English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Medzinárodné metrologické organizácie

BIPM

Medzinárodný úrad pre váhy a miery (BIPM) je organizácia založená na základe Metrickej konvencie. Jeho úlohou je koordinácia vývoja a uchovávania primárnych etalónov a organizácia medzinárodných porovnávaní na najvyššej úrovni. BIPM koordinuje globálny systém merania s cieľom zabezpečenia presných a porovnateľných výsledkov merania. Je garantom pre vybrané vedecké a technické činnosti, ktoré sa vykonávajú v laboratóriách jednotlivých členských štátov. Podporuje význam metrológie v oblasti vedy, priemyslu a spoločnosti a to najmä prostredníctvom spolupráce s inými medzivládnymi organizáciami, medzinárodnými orgánmi a na medzinárodných fórach. Špecifickou úlohou BIMP je rozvoj technickej a organizačnej infraštruktúry medzinárodného systému jednotiek SI, ktorý tvorí základ pre nadväznosť výsledkov meraní vo svete.

COOMET

Organizácia, ktorá pôvodne zabezpečovala spoluprácu národných metrologických ústavov krajín strednej a východnej Európy. Založená bola v júni 1991 a v máji 2000 bola premenovaná na Euroázijskú spoluprácu národných metrologických ústavov (aby sa povzbudila účasť v organizácii COOMET nielen európskych, ale aj ázijských krajín). COOMET je otvorený pre ľubovoľné metrologické inštitúcie z ostatných regiónov, ktoré sa môžu zúčastňovať ako pridružení členovia. Základnou aktivitou organizácie COOMET je spolupráca v týchto oblastiach: etalóny fyzikálnych veličín, legálna metrológia, akreditácia a systémy manažérstva kvality, zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie.

EURAMET

EURAMET je regionálna európska metrologická organizácia na spoluprácu medzi národnými metrologickými ústavmi štátov EU, Európskou komisiou, štátmi EFTA a krajinami pristupujúcimi k EÚ. Jej cieľom je koordinácia projektov v oblasti výskumu, medzilaboratórnych porovnávacích meraní alebo medzinárodných zmlúv zabezpečujúcich metrologickú nadväznosť. EURAMET ako regionálna metrologická organizácia zodpovedá za posudzovanie žiadostí o vytvorenie designovaných inštitútov v Európe.

Organizácia EURAMET je zodpovedná aj za vypracovanie a realizáciu Európskeho metrologického výskumného programu (EMRP) a Európskeho metrologického programu pre inovácie a výskum (EMPIR), ktorého cieľom je podporiť spoluprácu medzi európskymi národnými metrologickými inštitúciami a partnermi v priemysle alebo akademickej oblasti.

OIML

Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu (OIML) je celosvetová medzivládna organizácia, ktorej poslaním je umožniť jednotlivým štátom zaviesť efektívnu legálnu metrologickú infraštruktúru, ktorá je vzájomne kompatibilná a uznávaná na medzinárodnej úrovni a vo všetkých oblastiach, za ktoré vlády členských krajín nesú zodpovednosť. Jedná sa oblasti, ktoré napomáhajú vzájomnému obchodu, zabezpečujú vzájomnú dôveru medzi členskými krajinami a harmonizujú úroveň ochrany spotrebiteľov.

Hlavným sekretariátom a riaditeľstvom OIML je medzinárodná kancelária pre legálnu metrológiu (BIML). Rozhodovacím orgánom OIML je medzinárodný výbor pre legálnu metrológiu (CIML), ktorého členovia (jeden člen za krajinu) sú menovaní vládou. Ich úlohou je zastupovať svoju krajinu v CIML a zároveň reprezentujú OIML vo svojej krajine. Zastúpenie v CIML má aj Slovenská republika a to prostredníctvom predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

OIML vydáva medzinárodné odporúčania (OIML R), predstavujúce modelové predpisy, ktoré ustanovujú metrologické požiadavky pre určité meradlá a meracie zariadenia a určujú postupy a druhy prístrojov k použitiu na kontrolu zhody týchto meradiel. Členské štáty OIML sú povinné nasledovať tieto odporúčania v najväčšej možnej miere. Medzinárodné odporúčania, dokumenty, príručky a základné publikácie sú publikované v anglickom jazyku a sú prekladané do francúzskeho jazyka, pričom podliehajú periodickým revíziám. Aktualizované znenia publikácií OIML si možno stiahnuť z web stránky OIML. Dokumenty OIML v slovenskom jazyku nájdete tu.

WELMEC

Organizácia WELMEC predstavuje medzinárodnú spoluprácu medzi autoritami v oblasti legálnej metrológie členských štátov Európskej únie a EFTA. WELMEC publikuje množstvo príručiek, ktorých cieľom je poskytnúť návod výrobcom meradiel a notifikovaným orgánom zodpovedným za posudzovanie zhody ich výrobkov. Príručky majú čisto odporúčajúci charakter a samy o sebe nekladú žiadne obmedzenia alebo dodatočné technické požiadavky nad rámec príslušných smerníc Európskej únie. Možno akceptovať aj iné alternatívne prístupy, ale návody poskytnuté v dokumentoch WELMEC reprezentujú uvážený názor WELMEC pokiaľ ide o najlepšiu prax, podľa ktorej by sa malo postupovať. Aktualizované znenia príručiek WELMEC si možno stiahnuť z web stránky WELMEC na tejto adrese: http://www.welmec.org/latest/guides.html. Príručky WELMEC v slovenskom jazyku nájdete tu.

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 9. 7. 2018