English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačný poriadok ÚNMS SR - Všeobecná časť

 1. Organizačný poriadok je základným vnútorným organizačným predpisom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ktorý podľa § 23 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vydáva predseda úradu.
 2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a Štatútom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky určuje vnútorné organizačné členenie úradu, rozsah pôsobnosti úradu, základné úlohy a vzájomné vzťahy organizačných útvarov úradu, rozsah oprávnení a zodpovednosti riadiacich zamestnancov úradu.
 3. Úrad je služobným úradom podľa § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“).
 4. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu, ktorí sú v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade úradu podľa zákona o štátnej službe, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“), a zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Stupne riadenia:

Na úrade sú tieto stupne riadenia:

 1. predseda úradu,
 2. podpredseda úradu a generálny tajomník služobného úradu,
 3. riaditeľ odboru,
 4. vedúci oddelenia.

Organizačné členenie úradu:

 1. Úrad sa organizačne člení na odbory, oddelenia, útvary a samostatné oddelenia a samostatné útvary.
 2. Odbor je základný organizačný útvar, v ktorom sa sústreďuje väčší rozsah súvisiacich odborných činností, vyplývajúcich najmä zo zákonov, nariadení Európskej únie alebo medzinárodných dohovorov. Odbor riadi riaditeľ odboru.
 3. Oddelenie je organizačný útvar, ktorý vykonáva a zabezpečuje samostatnú časť určitého okruhu kompetencií, vyplývajúcich najmä zo zákonov, nariadení Európskej únie alebo medzinárodných dohovorov. Oddelenie riadi vedúci oddelenia.
 4. Útvar je organizačný útvar, ktorý vykonáva odbornú ucelenú agendu zameranú na predmet alebo druh činnosti v danej oblasti.
 5. Osobitné postavenie v organizačnom členení úradu majú samostatné oddelenia a samostatné útvary začlenené do priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu alebo generálneho tajomníka služobného úradu.
 6. Kancelária predsedu má postavenie odboru a riadi ju riaditeľ, ktorý má postavenie riaditeľa odboru.
 7. Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu má postavenie odboru a riadi ju riaditeľ, ktorý má postavenie riaditeľa odboru.
 8. Osobný úrad má postavenie samostatného oddelenia a riadi ho vedúci osobného úradu, ktorý má postavenie vedúceho oddelenia.
 9. Úrad sa člení na:
  1. organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu,
  2. organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu.
 10. Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu sú:
  1. podpredseda úradu,
  2. generálny tajomník služobného úradu,
  3. kancelária predsedu,
  4. útvar kontroly,
  5. útvar vnútorného auditu,
  6. odbor kvality a projektového riadenia,
  7. odbor technickej normalizácie,
   1. oddelenie  technickej normalizácie,
    1. útvar strojárstva,
    2. útvar elektrotechniky,
    3. útvar stavebníctva,
    4. útvar chémie a životného prostredia,
    5. útvar podpory technickej normalizácie,
   2. oddelenie národného informačného strediska pre technickú normalizáciu,
   3. oddelenie medzinárodnej spolupráce pre technickú normalizáciu,
  8. odbor skúšobníctva a európskych záležitostí,
   1. útvar skúšobníctva,
   2. útvar európskych záležitostí a medzinárodných vzťahov,
  9. odbor metrológie,
  10. odbor legislatívy.
 11. Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu sú:
  1. kancelária generálneho tajomníka služobného úradu,
   1. útvar právnych služieb,
   2. útvar organizačných činností.
  2. osobný úrad,
  3. odbor ekonomiky,
   1. útvar financovania,
   2. útvar správy majetku,
  4. oddelenie informatiky.
 12. Organizačné útvary sú povinné vzájomne spolupracovať, poskytovať si vzájomnú súčinnosť, informácie, údaje, stanoviská a pripomienky, spolupracovať pri hľadaní nových riešení a spoločne riešiť koncepčné úlohy úradu. Organizačné útvary úradu sú povinné prerokovávať navrhované opatrenia s organizačnými útvarmi, ktorých sa tieto opatrenia týkajú a dodržiavať stanovené lehoty.
 13. Organizačný útvar nemôže iným interným riadiacim aktom úradu preniesť svoju kompetenciu vyplývajúcu mu z tohto organizačného poriadku na iný organizačný útvar.

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 7. 2019