English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu

 

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

 1. Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu sa člení na útvar právnych služieb a útvar organizačných činností.
 2. Útvar právnych služieb plní tieto úlohy:
  1. pripravuje právne stanoviská, rozbory a výklady k otázkam v pôsobnosti úradu, najmä z oblasti obchodného, pracovného a správneho práva,
  2. podieľa sa na tvorbe a pripomienkovaní interných riadiacich aktov úradu,
  3. metodicky riadi a koordinuje vedenie právnej agendy a právnu výchovu v úrade,
  4. zastupuje úrad v právnych veciach pred súdmi a ostatnými orgánmi verejnej moci mimo súdnych konaní, ktorých predmetom je preskúmanie správnych rozhodnutí úradu súdmi,
  5. vypracúva žaloby, návrhy, podania a iné právne akty,
  6. zabezpečuje súdne vymáhanie a exekučné vymáhanie pohľadávok úradu,
  7. poskytuje vecne príslušným organizačným útvarom úradu konzultácie v otázkach aplikácie práva,
  8. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  9. spolupracuje s vecne príslušným útvarom úradu, ktorý je spracovateľom návrhu zmluvy, na príprave a pripomienkovaní zmluvy,
  10. pripomienkuje zmluvy a dohody z hľadiska posúdenia ich súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  11. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti,
  12. spolupracuje s odborom ekonomiky pri správe pohľadávok štátu,
  13. vedie príručnú registratúru útvaru právnych služieb podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  14. ukladá úlohy a koordinuje ostatné organizačné útvary pri plnení povinností vyplývajúcich úradu zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
  15. zabezpečuje riadenie rizík za úrad,
  16. garantuje podporu pre vybudovanie, implementovanie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO 9001: 2016,
  17. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu,
  18. spolupracuje pri vypracúvaní interných riadiacich aktov súvisiacich so zavádzaním systému manažérstva kvality Kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu,
  19. zodpovedá za zavedenie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii na úrade podľa normy STN ISO 37001: 2019,
  20. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva proti korupcii úradu v súlade s normou STN ISO 37001: 2019,
  21. koordinuje jednotlivé organizačné útvary pri vybudovaní, implementovaní, udržiavaní a trvalom zlepšovaní systému manažérstva proti korupcii,
  22. zodpovedá za riadenie interných riadiacich aktov a záznamov systému manažérstva proti korupcii,
  23. spracúva a predkladá Správu o fungovaní systému manažérstva proti korupcii pre Preskúmanie manažmentom,
  24. spracúva a predkladá Záznam z preskúmania manažmentom,
  25. zodpovedá za riadenie nezhôd, nápravných opatrení a za proces interných auditov v rámci systému manažérstva kvality,
  26. zabezpečuje činnosť interných a externých audítorov systému manažérstva proti korupcii,
  27. v rámci svojej činnosti zabezpečuje ochranu a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov,
  28. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu, generálneho tajomníka služobného úradu a riaditeľa kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu.
