English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
Úvod / Newsletter / NL_10_09

Nové požiadavky na bezpečnosť hračiek

(JPG, 192,4 kB)
príklad zneužitia upozornenia "nevhodné pre deti do 3 rokov" umiestneného na plyšovej hračke

(JPG, 69,7 kB)
príklad správneho použitia CE značenia na hračke

  V roku 2008 a 2009 sa zamestnanci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podieľali na revízií smernice o bezpečnosti hračiek. Stále platná smernica 88/378/EHS o bezpečnosti hračiek bola prvou smernicou Európskeho Spoločenstva, ktorá uplatňovala metódu nového prístupu, zavedenú v roku 1985, na masový trh spotrebného tovaru. V súčasnosti je smernica stará viac ako 20 rokov a bola zmenená iba raz, a to z dôvodu doplnenia označenia CE.

  O revízii sa uvažovalo od roku 2003, pretože smernica už nezabezpečovala dostatočnú úroveň ochrany pre tak citlivých spotrebiteľov, ako sú deti. Ale až v roku 2008 predstavila Komisia návrh novej smernice o bezpečnosti hračiek, ktorá sa reviduje ako prvá zo smerníc nového prístupu. Po roku rokovaní na úrovni pracovnej skupiny Rady Európskej únie, po rokovaniach s Európskym parlamentom a Komisiou by mala byť v najbližších dňoch uverejnená nová smernica o bezpečnosti hračiek vo Vestníku Európskej únie.

  V rámci revízie sa pôvodná smernica rozšírila o množstvo bezpečnostných požiadaviek vychádzajúcich z Nového regulačného rámca EÚ na výrobky* a aj ďalších špecifických požiadaviek vychádzajúcich z praxe zohľadňujúcich prípady, kedy boli deti ohrozené nedostatočnou bezpečnosťou hračiek.

Prísnejšie špecifické bezpečnostné požiadavky v novej smernici:

chemické látky použité v hračkách – zákaz niektorých kategórií CMR látok (karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu), zákaz použitia alergénnych vonných látok, nealergénne vonné látky budú musieť byť vyznačené na obale,

upozornenia na hračke alebo obale – pridanie nových upozornení pre ďalšie skupiny hračiek, upozornenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a presné, je zakázané použiť viacero upozornení alebo upozornením zavádzať spotrebiteľa,

zníženie rizika zadusenia – riziko zadusenia malými časťami sa doteraz upravovalo len v súvislosti s deťmi do 36 mesiacov, teraz je rozšírené aj na staršie deti, rozšírenie bezpečnostnej požiadavky na upchanie dýchacích ciest nielen zvonka ale aj zvnútra, požiadavky na zníženie rizika zadusenia pri hračkách vo vajcovitých, guľatých alebo elipsovitých obaloch,

hračky v jedle – musia byť v samostatnom obale, obal nesmie predstavovať nebezpečenstvo zadusenia a hračky pevne spojené s potravinami sa zakazujú (napríklad hračka v lízanke),

hygiena hračiek – hračky pre deti do 36 mesiacov musia byť čistiteľné alebo textilné hračky prateľné podľa pokynov výrobcu.

  Nová smernica o bezpečnosti hračiek je značne rozsiahla oproti pôvodnej smernici, rozšírenie predstavuje približne 100 strán textu vrátane príloh. Takéto sprísnenie požiadaviek vyplýva zo skutočnosti, že až 42% nebezpečných výrobkov na Slovenskom trhu sú práve hračky. Nová smernica by preto mala zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany pre spotrebiteľa, akým sú deti a to v rámci ekonomickej únosnosti hospodárskych subjektov.

Ing. Dana Králiková, zástupkyňa riaditeľky odboru európskych záležitostí, ÚNMS SR


* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa ustanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh Nariadenie EP a Rady č. 764/2008/ES, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 6. 2009