English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti a právnické osoby pod dohľadom ÚNMS SR

 

Právnické osoby v pôsobnosti úradu

 1. V pôsobnosti úradu sú tieto právnické osoby:
  1. rozpočtová organizácia,
  2. príspevková organizácia,
  3. štátny podnik,
  4. nezisková organizácia.
 2. Rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom je Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“). Táto rozpočtová organizácia v pôsobnosti úradu je na účely zákona o štátnej službe služobným úradom.
 3. Príspevkovou organizáciou zriadenou zákonom je Slovenský metrologický ústav (ďalej len „SMÚ“).
 4. Štátnym podnikom v zakladateľskej pôsobnosti úradu je Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
 5. Neziskovou organizáciou v zakladateľskej pôsobnosti úradu je Slovenská legálna metrológia, n.o. (ďalej len „SLM“).

Právnické osoby pod dohľadom úradu

 1. Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o akreditácii“)a plnením úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“) ako národného akreditačného orgánu ustanovených zákonom o akreditácii a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 7. 2019