 3. Útvar organizačných činností plní tieto úlohy:
  1. vykonáva odborné a organizačné práce súvisiace s výkonom funkcie generálneho tajomníka služobného úradu,
  2. organizuje stretnutia generálneho tajomníka služobného úradu, vypracúva a zabezpečuje podklady na rokovania a stretnutia generálneho tajomníka služobného úradu, zhotovuje záznamy z rokovaní generálneho tajomníka služobného úradu a iných porád, kontroluje plnenie úloh zadaných generálnym tajomníkom služobného úradu,
  3. organizačne zabezpečuje prijatie zahraničných delegácií na úrovni generálneho tajomníka služobného úradu,
  4. koordinuje prípravu materiálov pre generálneho tajomníka služobného úradu súvisiacich s plnením jeho zákonných povinností,
  5. vypracúva správy a stanoviská pre ostatné ústredné orgány štátnej správy, spolupracujúce organizácie a odpovede na listy osobne adresované na generálneho tajomníka služobného úradu,
  6. pripravuje denný, týždenný a mesačný pracovný program generálneho tajomníka služobného úradu,
  7. koordinuje činnosti súvisiace s procesom verejného obstarávania voči externému dodávateľovi,
  8. spracováva ročný plán verejného obstarávania za úrad,
  9. zabezpečuje výber dodávateľov tovarov, prác a služieb a spracováva požiadavky na obstaranie tovarov a služieb vyplývajúcich zo zabezpečenia prevádzky,
  10. vedie komplexnú evidenciu verejného obstarávania úradu a počas roka sleduje finančné limity pre jednotlivé zákazky na dodávku tovarov, prác a služieb a zabezpečuje dodržanie finančných limitov pri zadávaných zákazkách v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade s internými riadiaci aktmi úradu,
  11. dáva podnety pre zabezpečenie výberov dodávateľov v súlade s potrebami úradu a na základe predpokladanej hodnoty zákazky navrhuje i výber postupu obstarávania v súlade s platnou legislatívou,
  12. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti ako výsledok verejného obstarávania,
  13. zverejňuje povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
  14. zabezpečuje organizáciu zahraničných pracovných ciest vrátane agendy ich plánovania a agendy ich schvaľovania a vedie agendu správ zo zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu a ich vyhodnocovania,
  15. zabezpečuje organizáciu domácich pracovných ciest a vedie agendu ich plánovania a schvaľovania,
  16. komplexne zabezpečuje agendu krízového riadenia podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
  17. zodpovedá za plnenie úloh v oblasti obrany štátu a hospodársko-mobilizačných príprav,
  18. vypracúva plán prípravy civilnej ochrany pre úrad, odborne a metodicky usmerňuje činnosť osôb pri civilnej ochrane a ich prípravu v prípade brannej pohotovosti štátu,
  19. zabezpečuje činnosť krízového štábu úradu,
  20. vypracúva interné riadiace akty pre oblasť krízového riadenia a civilnej ochrany,
  21. spolupodieľa sa na zabezpečovaní agendy súvisiacej s evidenciou, prevádzkou, opravami a údržbou služobných motorových vozidiel v spolupráci s odborom ekonomiky,
  22. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii útvaru organizačných činností,
  23. spolupracuje pri vypracúvaní interných riadiacich aktov súvisiacich so zavádzaním systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v oblasti útvaru organizačných činností,
  24. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  25. v rámci svojej činnosti zabezpečuje ochranu a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov,
  26. vedie príručnú registratúru útvaru organizačných činností podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  27. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu, generálneho tajomníka služobného úradu a riaditeľa kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu.

Osobný úrad

 Osobný úrad plní tieto úlohy:
 1. vypracúva v spolupráci s odborom ekonomiky návrh systematizácie a počtu zamestnancov úradu,
 2. vedie a aktualizuje systemizáciu štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce vo verejnom záujme,
 3. zabezpečuje uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe, právnych predpisov o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov v úrade,
 4. vypracúva rozhodnutia a dokumenty, ktoré vyplývajú z rozhodovacej právomoci podľa zákona o štátnej službe spojené so vznikom, zmenou, skončením a zánikom štátnozamestnaneckého pomeru a konaním vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru,
 5. vypracúva rozhodnutia a dokumenty týkajúce sa uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov spojené so vznikom, zmenou, skončením a zánikom pracovného pomeru,
 6. vykonáva činnosti spojené s realizáciou povinností organizácie voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam (prihlášky, odhlášky, zmeny),
