English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Medzirezortné pripomienkové konanie


Číslo materiálu:


UNMS/03763/2020-211/012735/2020

 
Názov materiálu:

Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024  

Začiatok pripomienkového
konania:
22.10.2020
Koniec pripomienkového  konania:
5.11.2020

 


Číslo materiálu:


UNMS/03230/2020-801/011342/2020

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

Začiatok pripomienkového
konania:
24.09.2020
Koniec pripomienkového  konania:
14.10.2020

 Číslo materiálu:


UNMS/03787/2019-300

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru   

Začiatok pripomienkového
konania:
14.05.2020
Koniec pripomienkového  konania:
22.05.2020

 


Číslo materiálu:


UNMS/03787/2019-300

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru   

Začiatok pripomienkového
konania:
13.12.2019
Koniec pripomienkového  konania:
07.01.2020

 


Číslo materiálu:


UNMS/03852/2019-300

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnítvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách   

Začiatok pripomienkového
konania:
22.10.2019
Koniec pripomienkového  konania:
12.11.2019

 


Číslo materiálu:


UNMS/03758/2019-300

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnítvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na  kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

Začiatok pripomienkového
konania:
18.10.2019
Koniec pripomienkového  konania:
08.11.2019

 


Číslo materiálu:


UNMS/03617/2019-300

 
Názov materiálu:

Návrh na prevod správy 5 % akcií emitenta spoločnosti BIONT, a.s. zo správy Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky do správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

Začiatok pripomienkového
konania:
09.10.2019
Koniec pripomienkového  konania:
22.10.2019

 


Číslo materiálu:


UNMS/01196/2019-300

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Začiatok pripomienkového
konania:
31.05.2019
Koniec pripomienkového konania: 
20.06.2019

 


Číslo materiálu:


UNMS/00950/2019-900

 
Názov materiálu:

Stratégia rozvoja metrológie Slovenskej republiky  

Začiatok pripomienkového
konania:
05.04.2019
Koniec pripomienkového
konania:
18.04.2019

 


Číslo materiálu:


UNMS/00901/2019-300

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu 

Začiatok pripomienkového
konania:
26.03.2019
Koniec pripomienkového
konania: 15.04.2019

 


Číslo materiálu:


2019/300/000418/00027

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia  

Začiatok pripomienkového
konania:
01.02.2019
Koniec pripomienkového
konania: 21.02.2019

 


Číslo materiálu:


2019/300/000370/00174

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore  

Začiatok pripomienkového
konania:
11.01.2019
Koniec pripomienkového
konania: 31.01.2019

 


Číslo materiálu:


2018/300/015461/03996

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  

Začiatok pripomienkového
konania:
20.12.2018
Koniec pripomienkového
konania:
15.01.2019

 


Číslo materiálu:


2018/300/012347/02451

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole 

Začiatok pripomienkového
konania:
22.10.2018
Koniec pripomienkového
konania:
12.11.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/009573/03213

 
Názov materiálu:

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. zasadnutí generálnej konferencie pre váhy a miery vo Versailles v dňoch 13. - 16.  novembra 2018  

Začiatok pripomienkového
konania:
22.08.2018
Koniec pripomienkového
konania:
05.09.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/008194/02755

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu 

Začiatok pripomienkového
konania:
13.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
02.08.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/008193/02754

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu  

Začiatok pripomienkového
konania:
13.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
02.08.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/008108/02726

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu  

Začiatok pripomienkového
konania:
11.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
31.07.2018

 
Číslo materiálu:


2018/300/008044/02642

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupnení pyrotechnických výrobkov na trhu  

Začiatok pripomienkového
konania:
10.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.07.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/007837/02604

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupnení elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu  

Začiatok pripomienkového
konania:
03.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
24.07.2018
Číslo materiálu:


2018/300/007836/02615

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí  

Začiatok pripomienkového
konania:
03.07.2018
Koniec pripomienkového
konania:
24.07.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/007594/02539

