English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Poslanie

Poslaním ÚNMS SR je tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie. Nástrojmi infraštruktúry kvality v medzinárodnom ponímaní je (sú) normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody, akreditácia a najnovšie aj trhový dozor v rozsahu, v ktorom vykonáva činnosti zamerané na vymožiteľnosť smerníc, najmä nového prístupu. V globálnej súťaži ide o:

  • známu zásadu – jeden výrobok, jeden štandard bezpečnosti, jedna skúška a výrobok akceptovateľný na celom svete
  • poskytovanie informácií podnikateľským subjektom, ako aj širokej verejnosti o technických požiadavkách, ktoré platia na výrobky v krajinách EÚ a krajinách WTO, ak túto zásadu nemožno uplatniť
  • garancie fungovania nástrojov, na ktorých je založená dôveryhodnosť merania (metrológia) a obchodných transakcií (normalizácia) ako aj dodržiavanie zákonných požiadaviek na výrobky (posudzovanie zhody) na to, aby ich na európskom a celosvetovom trhu akceptoval každý zákazník poskytovaná nezávislou celosvetovo akceptovanou autoritou (akreditácia).

Nástroje infraštruktúry kvality sú prierezové a neslúžia len podnikateľským subjektom, ale aj vládnemu a verejnému sektoru. Partnerské ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy sa pri tvorbe svojich právnych úprav a pri realizácii vlastných strategických zámerov môžu oprieť a často aj opierajú o infraštruktúru kvality. Tak získavajú dôveru v ich reálnosť a transparentnosť.

ÚNMS SR je ústredným orgánom štátnej správy s horizontálnou pôsobnosťou. Ide najmä o:

  • koordináciu a prenášanie požiadaviek rezortov na tvorbu technických riešení, ktoré by tvorili transparentnú podporu legislatívnym zámerom na odbor technickej normalizácie a o realizáciu politík EÚ, ktoré sa opierajú o technické normy v SR (napr. SEC (2004) 206 Komunikácia Komisie Európskemu Parlamentu a Rade – Integrácia environmentálnych aspektov do Európskej normalizácie.)
  • existenciu notifikovaných slovenských orgánov ako partnera pre podnikateľské subjekty, ale aj pre orgány trhového dozoru, ktoré musia mať oporu pre svoje ochranné opatrenia (pokuty a stiahnutia výrobkov z trhu), vzhľadom na to, že svoje zásahy do slobodného pohybu tovaru hlásia Európskej komisii, ktorá v konzultácii s dotknutým podnikateľom skúma primeranosť reštrikcie
  • sprostredkovanie informácií o návrhoch technických noriem a predpisov iných členských krajín (smernica 98/34/ES), t.j. sprostredkovateľa medziúnijného pripomienkového konania k návrhom vnútroštátnych právnych úprav, čo umožní regulujúcim autoritám (ministerstvám, iným ústredným orgánom štátnej správy a VÚC) učiť sa od svojich partnerov a súčasne umožní našim podnikateľským subjektom namietať, ak im akákoľvek regulácia v EÚ (EZVO alebo Turecku) spôsobuje prekážku obchodu. Návrhy predpisov všetkých krajín EÚ sú sprostredkúvané v slovenskom jazyku. Kontaktné miesta si ÚNMS SR v spolupráci s MV SR vyškolil na každej VUC, ktorá na tento účel obdržala počítač a zapojenie do sieťe (siete).

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 24. 2. 2015