 7. zabezpečuje nahrávanie a aktualizáciu údajov v IS ESO SAP pre oblasť personalistiky a organizačného manažmentu,
 8. vypracúva služobné predpisy pre oblasť štátnej služby, interné riadiace akty pre oblasť výkonu práce vo verejnom záujme a ostatných pracovnoprávnych vzťahov,
 9. vedie osobné spisy štátnych zamestnancov, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, generálnych riaditeľov a riaditeľov právnych subjektov v pôsobnosti rezortu úradu,
 10. zabezpečuje priebežné sledovanie dĺžky služobnej praxe štátnych zamestnancov úradu, na základe toho prepočítava zložky tarifného platu a vystavuje nové oznámenie  o výške a zložení funkčného platu štátnych zamestnancov,
 11. zabezpečuje priebežné sledovanie započítanej praxe ostatných zamestnancov, na základe čoho mení ich zaradenie do platového stupňa a  vystavuje nové oznámenie o výške a zložení funkčného platu zamestnancov,
 12. vyhotovuje služobné preukazy pre štátnych zamestnancov a vedie ich  evidenciu,
 13. vedie evidenciu majetkových priznaní,
 14. vypracúva dokumenty súvisiace s vymenovaním za mentora a vedie evidenciu mentorov na účely zabezpečenia adaptačného vzdelávania,
 15. vyhodnocuje podklady k poskytnutiu príspevku na rekreáciu a vedie evidenciu žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu,
 16. vedie evidenciu plánu dovoleniek zamestnancov úradu,
 17. vedie prehľad splnenia podmienok pre poskytnutie príplatku za vedenie a starostlivosť o služobné motorové vozidlo,
 18. zabezpečuje vydávanie potvrdenia o štátnej službe a o dĺžke zamestnania,
 19. vypracúva plán vzdelávania zamestnancov na príslušný kalendárny rok a zabezpečuje vyhodnocovanie vzdelávania zamestnancov,
 20. vypracúva hodnotiacu správu o kontinuálnom vzdelávaní zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok,
 21. zabezpečuje účasť zamestnancov na vzdelávacej aktivite,
 22. spolupracuje s inými štátnymi orgánmi pri preložení štátnych zamestnancov,
 23. zabezpečuje vypracúvanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie ich evidenciu,
 24. vedie a pravidelne aktualizuje zoznam platov zamestnancov a neobsadených miest na úrade,
 25. vypracúva dohody o hmotnej zodpovednosti,
 26. vypracúva dohody o zvyšovaní kvalifikácie,
 27. zabezpečuje spoluprácu s odborovou organizáciou pri tvorbe a zmene kolektívnych zmlúv,
 28. metodicky usmerňuje organizačné útvary úradu pri aplikácii zákona o štátnej službe a iných pracovnoprávnych predpisoch, najmä pri odmeňovaní zamestnancov, vypracovávaní opisov štátnozamestnaneckých miest a pracovných náplní, služobnom hodnotení a plánovaní vzdelávania,
 29. kontroluje dodržiavanie zákona o štátnej službe v SMI,
 30. usmerňuje, metodicky riadi a koordinuje v personálnej oblasti SMI,
 31. komplexne zabezpečuje prípravu, vykonanie a vedenie agendy výberových konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest a miest vedúcich zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a na obsadzovanie voľných riadiacich a dozorných funkcií v organizáciách v zriaďovateľskej, pôsobnosti úradu, štátnom podniku a organizácie pod dohľadom úradu,
 32. vykonáva činnosti spojené s personálnym zložením a rekonštrukciou orgánov v právnych subjektoch rezortu, najmä vymenovaním a odvolaním riaditeľov štátnych podnikov, generálneho riaditeľa rozpočtovej organizácie, riaditeľa príspevkovej organizácie, riaditeľa organizácie pod dohľadom úradu a vymenovaním a odvolaním členov dozorných rád štátneho podniku a Slovenskej národnej akreditačnej služby,
 33. vypracúva štatistické údaje a hlásenia na základe vyžiadania Štatistického úradu Slovenskej republiky alebo iného oprávneného orgánu štátnej správy z hľadiska svojej pôsobnosti,
 34. zabezpečuje úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane,
 35. zabezpečuje  vydávanie služobných pasov pre zamestnancov rezortu a vedie ich evidenciu,
 36. zodpovedá za agendu ochrany osobných údajov v rámci úradu,
 37. zabezpečuje agendu utajovaných skutočností podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 38. vedie evidenciu pečiatok úradu,
 39. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
 40. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii pre osobný úrad,
 41. spolupracuje pri vypracúvaní interných riadiacich aktov súvisiacich so zavádzaním systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v oblasti riadenia ľudských zdrojov,
 42. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 43. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 44. v rámci svojej činnosti zabezpečuje ochranu a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov,
 45. vedie príručnú registratúru osobného úradu podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 46. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu.