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu  

Začiatok pripomienkového
konania:
28.06.2018
Koniec pripomienkového
konania:
19.07.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/007640/02556

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite  

Začiatok pripomienkového
konania:
28.06.2018
Koniec pripomienkového
konania:
19.07.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/005113/01777

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva  

Začiatok pripomienkového
konania:
09.05.2018
Koniec pripomienkového
konania:
29.05.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/003485/01268

 
Názov materiálu:

Zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu  

Začiatok pripomienkového
konania:
10.04.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.04.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/004160/01945

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu v znení vlády Slovenskej republiky č. 78/2004 Z. z.  

Začiatok pripomienkového
konania:
09.04.2018
Koniec pripomienkového
konania:
17.04.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/002039/00777

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu 

Začiatok pripomienkového
konania:
06.03.2018
Koniec pripomienkového
konania:
26.03.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/002229/00773

 
Názov materiálu:

Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte 

Začiatok pripomienkového
konania:
20.02.2018
Koniec pripomienkového
konania:
05.03.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/000544/00242

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení a o fľaši ako odmernej nádobe a o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby 

Začiatok pripomienkového
konania:
07.02.2018
Koniec pripomienkového
konania:
27.02.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/000543/00241

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách 

Začiatok pripomienkového
konania:
22.01.2018
Koniec pripomienkového
konania:
09.02.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/000233/00117

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým ssa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov 

Začiatok pripomienkového
konania:
10.01.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.01.2018

 


Číslo materiálu:


2018/300/000231/00116

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti  o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky  

Začiatok pripomienkového
konania:
10.01.2018
Koniec pripomienkového
konania:
30.01.2018

 


Číslo materiálu:


2017/300/003965/01094

 
Názov materiálu:

Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 173 zo 16. apríla 2014 k návrhu na zaradenie štátnej príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby a návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 740 z 18. decembra 2013 k Návrhu zámeru transformácie a postupu transformácie organizácie Slovenský metrologický ústav v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby.   

Začiatok pripomienkového
konania:
26. 10. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
09. 11. 2017

 


Číslo materiálu:


2017/300/010842/01971

 
Názov materiálu:

Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Začiatok pripomienkového
konania:
31. 07. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
18. 08. 2017

 


Číslo materiálu:


2017/300/009617/02947

 
Názov materiálu:

Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017   

Začiatok pripomienkového
konania:
28. 06. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
12. 07. 2017

 


Číslo materiálu:


2017/300/008157/01510

 
Názov materiálu:

Zákon o metrológii    

Začiatok pripomienkového
konania:
23. 06. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
14. 07. 2017

 


Číslo materiálu:


2017/300/008282/01968

 
Názov materiálu:

Zákon o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru a o zmene zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Začiatok pripomienkového
konania:
29. 05. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
16. 06. 2017

 


Číslo materiálu:


2017/300/006973/02116

 
Názov materiálu:

Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení  

Začiatok pripomienkového
konania:
19. 04. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
24. 04. 2017

 Číslo materiálu:


2017/300/005243/01517

 
Názov materiálu:

Zákon o technickej normalizácii  

Začiatok pripomienkového
konania:
31. 03. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
24. 04. 2017

 


Číslo materiálu:


2017/300/003353/00853

 
Názov materiálu:

Návrh zákona o technickej normalizácii 

Začiatok pripomienkového
konania:
16. 01. 2017
Koniec pripomienkového
konania:
27. 01. 2017

 


Číslo materiálu:


2016/300/012212/04051

 
Názov materiálu:

Predbežná informácia k návrhu zákona o metrológii

Začiatok pripomienkového
konania:
30.12.2016
Koniec pripomienkového
konania:
13. 01. 2017

 


Číslo materiálu:


2016/300/009651/03293

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška poplatkov za poskytovanie technickej normy

Začiatok pripomienkového
konania:
22. 12. 2016
Koniec pripomienkového
konania:
13. 01. 2017

 


Číslo materiálu:


