English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Plán technickej normalizácie (EN a iné dokumenty) - Standardisation Plan (EN and other documents)

Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii oznamuje, že do Plánu technickej normalizácie na vypracovanie slovenských technických noriem zaradil ďalej uvedené úlohy.
Orgány štátnej a verejnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré majú záujem stať sa účastníkmi pripomienkového konania k návrhom konkrétnych STN, preberaných do sústavy STN prekladom do štátneho jazyka, môžu sa prihlásiť najneskôr do 4 týždňov od termínu zverejnenia zoznamu u spracovateľa normalizačnej úlohy uvedeného v zozname.
V prípade neuvedenia adresy spracovateľa v zozname z dôvodu ochrany osobných údajov, Váš záujem o pripomienkové konanie k návrhom STN, preberaných do sústavy STN prekladom do štátneho jazyka, adresujte na e-mail: navrhynoriem@normoff.gov.sk.

The Slovak Office for Standards, Metrology and Testing, in accordance with Act No. 60/2018 Coll. on standardization and in accordance with Regulation EU (No.) 1025/2012 notifies that bellow listed projects have been included in the Standardisation Plan for the development of Slovak technical standards.
State and public administration authorities, natural persons and legal entities that are interested in becoming a party to the comment proceedings on specific draft STN´s to be implemented in the system of STN´s by translation can register within 4 weeks of the date of task commencement or publication of the list (whichever occurs later) with the person in charge of standardization project set out therein.

Plán technickej normalizácie (EN a iné dokumenty)
Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 4. 6. 2021