Odbor ekonomiky

 1. Odbor ekonomiky sa člení na útvar financovania a útvar správy majetku.
 2. Útvar financovania plní tieto úlohy:
  1. usmerňuje a metodicky riadi organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu vo finančnej, rozpočtovej, účtovnej oblasti a v oblasti správy pohľadávok štátu,
  2. koordinuje činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu v oblasti rozpočtovania a financovania,
  3. koncepčne a metodicky usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu v oblasti aplikácie zákona o finančnej kontrole a audite pri výkone základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly pri príjme, poskytnutí alebo použití verejných financií, pri finančnej operácií, ktorá je právnym úkonom alebo iným úkonom majetkovej povahy,
  4. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  5. vykonáva základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu vo vzťahu k schválenému rozpočtu kapitoly úradu na základe IRA upravujúceho základnú finančnú kontrolu,
  6. vykonáva úlohy súvisiace s prípravou rozpočtového výhľadu a rozpočtovým procesom kapitoly úradu,
  7. spracúva a predkladá za rezort návrh rozpočtu kapitoly vrátane rozpočtových programov schválený predsedom úradu, vypracúva návrh rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za úrad,
  8. pri realizácii rozpočtu spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi úradu, ktoré metodicky usmerňuje v oblasti rozpočtu a financovania,
  9. vykonáva rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na jednotlivé organizácie v pôsobnosti úradu a sleduje jeho čerpanie,
  10. koordinuje rozpočtovanie prostriedkov kapitoly podľa systému kódovania v rozpočtovej klasifikácii (schéma kódovania druhovej klasifikácie, organizačnej klasifikácie, ekonomickej klasifikácie a funkčnej klasifikácie) a podľa programového kódovania, vždy podľa aktuálnej Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
  11. sleduje a vyhodnocuje plnenie rozpočtu rezortu a spracúva záverečný účet za kapitolu,
  12. vykonáva vyhodnocovanie plnenia príjmov a výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom,
  13. metodicky usmerňuje rozpočtový proces v pôsobnosti úradu a v nadväznosti na zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zverenú oblasť vykonáva
   1. vstupy do záväzkov a realizuje platobné operácie v Štátnej pokladnici,
   2. úpravy rozpočtu a limitov výdavkov kapitoly úradu v rozpočtovom informačnom systéme,
  14. zodpovedá za rozpis schválených záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly úradu, vypracúva a predkladá návrh a rozpis ukazovateľov štátneho rozpočtu za kapitolu úradu a podľa potreby zabezpečuje účasť úradu na prerokúvaní návrhu rozpočtu v NR SR,
  15. navrhuje a vykonáva rozpočtové opatrenia v rozpočte kapitoly úradu, pripravuje návrhy na financovanie krytia úloh zabezpečovaných v rozpočte,
  16. vypracúva rozbory čerpania rozpočtu kapitoly úradu, spracúva analýzy vývoja plnenia rozpočtu a hospodárenia úradu, 
  17. zabezpečuje mzdovú politiku v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  18. metodicky usmerňuje proces zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za zdroje SR a zdroje EÚ,
  19. zabezpečuje riadne a včasné vedenie účtovníctva, vedie a realizuje výkazníctvo vrátane štatistických výkazov pre ŠÚ SR,
  20. zabezpečuje spracovanie a obeh účtovných dokladov a ich ukladanie v príručnej registratúre odboru,
  21. zabezpečuje agendu sociálneho, nemocenského a zdravotného poistenia v rozsahu najmä:
   1. výpočet odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
   2. spracovanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a mesačných výkazov a ročného zúčtovania do zdravotných poisťovní,
   3. vedenie evidenčných listov dôchodkového poistenia zamestnancov úradu,
  22. vykonáva činnosti spojené s realizáciou povinností organizácie voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane platieb a odvodov,
  23. zabezpečuje agendu miezd súvisiacu s výplatou platových plnení a zúčtovanie daní zamestnancov úradu,