2016/300/009652/03294

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu, návrhu predpisu s fiškálnou požiadavkou a návrhu predpisu s finančnou požiadavkou

Začiatok pripomienkového
konania:
10.11.2016
Koniec pripomienkového
konania:
01.12.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/009644/03289

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktoru sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 

Začiatok pripomienkového
konania:
10.11.2016
Koniec pripomienkového
konania:
01.12.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/008754/03023

 
Názov materiálu:

Národný program kvality Slovenskej republiky - Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 - 2021

Začiatok pripomienkového
konania:
04.11.2016
Koniec pripomienkového
konania:
18.11.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/005449/01861

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
08.08.2016
Koniec pripomienkového
konania:
26.08.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/005576/01903

 
Názov materiálu:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
05.08.2016
Koniec pripomienkového
konania:
25.08.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/005646/01932

 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vybavení námorných lodí

Začiatok pripomienkového
konania:
15.07.2016
Koniec pripomienkového
konania:
04.08.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/002208/00759

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 

Začiatok pripomienkového
konania:
31.03.2016
Koniec pripomienkového
konania:
20.04.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/002094/00716

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania 

Začiatok pripomienkového
konania:
24.03.2016
Koniec pripomienkového
konania:
15.04.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/000789/00286

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

Začiatok pripomienkového
konania:
12.02.2016
Koniec pripomienkového
konania:
22.02.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/000786/00285

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní meradiel na trhu

Začiatok pripomienkového
konania:
05.02.2016
Koniec pripomienkového
konania:
15.02.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/000357/00160

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní  elektronického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Začiatok pripomienkového
konania:
05.02.2016
Koniec pripomienkového
konania:
15.02.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/000339/00150

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

Začiatok pripomienkového
konania:
22.01.2016
Koniec pripomienkového
konania:
01.02.2016

 


Číslo materiálu:


2016/300/000201/00105

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Začiatok pripomienkového
konania:
20.01.2016
Koniec pripomienkového
konania:
28.01.2016

 


Číslo materiálu:


2015/300/007836/02628

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu

Začiatok pripomienkového
konania:
13. 11. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
04. 12. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/007674/02584

 
Názov materiálu:

Návrh  nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
13. 10. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
21. 10. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/006514/02191

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
03. 09. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
24. 09. 2015Číslo materiálu:


2015/300/005647/01946

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody

Začiatok pripomienkového
konania:
22. 07. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
11. 08. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/005012/01692

 
Názov materiálu:

Návrh zákona, kotrý sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Začiatok pripomienkového
konania:
01. 07. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
21. 07. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/004466/01549

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov  

Začiatok pripomienkového
konania:
10. 06. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
30. 06. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/003725/01305

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri úprave zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C na expanznú zbraň a kategórie D

Začiatok pripomienkového
konania:
21. 05. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
29. 05. 2015

 

Číslo materiálu:


2014/300/006024/02379

 
Názov materiálu:

Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky

Začiatok pripomienkového
konania:
06. 05. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
13. 05. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/002167/00764

 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
31. 03. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
22. 04. 2015

 

Číslo materiálu:


2015/300/001498/00561

 
Názov materiálu:

Návrh Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2015 až 2020

Začiatok pripomienkového
konania:
23. 03. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
27. 03. 2015

Číslo materiálu:


2014/300/000509/00180

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov 

Začiatok pripomienkového
konania:
29. 01. 2015
Koniec pripomienkového
konania:
18. 02. 2015

Číslo materiálu:


2014/300/008948/03325

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu 

Začiatok pripomienkového
konania:
04. 12. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
29. 12. 2014

Číslo materiálu:


2014/300/006757/02632

 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických rúr na pečenie pre domácnosť energetickým štítkom 

Začiatok pripomienkového
konania:
13. 10. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
31. 10. 2014


Číslo materiálu:


2014/300/006170/02434
 
Názov materiálu:

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 25. generálnej  konferencii pre váhy a miery vo Versailles v dňoch 18. - 20. 11. 2014

