English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Návrhy pôvodných STN na verejné prerokovanie – Drafts of national standards for public enquiry

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 predkladá na verejné prerokovanie návrhy dole uvedených pôvodných STN. Orgány verejnej správy, právnické a fyzické osoby alebo národné normalizačné orgány členov CEN-CENELEC môžu pripomienky k návrhu zasielať spracovateľovi alebo do ÚNMS SR do dátumu uvedeného v príslušnom oznámení. Text návrhu konkrétnej normy v elektronickej forme zašle ÚNMS SR na požiadanie.

Slovak Office of Standards, Metrology and Testing (SOSMT) in accordance with Act No. 60/2018 Coll. on standardization and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 submits for public enquiry the drafts of home grown national standards listed below. Any public authority, legal or natural person or any CEN-CENELEC member standardization organisation can send their comments to the project leader or to SOSMT until the date given in the respective announcement. The text of a particular draft in electronic form will be sent by SOSMT on a request. If a paper version is requested, this will be provided for the cost of copying.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
P. O. BOX 76
810 05 Bratislava 15

Pripomienky musia byť vložené do priloženého formulára v slovenskom jazyku.

Formulár na pripomienky (RTF, 217,9 kB)
Pravidlá na vyplnenie formulára na pripomienky (PDF, 120,3 kB)


Návrhy pôvodných STN 04/2021 (PDF, 400,7 kB)
Návrhy pôvodných STN 03/2021 (PDF, 386,5 kB)
Návrhy pôvodných STN 02/2021 (PDF, 385,0 kB)
Návrhy pôvodných STN 01/2021 (PDF, 208,8 kB)
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2021