  24. zabezpečuje styk s finančnými orgánmi štátnej správy, riadi a usmerňuje hospodárenie s prostriedkami kapitoly úradu,
  25. koncepčne a metodicky usmerňuje bezhotovostný platobný styk so Štátnou pokladnicou a hotovostný styk s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky za úrad, otvára účty úradu v Štátnej pokladnici, vybavuje dispozičné a používateľské právo pre zamestnancov úradu v Štátnej pokladnici,
  26. realizuje príjmy a výdavky ako klient Štátnej pokladnice v súlade so schváleným zákonom o štátnom rozpočte, ako i podrobným rozpočtom podľa platnej rozpočtovej klasifikácie,
  27. zodpovedá za využívanie informačného systému Štátnej pokladnice Rozpočtového informačného systému (RIS) na úrovni úradu,
  28. zabezpečuje činnosti v oblasti manažmentu kvality pre informačný systém IS ESO – SAP na úrovni úradu,
  29. zabezpečuje plnenie úloh v oblasti likvidácie a účtovania cestovných náhrad v súlade so zákonom o cestovných náhradách a zákonom o účtovníctve,
  30. zabezpečuje vedenie pokladničnej agendy úradu, poskytovania  a vyúčtovania preddavkov,
  31. zabezpečuje agendu poistenia liečebných nákladov pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov úradu,
  32. vyjadruje sa k materiálom, návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a opatreniam, ktoré majú dosah na rozpočet príjmov a výdavkov v pôsobnosti rezortu,
  33. posudzuje a vydáva stanovisko k ekonomickej stránke návrhov zmlúv, ktoré sa uzatvárajú v pôsobnosti úradu, vyhodnocuje ich hospodárnosť a efektivitu vo vzťahu k použitiu verejných zdrojov,
  34. zabezpečuje správu pohľadávok štátu v súlade so zákonom o správe pohľadávok štátu v súčinnosti s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  35. zabezpečuje činnosti súvisiace s nákupom a vyhodnocovaním spotreby pohonných látok pri prevádzke služobných motorových vozidiel (ďalej len „SMV“),
  36. zabezpečuje agendu súvisiacu s evidenciou, prevádzkou, opravami a údržbou SMV v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  37. zabezpečuje agendu poistenia SMV a likvidácie poistných udalostí SMV,
  38. pravidelne kontroluje ekonomicky významné skutočnosti týkajúce sa dlžníkov úradu a spravovaných pohľadávok, osobitne vo vzťahu k plneniu ustanovení zákona o správe pohľadávok štátu,
  39. spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom zákonov a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom v rozsahu svojej pôsobnosti,
  40. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii útvaru financovania,
  41. spolupracuje pri vypracúvaní interných riadiacich aktov súvisiacich so zavádzaním systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v oblasti útvaru financovania,
  42. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  43. v rámci svojej činnosti zabezpečuje ochranu a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov,
  44. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  45. vedie príručnú registratúru útvaru financovania podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  46. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu, generálneho tajomníka služobného úradu a riaditeľa odboru ekonomiky.
 3. Útvar správy majetku plní tieto úlohy:
  1. usmerňuje a metodicky riadi správu majetku štátu rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených úradom,  
  2. koordinuje činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu v oblasti správy majetku štátu,
  3. vykonáva základnú finančnú kontrolu na základe Interného riadiaceho aktu upravujúceho základnú finančnú kontrolu,
  4. na úrade zabezpečuje správu majetku štátu v súlade so zákonom o správe majetku štátu,
  5. zabezpečuje nákup hmotného a nehmotného majetku pre potreby prevádzky úradu, a nákup spotrebného materiálu pre všetky organizačné zložky úradu,
  6. vypracováva návrhy zmlúv vo zverenej oblasti v spolupráci s kanceláriou generálneho tajomníka služobného úradu,
  7. zabezpečuje evidenciu obstaraného hmotného majetku úradu, jeho riadne označenie, sleduje jeho pohyb a vedie o ňom evidenciu,
  8. zabezpečuje evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu v správe úradu,