Začiatok pripomienkového
konania:
16. 09. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
29. 09. 2014

Číslo materiálu:


2014/300/006265/02469
 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
10. 09. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
01. 10. 2014

Číslo materiálu:
2014/300/006024/02379
 
Názov materiálu:

Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky

Začiatok pripomienkového
konania:
27. 08. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
04. 09. 2014

Číslo materiálu:
2014/300/004889/01962
 
Názov materiálu:

Návrh na zrušenie úloh č. 5, 6, 7, 8, 9 a 10 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014  

Začiatok pripomienkového
konania:
22. 07. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
04. 08. 2014

Číslo materiálu:
2014/300/001929/00849
 
Názov materiálu:

Návrh Štatútu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Začiatok pripomienkového
konania:
22. 04. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
06. 05. 2014

 

Číslo materiálu:
2014/300/002281/01010
 
Názov materiálu:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
08. 04. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
30. 04. 2014

Číslo materiálu:
2014/300/001680/00761
 
Názov materiálu:

Návrh na zaradenie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave do transformačného procesu

Začiatok pripomienkového
konania:
24. 03. 2014 
Koniec pripomienkového
konania:
04. 04. 2014

Číslo materiálu:
2013/300/006504/02761
 
Názov materiálu:

Návrh zámeru transformácie a postup transformácie príspevkovej organizácie Slovenský metrologický ústav so sídlom v Bratislave na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby

Začiatok pripomienkového
konania:
10. 12. 2013 
Koniec pripomienkového
konania:
16. 12. 2013

Číslo materiálu:
2013/300/005845/02492
 
Názov materiálu:

Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky - nové znenie

Začiatok pripomienkového
konania:
20. 11. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
26. 11. 2013

Číslo materiálu:
2013/300/004250/01801
 
Názov materiálu:

Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013-2016

Začiatok pripomienkového
konania:
19. 8. 2013 
Koniec pripomienkového
konania:
2. 9. 2013

Číslo materiálu:
2013/300/003671/01561
 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh - nové znenie

Začiatok pripomienkového
konania:
25. 7. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
2. 8. 2013

Číslo materiálu:
2013/300/003412/01440
 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
15. 7. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
2. 8. 2013

 

Číslo materiálu:
2013/300/003260/01381
 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky , ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom

Začiatok pripomienkového
konania:
27. 6. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
18. 7. 2013

Číslo materiálu:
2013/300/000359/00188
 
Názov materiálu:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
12. 6. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
2. 7. 2013
Číslo materiálu:
2013/300/001032/00449
 
Názov materiálu:

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení

Začiatok pripomienkového
konania:
15. 4. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
23. 4. 2013
Číslo materiálu:
2013/300/000298/00160
 
Názov materiálu:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Začiatok pripomienkového
konania:
25. 2. 2013
Koniec pripomienkového
konania:
15. 3. 2013
Číslo materiálu:
2012/300/002465/01060
 
Názov materiálu:

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických bubnových sušičiek pre domácnosť energetickým štítkom - nové znenie

Začiatok pripomienkového
konania:
20.2.2013
Koniec pripomienkového
konania:
12.3.2013


Číslo materiálu:
2012/400/004848/01992
 
Názov materiálu:

Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky

Začiatok pripomienkového
konania:
27.9.2012 
Koniec pripomienkového
konania:
3.10.2012

 

Číslo materiálu:
2012/300/003088/01317
 
Názov materiálu: Návrh na zrušenie úlohy č. 25 v IV. štvrťroku 2012 z Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na V. volebné obdobie

Začiatok pripomienkového
konania:
21.6.2012 
Koniec pripomienkového
konania:
4.7.2012

