English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Popis činnosti

Najdôležitejšie činnosti vykonávané v oblasti technickej normalizácie:

 • zabezpečovanie   činnosti  technickej  normalizácie  v   súlade   so  zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii,
 • zabezpečovanie tvorby, schvaľovania, vydávania a distribúcie slovenských technických noriem, proces harmonizácie slovenských technických noriem s európskymi normami v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii,
 • metodické usmerňovanie a koordinácie výkonu technickej normalizácie v súvislosti so štátnou politikou v danej oblasti,
 • zabezpečovanie činnosti Národného informačného strediska pre technickú normalizáciu,
 • navrhovanie   koncepcie   a   programu   rozvoja   technickej   normalizácie   v  Slovenskej  republike  v  súlade  s  nariadením  Európskeho  parlamentu a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii (ďalej len „nariadenie o európskej normalizácii“), činnosťou európskych a medzinárodných normalizačných organizácií (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC),  
 • posudzovanie plánu technickej normalizácie (PTN) z hľadiska priorít verejného záujmu a hospodárstva SR a z hľadiska plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia o európskej normalizácii (plán EK) a povinností národného normalizačného orgánu vyplývajúcich z členstva v európskych a medzinárodných normalizačných organizáciách,
 • zabezpečovanie činnosti Rady pre technickú normalizáciu - poradného orgánu predsedu ÚNMS SR,
 • spracúvanie podkladov a príprava stanovísk k návrhom právnych predpisov, ktorými sa upravuje výkonná činnosť technickej normalizácie,
 • vydávanie Vestníka ÚNMS SR, zverejňovanie informácií, oznámení a rozhodnutí,
 • zabezpečovanie činnosti Terminologickej komisie ÚNMS SR,
 • vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti,
 • spolupráca s odbornými útvarmi zainteresovaných organizácií, vedeckými inštitúciami, vysokými školami, autorizovanými osobami a notifikovanými osobami, podnikateľskými subjektmi, orgánmi štátnej správy a s inými právnickými a fyzickými osobami, ktoré môžu byť nápomocné pri zabezpečovaní úloh technickej normalizácie.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 5. 2018