  9. na základe požiadaviek jednotlivých odborov zabezpečuje vystavovanie objednávok pre organizačné útvary úradu v rozsahu stanovenom v osobitnom predpise,
  10. zabezpečuje správu budov a iných objektov v správe úradu a starostlivosť o ich okolie internými zamestnancami alebo na základe zmluvne dohodnutých podmienok prostredníctvom tretích osôb,
  11. zabezpečuje správu priestorov úradu určených na prechodné ubytovanie a evidenciu ubytovaných v týchto priestoroch,
  12. zabezpečuje správu registratúry úradu a činnosť registratúrneho strediska, pripravuje interné riadiace akty v oblasti správy registratúry,
  13. vedie osobné karty zamestnancov a zaznamenáva v nich údaje o zverenom majetku,
  14. plánuje nadobudnutie, zaobstaráva a eviduje hmotný a nehmotný majetok, drobný hmotný a nehmotný majetok,
  15. metodicky riadi inventarizáciu majetku a zabezpečuje výkon inventarizácie, vypracováva inventúrny súpis majetku a inventarizačný zápis,
  16. pripravuje podklady pre vyradenie majetku, ako i podklady pre ďalšie nakladanie s prebytočným, neupotrebiteľným  majetkom,
  17. zabezpečuje likvidáciu vyradeného majetku v súlade s platnou legislatívou,
  18. zabezpečuje agendu poskytovania zasadacích miestností úradu na ul. Karloveská č. 63 a s tým súvisiace činnosti,
  19. zabezpečuje pravidelné revízie zariadení a prístrojov vo vymedzenej oblasti správy majetku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  20. metodicky usmerňuje a riadi ochranu objektov a majetku v správe rezortu       a vykonáva dozor nad výkonom jeho ochrany,
  21. vyjadruje sa k materiálom, návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a opatreniam, ktoré majú dosah na správu majetku štátu v pôsobnosti rezortu,
  22. spracúva podklady a pripravuje stanoviská k návrhom zákonov a ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom v rozsahu svojej pôsobnosti,
  23. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii útvaru správy majetku,
  24. spolupracuje pri vypracúvaní interných riadiacich aktov súvisiacich so zavádzaním systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v oblasti útvaru správy majetku,
  25. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
  26. v rámci svojej činnosti zabezpečuje ochranu a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov,
  27. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
  28. vedie príručnú registratúru útvaru správy majetku podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
  29. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu, generálneho tajomníka služobného úradu a riaditeľa odboru ekonomiky.

Oddelenie informatiky

 
Oddelenie informatiky plní tieto úlohy:
 1. spravuje lokálne a virtuálne servery,
 2. poskytuje technickú podporu pre koncových používateľov,
 3. zabezpečuje dohľad nad správnym nastavením a chodom systémov,
 4. monitoruje a analyzuje chyby v sieti a navrhuje riešenia pre odstraňovanie vzniknutých problémov,
 5. zabezpečuje pravidelné inštalovanie a aktualizovanie softvéru,
 6. kontroluje a zálohuje všetky servery (EXCHANGE, FILESERVER),
 7. zabezpečuje kontrolu bezpečnosti siete a sieťovej prevádzky,
 8. zabezpečuje monitorovanie a ladenie výkonnosti serverov a aplikáciu sietí,
 9. vykonáva administráciu serverov (WINDOWS, LINUX) a pracovných staníc (WINDOWS), správu počítačových účtov, konfiguráciu a správu siete,
 10. zabezpečuje podporné procesy a administratívne činnosti súvisiace s úlohami, kompetenciami a cieľmi úradu,
 11. spracúva a poskytuje informácie za oblasť informačných technológií (ďalej len „IT“) a telekomunikačných technológií (ďalej len „TT“) ktoré predkladá v zmysle požiadaviek jednotlivým organizáciám verejnej správy,
 12. navrhuje stratégiu rozvoja IT, TT a informačného systému, zabezpečuje rozvoj a prevádzku IT a TT, automatizovaného informačného systému, ktorý je zaisťovaný prostriedkami výpočtovej techniky a aplikačného softvéru,
 13. zodpovedá za:
  1. uplatňovanie a aplikáciu zásad štátnej politiky v oblasti informatizácie v úrade a v rezorte,
  2. rozvoj a prevádzku informačnej siete úradu,
  3. práce spojené s rozvojom informačného systému úradu pri spolupráci s riešiteľskými organizáciami,