Číslo materiálu:
2012/300/002323/01003
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov - nové znenie
Začiatok pripomienkového
konania:
14. 5. 2012
Koniec pripomienkového
konania:
1. 6. 2012
Číslo materiálu:
2012/300/000230/00139
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 231/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania klimatizačných jednotiek pre domácnosť energetickým štítkom - nové znenie Začiatok pripomienkového
konania:
24. 1. 2012
Koniec pripomienkového
konania:
13. 2. 2012
Číslo materiálu:
2011/300/004071/01760
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania umývačiek riadu pre domácnosť energetickým štítkom
Začiatok pripomienkového
konania:
22. 7. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
11. 8. 2011
Číslo materiálu:
2011/300/004070/01759
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnosť energetickým štítkom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 379/2004 Z. z. Začiatok pripomienkového
konania:
22. 7. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
11. 8. 2011
Číslo materiálu:
2011/300/004064/01756
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 178/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania práčok pre domácnosť energetickým štítkom
Začiatok pripomienkového
konania:
22. 7. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
11. 8. 2011
Číslo materiálu:
2011/300/000159/00085
 
Názov materiálu: Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Začiatok pripomienkového
konania:
17. 1. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
25. 1. 2011
Číslo materiálu:
2011/300/002958/01270
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
25. 5. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
14. 6. 2011
Číslo materiálu:
2011/300/000141/00074
 
Názov materiálu: Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Začiatok pripomienkového
konania:
17. 1. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
25. 1. 2011
Číslo materiálu:


2010/300/008101/02921

 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
11. 2. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
21. 2. 2011
Číslo materiálu:
2011/300/002547/01135
 
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
6. 5. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
26. 5. 2011
Číslo materiálu:
2010/300/006612/02669
 
Názov materiálu:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky
Začiatok pripomienkového
konania:
21. 10. 2010
Koniec pripomienkového
konania:
11. 11. 2010
Číslo materiálu:
2011/300/001022/00455
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
Začiatok pripomienkového
konania:
9. 3. 2011
Koniec pripomienkového
konania:
29. 3. 2011
Číslo materiálu:


2010/300/006779/02528

 

 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách
Začiatok pripomienkového
konania:
1. 10. 2010
Koniec pripomienkového
konania:
14. 10. 2010
Číslo materiálu:
2010/300/004773/02275
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
Začiatok pripomienkového
konania:
13. 8. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
3. 9. 2009
Číslo materiálu:


2009/300/005427/02274

 

 
Názov materiálu: Zákon o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov Začiatok pripomienkového
konania:
10. 7. 2008
Koniec pripomienkového
konania:
30. 7. 2008
Číslo materiálu:

2009/300/008562/02954

 

 
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách Začiatok pripomienkového
konania:
13. 11. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
25. 11. 2009
Číslo materiálu:
2009/300/008556/03061
 
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
13. 11. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
25. 11. 2009
Číslo materiálu:
2010/300/002182/02603
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre domácnosť Začiatok pripomienkového
konania:
11. 12. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
5. 1. 2010
Číslo materiálu:
2010/300/002179/00605
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
25. 2. 2010
Koniec pripomienkového
konania:
17. 3. 2010
Číslo materiálu:
2010/300/001078/03401
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky Začiatok pripomienkového
konania:
22. 12. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
15. 1. 2010
Číslo materiálu:


2010/300/001077/03285

 

 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
11. 12. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
5. 1. 2010
Číslo materiálu:
2010/300/001079/03286
 
Názov  materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické predradníky žiarivkových zdrojov svetla Začiatok pripomienkového
konania:
11. 12. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
5. 1. 2010
Číslo materiálu:


2008/120/004416/01859

 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom Začiatok pripomienkového
konania:
15. 7. 2008
Koniec pripomienkového
konania:
4. 8. 2008
Číslo materiálu:
2009/300/003261/01493
 
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
25.5.2009 Koniec pripomienkového
konania:
2. 6. 2009
Číslo materiálu:
2009/300/008018/03061
 
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov

Začiatok pripomienkového
konania:
13. 11. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
25. 11. 2009
Číslo materiálu: 2009/300/007639/02954  
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

