English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Organizácie rezortu ÚNMS SR

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.Technický skúšobný ústav Piešťany vznikol ešte v roku 1949 rozhodnutím Ministerstva strojárenstva v Prahe. Pre činnosť Posudzovania zhody výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. v rozsahu certifikácie, skúšania a inšpekcií má TSÚ Piešťany, š. p. udelenú autorizáciu Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a používa označenie SKTC - 104.

Viac na www.tsu.sk


Slovenská národná akreditačná služba

Slovenská národná akreditačná službaSlovenská národná akreditačná služba (SNAS) je verejnoprávnou inštitúciou zriadenou zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SNAS je súčasne akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. ÚNMS SR vykonáva monitorovanie plnenia požiadaviek nariadenia a zákona SNAS-om. 

Viac na www.snas.sk


Slovenský metrologický ústav

Slovenský metrologický ústavZačiatky slovenskej metrológie siahajú do obdobia Rakúsko-Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Čechy, Morava a Slovensko.

Historický vývoj metrológie na našom území poznamenalo hospodársko-politické usporiadanie Európy v minulom storočí a jeho ďalšie premeny. V dôsledku toho vývoj metrológie v českých krajoch a na Slovensku neprebiehal rovnako. Z tohto obdobia je známy rakúsky zákon č. 16/1872, ktorý stanovil nový poriadok mier a váh.

Významný krok pri riešení otázky jednotnosti mier a merania priniesla Metrická konvencia, ktorú 20. 5. 1875 podpísalo Rakúsko-Uhorsko ako jeden z jej osemnástich signatárov.

V roku 1955 schválilo Národné zhromaždenie Zákonné opatrenie č. 2/1955. Týmto opatrením sa od 1. 1. 1955 zriadil Štátny úrad pre miery, váhy a drahé kovy. V Čechách bol začlenený do pôsobnosti Ministerstva financií a na Slovensku Povereníctva financií. V roku 1959 prešla služba pre miery a váhy do pôsobnosti novozriadeného Štátneho výboru pre rozvoj techniky. Začlenila sa do Úradu pre normalizáciu, ktorý bol v dôsledku toho v roku 1962 premenovaný na Úrad pre normalizáciu a meranie (ÚNM).

Viac na www.smu.gov.sk


Slovenský metrologický inšpektorát

Slovenký metrologický inšpektorátJe zriadený ÚNMS SR ako rozpočtová organizácia -je právnická osoba so sídlom v Bratislava -je orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie -je orgánom štátneho metrologického dozoru -kontroluje ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti ustanovené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.

Viac na www.smi.sk

Slovenská legálna metrológia 

Logo-SLMSúčasné postavenie SLM v metrologickej infraštruktúre na Slovensku a jej hlavné úlohy vyplývajú zo štatútu neziskovej organizácie a z Rozhodnutia ÚNMS SR č. 2005/000557/00357 o organizácii určenej úradom, ktorým ÚNMS SR podľa § 9 ods. 5 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o metrológii") určil Slovenskú legálnu metrológiu na výkon metrologickej kontroly meradiel a ďalších činností vyplývajúcich zo zákona o metrológii.

Viac na www.slm.sk


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 2. 7. 2014