť plniť úlohy, ktorými ich poverili národné notifikujúce autority. Jednou z dôležitých činností notifikovaných orgánov je aj zúčastňovanie sa na koordinačných činnostiach organizovaných Európskou komisiou. Notifikované orgány však nie sú povinné osobne sa zúčastňovať zasadnutí pracovných skupín NO na úrovni Európskej únie, sú však povinné informovať sa o administratívnych rozhodnutiach a dokumentoch, ktoré sú výsledkom rokovaní príslušných pracovných skupín NO na európskej úrovni a sú povinné pri svojej činnosti sa nimi riadiť a používať ich.

Z dôvodu uľahčenia a zjednodušenia spolupráce majú notifikované orgány v príslušných sektoroch možnosť stretávať sa v pracovných skupinách NO na národnej úrovni, ktoré predstavujú vhodný priestor na spoločné riešenie problémov a dôležitých otázok a aktívnu výmenu informácií.

Nezúčastňovanie sa notifikovaného orgánu na spolupráci (na európskej resp. národnej úrovni), môže mať za následok odobratie notifikácie.

Výsledky činnosti jednotlivých pracovných skupín slovenských NO, dokumenty a iné výstupy určené pre výrobcov, ich splnomocnených zástupcov, dovozcov resp. distribútorov sú uverejnené nižšie a rozdelené podľa príslušných pracovných skupín NO.
Výsledky činnosti slovenských NO, ktoré sa zúčastňujú medzinárodnej spolupráce v sektoroch na ktoré nieje notifikovaný dostatočný počet slovenských NO na založenie pracovnej skupiny na národnej úrovni, sú uverejnené nižšie a rozdelené podľa jednotlivých sektorov.
 

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 8. 2016