Začiatok pripomienkového
konania:
13. 11. 2009
Koniec pripomienkového
konania:
25. 11. 2009
Číslo materiálu: 2009/300/005575/02326  
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Začiatok pripomienkového
konania:
21.08.2009
Koniec pripomienkového
konania:
11.09.2009
Číslo materiálu: 2009/300/005429/02275  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Začiatok pripomienkového
konania:
13.08.2009
Koniec pripomienkového
konania:
03.09.2009
Číslo materiálu: A1/2009/002213/01052  
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
26.05.2009
Koniec pripomienkového
konania:
15.06.2009
Číslo materiálu: 2009/300/003261/01493  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie
v znení neskorších predpisov
Začiatok pripomienkového
konania:
25.05.2009
Koniec pripomienkového
konania:
02.06.2009
Číslo materiálu: A1/2009/001388/00705  
Názov materiálu: Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a akreditácie na roky 2009 až 2012 Začiatok pripomienkového
konania:
11.03.2009
Koniec pripomienkového
konania:
24.03.2009
Číslo materiálu: 2008/120/008428/03538  
Názov materiálu: Stratégia implementácie manažérstva kvality na obdobie rokov 2009 - 2012 Začiatok pripomienkového
konania:
19.11.2008
Koniec pripomienkového
konania:
2.12.2008
Číslo materiálu: 2008/120/008343/03516  
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
10.11.2008
Koniec pripomienkového
konania:
1.12.2008
Číslo materiálu: 2008/120/007327/03090  
Názov materiálu: Analýza - vyhodnotenie Národného programu kvality SR na roky 2004 - 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
8.10.2008
Koniec pripomienkového
konania:
14.10.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/006756/02830  
Názov materiálu: Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 13. medzinárodnej konferencii legálnej metrológie v Sydney v dňoch 29. - 31. októbra 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
22.9.2008

Koniec pripomienkového
konania:
3.10.2008
Číslo materiálu: 2008/120/006802/02852  
Názov materiálu: Návrh na zrušenie úlohy č. 11 v mesiaci november z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
22.9.2008
Koniec pripomienkového
konania:
3.10.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/006756/02830  
Názov materiálu: Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 13. medzinárodnej konferencii legálnej metrológie v Sydney v dňoch 29. - 31. októbra 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
22.9.2008

Koniec pripomienkového
konania:
3.10.2008
Číslo materiálu: A1/2008/006120  
Názov materiálu: Návrh postupu delegácie Slovenskej republiky na XXIX. plenárnom zasadnutí Stálej medzinárodnej komisie na skúšky ručných palných zbraní C. I. P. v Salzburgu v dňoch 22. – 25. septembra 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
25.8.2008
Koniec pripomienkového
konania:
2.9.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/002016/00864  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
25.8.2008

Koniec pripomienkového
konania:
17.9.2008
Číslo materiálu: 2008/120/005236/02225  
Názov materiálu: Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z.z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov. Začiatok pripomienkového
konania:
16.7.2008
Koniec pripomienkového
konania:
5.8.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/004937/02086  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh. Začiatok pripomienkového
konania:
16.7.2008
Koniec pripomienkového
konania:
5.8.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/004416/01859  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní svetelných zdrojov pre domácnosť energetickým štítkom. Začiatok pripomienkového
konania:
15.7.2008
Koniec pripomienkového
konania:
4.8.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120004943/02089  
Názov materiálu: Návrh zákona o akreditácii a o zmene a doplnení niektroých zákonov. Začiatok pripomienkového
konania:
10.7.2008
Koniec pripomienkového
konania:
30.7.2008
 
Číslo materiálu: 2008/100/003027/01277  
Názov materiálu: Návrh prevodu Projektu „Univerzitné vedecko-výskumné pracovisko s lineárnym urýchľovačom“ z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva SR Začiatok pripomienkového
konania:
25.4.2008
Koniec pripomienkového
konania:
2.5.2008
 