  4. kontrolu plnenia úloh informatizácie jednotlivých organizačných útvarov úradu,
  5. metodické usmerňovanie realizácie databáz pre potreby informačného systému úradu,
  6. koordináciu informatizačnej politiky úradu obsahujúcej oblasť IT a TT,
 14. zastupuje úrad v poradných orgánoch vlády pre informatiku,
 15. koordinuje a zabezpečuje nasadenie elektronickej ochrany  dokumentov charakteru obchodného tajomstva, osobných a individuálnych údajov a ďalších citlivých neutajovaných dokumentov,
 16. kontroluje dodržiavanie právnych predpisov a riadiacich aktov úradu súvisiacich s využívaním výpočtovej a telekomunikačnej techniky v úrade,
 17. pripravuje a realizuje rozvoj lokálnej počítačovej siete úradu, jej napojenie na partnerské organizácie a na externé údajové siete (GOVNET, INTERNET), v súlade s bezpečnostným projektom informačného systému úradu,
 18. zodpovedá za plnenie povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení zákona č. 373/2018 Z.z.,
 19. v súčinnosti s kanceláriou predsedu spravuje elektronickú schránku úradu a s tým súvisiace veci,
 20. metodicky usmerňuje rozpočtovú organizáciu a príspevkovú organizáciu v pôsobnosti úradu z hľadiska informatizácie rezortu, koordinuje vecné plnenie úloh informatizácie v rezorte a zabezpečuje vyhodnotenie plnenia za úrad a ním zriadené organizácie,
 21. zabezpečuje:
  1. technicky a programovo prevádzku lokálnej počítačovej siete úradu, bezpečnosť a archiváciu základnej programovej a údajovej siete,
  2. centrálnu antivírusovú ochranu programov a údajov v informačnom systéme úradu,
  3. inštaláciu systémového a aplikačného vybavenia,
  4. internú a externú elektronickú poštu úradu,
  5. práce spojené s  technickou údržbou a opravami výpočtovej a telekomunikačnej techniky, poskytuje poradenskú službu v oblasti použitia prostriedkov výpočtovej a telekomunikačnej techniky pre užívateľov na úrade,
  6. realizáciu bezpečnostného projektu informačného systému úradu,
  7. úlohy v oblasti telekomunikačnej techniky (pevná a mobilná telekomunikačná sieť), internetu, externých dátových prepojení a pod.,
  8. v spolupráci s organizačnými útvarmi úradu prevádzku a správu databáz a databázových systémov,
  9. úlohu administrátora aplikácií a administrátora automatizovaného informačného systému, ktorý je zaisťovaný prostriedkami výpočtovej a telekomunikačnej techniky pre úrad,
  10. realizáciu požiadaviek organizačných útvarov úradu v oblastiach zmien a doplnkov údajov na intranete úradu, dochádzkovom systému úradu a obdobných prierezových informačných systémoch úradu,
  11. udržiavanie, servis jednotlivých zariadení výpočtovej a telekomunikačnej techniky a dopĺňanie jednotlivých technologických médií k zabezpečeniu prevádzky jednotlivých zariadení,
 22. vedie evidenciu zariadení výpočtovej a telekomunikačnej techniky a ich jednotlivých komponentov,
 23. odsúhlasuje štandardné a doplnkové programové vybavenia, ktoré možno používať v úrade,
 24. pripravuje podklady k stanoviskám k materiálom v rámci medzirezortného pripomienkového konania týkajúcich sa činnosti oddelenia informatiky,
 25. zodpovedá za plánovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesov systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii oddelenia informatiky,
 26. spolupracuje pri vypracúvaní interných riadiacich aktov súvisiacich so zavádzaním systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii oddelenia informatiky,
 27. zodpovedá v rámci svojej činnosti za prípravu podkladov k sprístupneniu informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 28. v rámci svojej činnosti zodpovedá za plnenie uznesení vlády SR,
 29. v rámci svojej činnosti zabezpečuje ochranu a zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov,
 30. vedie príručnú registratúru oddelenia informatiky podľa interného predpisu, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok a registratúrny plán úradu,
 31. plní ďalšie úlohy podľa pokynov predsedu úradu a generálneho tajomníka služobného úradu.Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 18. 7. 2019