English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pôsobenie ÚNMS SR v podmienkach členstva SR v EÚ

Rezortná koordinačná skupina

Podstata činnosti: schvaľovanie pozície SR pre rokovania v orgánoch EÚ
Rezortné koordinačné skupiny vo všeobecnosti reprezentujú prvú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ na úrovni SR. Ich cieľom je identifikovať podstatu slovenskej pozície pre účely rokovaní v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ (ale aj Európskej komisie), v COREPER-i a v Rade ministrov. Rezortné koordinačné skupiny boli zriadené na ministerstvách a iných vybraných ústredných orgánoch štátnej správy. Ich činnosť sa riadi najmä ústavným zákonom 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady SR a vlády SR v záležitostiach EÚ a uzneseniami vlády SR č. 681/2002, 431/2003 a 1120/2004.

Podobne aj v rámci ÚNMS SR je základom koordinačného procesu pri rozhodovaní o záležitostiach EÚ rezortná koordinačná skupina (RKS). Svojou činnosťou nadväzuje na skôr existujúce štruktúry, menovite Pracovnú skupinu pre kapitolu 01 (Slobodný pohyb tovaru) a Radu predsedu ÚNMS SR pre slobodný pohyb tovaru. Hlavnou úlohou RKS je odborná príprava „predbežného stanoviska“, „pozície“, ako aj návrhov „inštrukcie“ a „stanoviska SR“ pre zástupcov SR v orgánoch EÚ v oblastiach gescie ÚNMS SR. RKS zasadá k rôznym okruhom otázok týkajúcich sa slobodného pohybu tovaru, napr.:

 • plynové spotrebiče,
 • hračky,
 • zariadenia používané v určitých limitoch napätia,
 • výťahy,
 • motorové vozidlá,
 • osobné ochranné pomôcky,
 • stroje,
 • spotrebiteľsky balené výrobky,
 • hluk zo zariadení vo voľnom priestranstve,
 • financovanie európskej normalizácie,
 • dohody o vzájomnom uznávaní posudzovania zhody medzi EÚ a inými krajinami.
Členstvo a účasť: max. otvorený prístup odborníkom a zainteresovaným
 
Vedúcou RKS je riaditeľka Odboru európskych záležitostí ÚNMS SR. Členmi RKS sú riadiaci pracovníci odborných a prierezových odborov ÚNMS SR. Keďže určité časti problematiky patriacej do oblasti pôsobnosti ÚNMS SR spadajú do pôsobnosti aj iných ministerstiev alebo ústredných orgánov štátnej správy, členmi RKS sú vybraní odborní zamestnanci z týchto ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy. Do RKS pri ÚNMS SR boli zatiaľ nominovaní zástupcovia týchto ústredných orgánov štátnej správy a ďalších organizácií:
 • Slovenský ústav technickej normalizácie,
 • Slovenský metrologický ústav,
 • Slovenský metrologický inšpektorát,
 • Slovenská legálna metrológia,
 • Technický skúšobný ústav, š.p., Piešťany,
 • Úrad vlády SR - Sekcia pre európske záležitosti,
 • Úrad vlády SR - Sekcia Inštitút pre aproximáciu práva,
 • Ministerstvo zahraničných vecí SR,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
 • Ministerstvo životného prostredia SR,
 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
RKS pri ÚNMS SR je otvorenou štruktúrou, na jej zasadnutia je možné prizvať odborníkov a zainteresovaných podľa prerokúvanej problematiky.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 14. 6. 2016