Číslo materiálu: 2008/100/002517/01068  
Názov materiálu: Návrh na usporiadanie správy akcií spoločnosti BIONT, a s. a doriešenie otvorených otázok a problémov spoločnosti Začiatok pripomienkového
konania:
7.4.2008
Koniec pripomienkového
konania:
18.4.2008
 
Číslo materiálu: 2008/100/002428/01058  
Názov materiálu: Správa o nových závažných skutočnostiach súvisiacich s projektom Cyklotrónového centra SR a o stave plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR prijatých k tomuto projektu Začiatok pripomienkového
konania:
1.4.2008
Koniec pripomienkového
konania:
7.4.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/002016/00864  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
12.3.2008
Koniec pripomienkového
konania:
4.4.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/001187/00531  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia Začiatok pripomienkového
konania:
11.2.2008
Koniec pripomienkového
konania:
29.2.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/000424/00235  
Názov materiálu: Strategické úlohy rozvoja technickej normalizácie a posudzovania zhody v SR na rok 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
18.1.2008
Koniec pripomienkového
konania:
24.1.2008
 
Číslo materiálu: 2008/120/000426/00237  
Názov materiálu: Kľúčové úlohy pre oblasť metrológie v Slovenskej republike na rok 2008 Začiatok pripomienkového
konania:
18.1.2008
Koniec pripomienkového
konania:
24.1.2008
 
Číslo materiálu: 2008/111/000146/00081  
Názov materiálu: Návrh opatrenia ÚNMS SR, ktorým sa zrušuje opatrenie ÚNMS SR č. 467/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov Začiatok pripomienkového
konania:
9. 1. 2008
Koniec pripomienkového
konania:
17. 1. 2008
 
Číslo materiálu: 2007/111/008687/03272  
Názov materiálu: Návrh na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci január, úloh č. 26 a 28 v mesiaci marec, úlohy č. 14 v mesiaci apríl, úlohy č. 39 v mesiaci máj a úlohy č. 32 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007 schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 10 z 10. januára 2007 Začiatok pripomienkového
konania:
14. 11. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
27. 11. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/100/008062/03011  
Názov materiálu: Správa o doterajšom priebehu výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a o jeho aktuálnych problémoch Začiatok pripomienkového
konania:
22. 10. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
26. 10. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/006810/02553  
Názov materiálu: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov Začiatok pripomienkového
konania:
06. 09. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
14. 09. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/004854/01878  
Názov materiálu: Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z. júna 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi a zákaz uvádzania zábavných zapaľovačov na trh Začiatok pripomienkového
konania:
13. 06. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
25. 06. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/005766/02204  
Názov materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky z ... 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky Začiatok pripomienkového
konania:
24. 07. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
13. 08. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/006204/02337  
Názov materiálu: Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 585 zo 4. júla 2007 k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 23. generálnej konferencii pre váhy a miery v Paríži 12. až 16. novembra 2007 Začiatok pripomienkového
konania:
13. 08. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
17. 08. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/003660/01487  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia Začiatok pripomienkového
konania:
07. 05. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
16. 05. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/003369/01381  
Názov materiálu Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite Začiatok pripomienkového
konania:
08. 03. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
28. 03. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/002063/00908  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky z ...........2007 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch Začiatok pripomienkového
konania:
08. 03. 2007
Koniec pripomienkového
konania:
28. 03. 2007
 
Číslo materiálu: 2007/111/000798/00384  
Názov materiálu: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/2005 Z. z. Začiatok pripomienkového konania:
25. 01. 2007
Koniec pripomienkového konania:
14. 02. 2007
 
Číslo materiálu: 2006/100/009731/03841  
Názov materiálu: Návrh strategického zámeru vytvoriť Centrum excelentnosti pre zvyšovanie kvality života na báze Cyklotrónového centra Slovenskej republiky v Slovenskom metrologickom ústave vrátane BIONT a. s. Začiatok pripomienkového konania:
20. 12. 2006
Koniec pripomienkového konania:
5. 1. 2007

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 10. 2020